Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto: Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava 

Lausunto

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys

 

Yleistä

Kaavaehdotus on mielestämme seikkaperäinen ja huolellisesti laadittu. Kuten luonnosvaiheessa, kommenttimme koskevat ainoastaan yhdistyksemme säännöissä mainittuja toimialoja eli kulttuuriperintöä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua.

 

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöjen, arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistokohteiden luettelo on käsittääksemme hyvin kattava eikä sen suhteen ole huomautettavaa.

 

Luontokohteet

Kaavaehdotuksessa on mainittu luontokohteet, jotka kaavamääräyksillä on tarkoitus suojella. Tärkeimmät kohteet, kuten Talvisalo, Harakkasalo ja Miekkoniemen lehto on suojeltu yksityisinä suojelualueina METSO-ohjelman kautta. Luontokohteita kuvaavassa kartassa näiden alueiden kohdalla oleva, suojeltavia luontoarvoja merkitsevä rasterointi on näin ollen tarpeeton.

Liitteenä oleva luontoselvitys on ammattitaitoisesti laadittu ja siihen kootut havainnot ovat uskottavia. Selvitys on kuitenkin vuodelta 2017 joten sitä uhkaa vanhentuminen. On vaikea arvioida, ovatko kaikki arvokkaat luontokohteet mukana selvityksessä. Samoin eri alueiden välisistä ekologisista yhteyksistä ei ole käsitystä. Yhteydet olisivat erityisen tärkeitä liito-oravan esiintymisalueilla.

 

Kestävä kehitys

Strategian kestävän kehityksen osio on ansiokas. On ilahduttavaa, että puhtaan ja monimuotoisen luonnon merkitys kaupungille ja kaupunkilaisille on tuotu näin selkeästi esille.

 

Muuta

Joissakin kartoissa taustakartta on liian himmeä, mikä vaikeuttaa niiden tulkintaa. Esimerkiksi Erik Laxmannin puistona tunnetun alueen kaavastatuksesta ei saa selvää.

Vääräsaaren keskiosaan ulottuvaa matkailupalvelujen aluetta tulee pienentää ja ao. metsäalue on palautettava viheralueeksi.

Samoin Kaupin-, Uuraan-, ja Käärmesaariin suunniteltu matkailua palveleva alue on tarpeeton.

Nykyinen retkisatama on riittävä. Tietääksemme alueelta ei ole luontoselvityksiä, jotka olisivat ensimmäinen edellytys kaavamuutokselle.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys puolesta

Timo Luostarinen

puheenjohtaja