Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Isly otti kantaa saimaannorpan elinalueiden ka­las­tus­ra­joi­tuk­siin

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksessä pidetään tärkeänä, että Saimaan norppavesien vuotuisia verkkokalastusrajoituksia jatketaan kuukaudella siten, että ne olisivat seuraavalla asetuskaudella voimassa 15.4.-31.7. Yhdistyksen maa- ja metsätalousministeriölle lähettämä lausunto asetusluonnoksesta on kokonaisuudessaan luettavissa alla:

 

Viite: Lausuntopyyntö 2.2.2021, VN/2411/2021

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla

 

Erittäin uhanalaiseksi lajiksi luokitellun saimaannorpan keskeisillä elinalueilla toimiva Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on tutustunut Saimaan norppavesistöjen kalastusrajoituksia koskevan asetusluonnoksen asiakirjoihin ja puoltaa niissä esitettyä rajoitusalueen laajennusta sellaisille uusille alueille, joilla on havaittu saimaannorpan pesintää.

Yhdistys kannattaa myös asetusluonnoksessa lueteltujen norpalle vaarallisten pyydysten ja kalastustapojen kieltoa.

Ehdotetussa rajauksessa on kuitenkin paikoin puutteita koskien asetusalueen kattavuutta. Ne yhdistys esittää korjattaviksi siten, että nykyistä asetusaluetta ei supisteta miltään osin ja että pesimäalueen reunoilla käytetään riittävän laajoja suojavyöhykkeitä norppakannan turvaamiseksi ja saimaannorpan levittäytymisen auttamiseksi. Kalastusrajoitusalueen tulee olla yhtenäinen ja ulottua rannasta rantaan, jotta rajaukset ovat selkeästi havaittavissa ja valvottavissa.  Tämä yhtenäinen alue on kokonaisuudessaan turvattava asetuksella.

Yhdistys myös painottaa, että on välttämätöntä jatkaa vuosittain huhtikuun puolivälissä alkavia verkkokalastusrajoituksia heinäkuun loppuun, jotta kuutit voivat välttää varhaisen kalanpyydyskuoleman sekä vahvistua ja saada tarvittavan kasvurauhan.  Heinäkuu on ollut vaarallista aikaa norpille: asetuskaudella 2016-2021 havaituista norppien verkkokuolemista (22) peräti puolet (11) tapahtui heinäkuussa. Yhdistys esittääkin, että vuotuisen verkkokalastuskiellon ajankohdaksi asetuskaudelle 2021-2025 määritellään aikaväli 15.4.-31.7.

Lisäksi yhdistys ehdottaa, että kevään ja alkukesän verkkokalastusrajoituksen piiriin sisällytetään myös alle 22-milliset muikkuverkot. Asetuskaudella 2016-2021 noin joka neljäs norppien verkkokuolema on tapahtunut muikkuverkkoihin. Norpille turvallista kalaverkkoa ei ole.

Saimaannorppaan kohdistuu muun muassa ilmastonmuutoksen seurauksena uhkatekijöitä, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa välittömästi ihmisen toimin. Kalanpyydysten norpille aiheuttamat tuskalliset tukehtumiskuolemat sen sijaan ovat estettävissä, jos niin halutaan. Sukupuuton uhan alla elävää, Saimaan ja Suomen luonnolle erityisen merkittävää hyljelajia soisi suojeltavan arvoisellaan tavalla aikana, jona toiminta luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi on vahvasti aktivoitunut ja saanut kannatusta laajoilta kansalaisryhmiltä.

 

Savonlinnassa 25.2.2021

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Pappilankatu 3

57100 Savonlinna

isly@sll.fi

 

Timo Luostarinen                                   Tiina Pulkkinen

puheenjohtaja                                         sihteeri