Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Savonniemen kaavamuutos on hylättävä

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa Savonniemen aluetta koskevia rakentamis- ja vesistöntäyttösuunnitelmia.

Alueelle ehdotettu kaavamuutos mahdollistaisi massiivisen rakentamisen ja ranta-alueiden muokkaamisen, eikä huomioi valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristölle määriteltyä normistoa.

Suunniteltu vesialueen täyttö osoittaa, että hanke on aivan väärässä paikassa. Se vaikuttaisi alueen luontoympäristöön ja voisi aiheuttaa haittaa vesiekosysteemille Savonniemen alapuolisilla vesialueilla. Hankkeeseen sisältyviä vesialueen täytön ympäristövaikutuksia ei ole selvitetty.

Rakentamisen ja puunkaatojen myötä alueen luontoarvot, maisemakuva ja akustinen ympäristö heikkenisivät pysyvästi.

Kaava-alueen rakentaminen ja tulevat rakenteet rajoittaisivat Savonniemen alueen yleistä virkistyskäyttöä.

Savonniemen kapeille kaduille ohjautuisi merkittävästi nykyistä enemmän autoliikennettä ja lainvoimaisen asemakaavan puistoaluevarauksia muutettaisiin autopaikkojen korttelialueeksi.

Alueella järjestettävät melua tuottavat yleisötapahtumat sekä moottorivetoisen vesiliikenteen lisääntyminen järvellä aiheuttaisivat häiriötä paikallisille asukkaille ja lähiluonnolle.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on esittänyt Savonniemen asemakaavan muutosluonnoksen hylkäämistä kokonaisuudessaan, koska Savonniemi on maisemallisesti, kulttuurisesti ja luontonsa puolesta liian arvokas paikka uhrattavaksi liike-elämän tarpeisiin.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen

Puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen

Sihteeri

 

Teksti on julkaistu Itä-Savo-lehden yleisönosastossa 9.2.2022.

 

Kuva Savonniemestä: Tiina Pulkkinen (Lisätty 10.6.2022)