Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Oriveden ran­tao­say­leis­kaa­van tavoiteosasta

Tavoitteet

Kaavan tavoiteosassa mainitaan kaavan laadintaa ohjaavina periaatteina sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet että maakuntakaavan tavoitteet. Niissä molemmissa painotetaan luonnon monimuotoisuuden sekä luonnoltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilymistä. Maakuntakaavan tavoitteissa mainitaan lisäksi, että rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön: suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60% ja rakennettua noin 40%.

Maakuntakaavan suunnittelumääräys, suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, tulee ottaa painokkaasti huomioon tämän kaavan suunnittelussa.

Näistä periaatteista olemme kaavoittajan kanssa jyrkästi samaa mieltä.

Mitoitusperusteet

Kaavoittajalla on tässä vaiheessa käytettävissään poikkeuksellisen hyvät luontoselvitykset. Nämä selvitykset yhdessä edellä mainittujen periaatteiden kanssa antaisivat hyvän pohjan rakentamisen asianmukaiseen mitoitukseen.

Nyt mitoituksessa ei ole huomioitu riittävästi luontoselvityksessä esille tulleita luontoarvoja, alueidenkäyttötavoitteita eikä maakuntakaavan suunnittelumääräystä. Luontoarvojen tulee olla merkittävämpiä mitoitusta ohjaavia tekijöitä kuin vesijohdon tai taajaman läheisyys.

Erityisen selkeästi tavoitteiden ja luontoarvojen ristiriita mitoituksen kanssa näkyy Suoparsaaren, Haapasalmen ja Puhossalon välisellä laajalla, saaristoisella alueella, missä rakentaminen on mitoitettu aivan liian tiheäksi luontoarvoihin nähden.

Esimerkiksi kaulushaikara kuuluu lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Se pesii kaava-alueella 30–50 parin voimin, mikä on valtakunnallisesti merkittävä keskittymä. Erillisillä reviireillä pesivää lajia on vaikea suojella erillisiä suojelualueita perustamalla; tällaisen lajin suojelu onkin otettava huomioon muussa maankäytössä kuten kaavoituksessa.

Mitoitusperiaatteissa on esitetty neljä mitoitusvyöhykettä, joilla rakennuspaikkojen määrät ovat 6, 5, 4, ja 3 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri. Ottaen huomioon kaava-alueen luontoarvot ja tavoitteissa mainitut lähtökohdat, joista merkittävimpinä luonnonympäristön kestävä käyttö, tulee tämä näkyä myös mitoitusvyöhykkeissä. Mitoitusvyöhykkeitä on perusteltua muuttaa niin, että tavoitteet tulevat aidosti esille myös niiden ohjaavassa vaikutuksessa. Mitoitusvyöhyke II (5 rp) tulee poistaa merkityksettömänä ja korvata mitoitusvyöhykkeellä III (4 rp).

Mitoituksen virheellisyys on korjattava ennen kuin kaava on luonnosvaiheessa. Rantarakentamisen seurausvaikutusten – kuten maa- ja vesiliikenteen – perusteellinen arviointi ja huomioon ottaminen korostuvat erityisesti Orivedellä, joka on saimaannorpan elinaluetta.

Kiteellä 30.4.2010

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry