Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Savonlinnan kaupungin met­sä­stra­te­gias­ta 2024-2043

1. Metsästrategia

Keskeiset tavoitteet on kuvattu tiivistetysti ja osio antaa selkeän kuvan tavoitteista.

 

2. Metsien nykytila

Huomiota kiinnittää, että metsien keskimääräinen kasvu ja kuutiosisältö/hehtaari ovat keskimääräistä korkeampia. Tämä antaa hyvän pohjan hiilensidonnan ja -varastoinnin tehostamiseen kiertoaikoja pidentämällä.

Toisaalla todetaan, että kuntaliitosten kautta kaupungin haltuun on tullut runsaasti taimikkovaiheen metsiä. Näin ollen varttuneita metsiä täytyy olla varsin paljon. Niiden merkitys virkistyskäytölle ja monimuotoisuudelle on merkittävä ja se tulisi käsittelyssä huomioida.

PEFC-sertifioinnin vaikutukset metsien käsittelyyn ovat vähäiset. Ehdotamme tutkittavaksi, olisiko kaupungin metsissä mahdollista siirtyä FSC-standardin mukaiseen sertifiointiin.

On tärkeää, että ylihakkuiden riski on huomioitu.

 

3. Uuden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelman pääkohdat

Taajamametsien erottaminen talousmetsistä ja niiden käsittely jatkuvan kasvatuksen periaatteella on oikea päätös. Tulisi tutkia, onko jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen ja avohakkuiden vähentäminen myös talousmetsien osalta mahdollista.

On erikoista, että kaupunki on myynyt omistamiaan hyväpuustoisia tiloja. Strategiassa mainittu tavoite, jossa tilojen myynti lopetetaan, on oikea.

Monimuotoisuus mainitaan strategia-osiossa mutta keinoista sen ylläpitämiseen ja parantamiseen ei mainita mitään. Turhat raivaukset ja siistimiset kuten ”järvimaiseman avaamiset” heikentävät monimuotoisuutta.

Metsien lannoituksesta ja maapohjan käsittelystä tulee luopua.

Maininta uusien METSO-ohjelman mukaisten suojelualueiden kartoittamisesta ja perustamisesta on tärkeä.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Pappilankatu 3

57100 Savonlinna

isly@sll.fi

 

Timo Luostarinen

puheenjohtaja

 

Tiina Pulkkinen

sihteeri

 

Linkki metsästrategialuonnokseen: savonlinnan-kaupungin-metsastrategia_2024-2043_luonnos_nahtaville.pdf

 

Päivitys 18.1.2024: Oikaistu virhe otsikon vuosiluvuissa.