Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Huosiosta on annettu lajitiedot

Itä-Savo kirjoitti 7.10.2020 Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksesta, jossa oli käsitelty Huosion alueen metsänmyyntipäätöstä ja sen poikimia aloitteita hakkuista pidättäytymiseen.

Jutussa kerrottiin, että Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistystä oli pyydetty toimittamaan suojeluesityksessä väitetyistä lajihavainnoista paikkatiedot mahdollisimman pian, mutta kirkkoneuvoston pöytäkirjan mukaan Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys kieltäytyi toimittamasta tarkempia paikkatietoja tai tietoja lajihavainnoista.

Täsmennyksenä toteamme, että yhdistys on toimittanut kirkkoneuvostolle biologi, FT Risto Sulkavan tekemän maastokäynnin raportin ja suojeluesityksen, jossa kuvaillaan alue ja sen erityiset luontoarvot sekä luetellaan Huosion alueelta löytyneet uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

Yhdistys kieltäytyi antamasta täsmällisempiä paikkatietoja kyseisistä lajeista seuraavin perusteluin. Tarkkojen koordinaattien luovuttamisessa riskinä on se, että esiintymistietoja käytetään väärin siten, että vain sijaintipisteet säilytetään säästöpuuryhminä ja ajatellaan sen olevan riittävä suojelutoimenpide. Lajien säilymisen kannalta oleellista on kuitenkin säästää myös sijaintipisteitä ympäröivät laajemmat alueet.

Osa uhanalaisista lajeista sijoittui suunnitelluille hakkuualueille, osa Huosionjärven toiselle puolelle. Seurakunnan ja hakkaajankin tulee huomioida, että mikään laji ei voi pitkään elää pienessä säästöpuuryhmässä, vaan tarvitsee lajilleen tyypilliset vaatimukset täyttävää ympäristöä.

Useampi havaituista lajeista on vanhasta mäntypuusta riippuvaisia lajeja, jotka vaativat pitkän jatkumon, eli jatkuvasti paikalla ollutta vanhaa mäntypuuta. Jatkumoa ei voi ylläpitää avohakkuulla. Nämä lajit säilyäkseen vaativat laajempaa vanhojen mäntymetsien kokonaisuutta, jossa jatkuvasti muodostuu myös uusia keloja ja keloista syntynyttä maapuuta. Huosiossa vanhojen mäntymetsien kuviot ovat sisällä esitetyssä rajauksessa.

Huosion alueen luontoarvoiltaan merkittävän, pinta-alaltaan noin 53 hehtaarin kokonaisuuden suojeluesitys on lähetetty yhdistyksen toimesta tiedoksi Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoille. Heille on kartoittajan suostumuksella toimitettu myös kartta uhanalaisten lajien sijaintipisteistä.

 

Timo Luostarinen, puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen, sihteeri

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

 

Tekstiä on tarjottu 12. lokakuuta Itä-Savo -sanomalehden mielipidepalstalla julkaistavaksi.

Päivitys 17.10.2020: Kirjoitus on julkaistu Itä-Savossa.

https://ita-savo.fi/mielipide/lukijalta/4418041f-e0cd-4285-9360-2f704a632bd2