Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Pajarinniemen osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Keski-Karjalan Luonto kiittää lausuntopyynnöstä. Kaava vaikuttaa hyvin laaditulta ja riittäviin selvityksiin perustuvalta.

Alueella on tavattu linnustoselvityksessä ja jo kymmenen vuotta sitten (Kimmo Martiskainen) valkoselkätikan syöntijälkiä, mikä viittaa pysyvään reviiriin. Valkoselkätikan vaatiman lahopuuston säilymisen ja kehittymisen kannalta kaava-alueen rantaan olisi merkittävä vyöhyke, jolla rantapuusto säilytetään.  Puhosrannan asemakaavassa tällainen kaavamerkintä on sp, säilytettävä puusto.  Sp merkintä tulee antaa myös MY- alueiden rannoille. Sp merkintä on tärkeä etenkin kaava-alueen eteläosassa Risuniemi-Suolahti alueelle. Määräys tukisi maisemaselvityksen suositusta Pyhäjärven haavoittuvan rantamaiseman suojelemiseksi.

Luontoselvityksestä puuttuu metsänätkelmän esiintymä 6-tien varresta Syrjäsalmesta.  Metsänätkelmä on Pohjois-Karjalassa hyvin harvinainen ja täällä esiintymisalueensa pohjoisrajalla. Kasviatlaksen mukaan Pohjois-Karjalasta tunnetaan vain 3 lajin kasvupaikkaa (Lampinen, R. & Lahti, T. 2011: Kasviatlas 2010. — Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa http://www.luomus.fi/kasviatlas).

Kiteellä 1.11.2011

Keski-Karjalan Luonto ry