Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Vastine: Saarenmaan osayleiskaava nro 36

Vastauksemme 4.12.2022 hallinto-oikeudelle selitys- ja täydennyspyyntöön 28.10.2022 koskien valitusta Kangasalan kaupunginvaltuuston päätöstä 13.6.2022, 47.

https://www.sll.fi/kangasala/vastaus-selitys-ja-taydennyspyyntoon-koskien-kangasalan-lausuntoa/

Pdf-tiedostossa yllä on 82 sivua + 11 liitteitä.

TIIVISTELMÄ

Kangasalan kaupunki on lausunnossaan (KLA/80/53.01/2019) vaatinut Saarenmaan osayleiskaavasta nro 36 tehdyn valituksen hylkäämistä kokonaan, koska Saarenmaan osayleiskaavan hyväksymispäätös ei ole ollut lainvastainen. Lausunnossa ohitetaan valituksessa esiin nostettuja osayleiskaavan suunnittelun puutteita ja ristiriitoja. Tässä vastauksessamme Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selitys- ja täydennyspyyntöön 28.10.2022 Kangasalan kaupungin lausuntoa koskien haluamme edelleen saattaa tarkasteluun Saarenmaan osayleiskaavan suunnittelussa ja päätöksenteossa havaitsemiamme vakavia puutteita ja virheitä.

Kuten olemme valituksessa todenneet, kaava on voimassa olevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja se on ristiriidassa vesilain ja maankäyttö- ja rakennusasetusten sekä alueelta tehtyjen luontoselvitysten kanssa. Osayleiskaavan ohjausvaikutus on jäänyt kaavassa useissa kohdin epäselväksi ja se esimerkiksi sallii maakuntakaavan vastaisen asemakaavan toteuttamisen. Kaavaratkaisut perustuvat puutteellisiin ja osin jopa virheellisiin selvityksiin. 2-kehätien linjaus on tehty aluevaraussuunnitelman perusteella, jossa maisema-, kustannus- ja luontovaikutukset on arvioitu virheellisesti.

Valittajat pitävät kiinni vaatimuksistaan 1) Saarenmaan osayleiskaavan kumoamisesta kokonaisuudessaan ja sen palauttamisesta käsittelyyn, 2) kaavan täytäntöönpanon kieltämisestä niiden alueiden osalta, joiden rakentaminen mahdollistuu kaavan pohjalta, 3) toimenpiderajoituksen jatkamisesta kaava-alueella ja 4) aiheettomien oikeudenkäyntimaksujen palauttamisesta.

VALITTAJAT:
Kangasalan Luonto ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry
Tampereen Hirvikallion Omakotiyhdistys ry
Lintuhytin asukasyhdistys ry
Tampereen Vehmainen Seura ry