Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

ISLY edelleen vastustaa Savonniemen kaavamuutosta

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa edelleen Savonniemen aluetta koskevia rakentamis- ja vesistöntäyttösuunnitelmia. Yhdistys otti asiaan kantaa ennen juhannusta seuraavasti:

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on tutustunut kaavaehdotukseen ja vastustaa edelleen kaavamuutosta ehdotetussa muodossaan.

Kaavaluonnokseen antamassamme lausunnossa totesimme seuraavaa:

”Kaavamuutos mahdollistaa massiivisen rakentamisen ja ranta-alueiden muokkaamisen, eikä huomioi valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle määriteltyä normistoa.

Suunniteltu vesialueen täyttö osoittaa, että hanke on aivan väärässä paikassa. Se vaikuttaisi alueen luontoympäristöön ja aiheuttaisi haittaa vesiekosysteemille Savonniemen alapuolisilla vesialueilla. Täytön vesistövaikutuksia ei ole selvitetty.

Rakentamisen ja puunkaatojen myötä alueen luontoarvot, maisemakuva ja akustinen ympäristö heikkenisivät pysyvästi. Erityisen haitallinen on suunniteltu esiintymisteltta.

Kaava-alueen rakentaminen ja tulevat rakenteet estäisivät Savonniemen alueen yleistä virkistyskäyttöä.

Savonniemeen ohjautuisi merkittävästi nykyistä enemmän autoliikennettä, lisäksi esitetään lainvoimaisen asemakaavan puistoaluevarauksia muutettavaksi autopaikkojen korttelialueeksi.

Alueella järjestettävät melua tuottavat yleisötapahtumat sekä moottorivetoisen vesiliikenteen lisääntyminen järvellä aiheuttaisivat häiriötä paikallisille asukkaille ja lähiluonnolle.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on esittänyt Savonniemen asemakaavan muutosluonnoksen hylkäämistä kokonaisuudessaan, koska Savonniemi on maisemallisesti, kulttuurisesti ja luontonsa puolesta liian arvokas paikka uhrattavaksi yksityisen liike-elämän tarpeisiin.”

Luonnosvaiheen lausuntoomme annettu vastine on erittäin epätyydyttävä. Esimerkiksi se, että alueella on ennestään täytettyjä rantoja, ei liity asiaan lainkaan, koska täytöt on tehty ennen alueen luokittelua valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Huomautamme, että täyttölupa yksinään muodostaa vahvan valitusperusteen.

Lisäksi kiinnitämme huomiota lausumaan, jonka mukaan ”Rakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkeatasoista ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön soveltuvaa. (ma-1 Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue.) Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöitä, kokonaisuutta ja ominaispiirteitä ei saa heikentää.”

Kaavaehdotus on kaikilta osin em. lausuman vastainen ja vaadimme edelleen sen hylkäämistä kokonaisuudessaan.

 

Savonlinnassa 23.6.2022

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen

puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen

sihteeri

 

 

Kuva: Tiina Pulkkinen