Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Syyskokouksesta suuntaviivat vuodelle 2021

Syyskuun lopussa pidetyssä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n  syyskokouksessa linjattiin yhdistyksen tulevaa toimintaa ja päätettiin vuoden 2021 hallituskokoonpanosta.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuosi sitten kaksivuotiskaudelle valittu Timo Luostarinen.

Varsinaisina jäseninä yhdistyksen hallituksessa toimivat ensi vuonna Elina Enho, Juha Jurvelius, Irma Kolari, Tiina Pulkkinen, Petteri Suominen ja Jyrki Uotila. Varajäseninä päätöksentekoon osallistuvat Stephen Condit, Arto Koponen, Mauri Löppönen ja Jyri Loikkanen.

Toiminnantarkastajaksi yhdistykselle valittiin Markku Kuutti ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Okkonen.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuualueista päätetään tulevassa järjestäytymiskokouksessa. Tapahtumien, retkien ja talkoiden järjestelyissä on tilaa kaikille yhdistyksen jäsenille.  Toiveena on, että mahdollisimman moni yhdistyksen yli kahdesta sadasta jäsenestä aktivoituisi mukaan omaa kiinnostustaan vastaaviin työryhmiin.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika asettaa omat, nopeastikin vaihtelevat rajoituksensa yhdistyksen toiminnalle. Ne huomioiden pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään yllä aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa.

Ehdotuksia yhdistyksen yleisten kokousten asialistalle on jäsenillä mahdollisuus esittää ympäri vuoden huomioiden se, että esityslistalle toivottu asia on tuotava hallituksen tietoon viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousajankohtaa.

Myös hallituksen kokouksissa käsitellään jäsenistöltä saatuja aloitteita. Ehdotuksia voi lähettää sähköpostiin isly@sll.fi.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ensi vuonna yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin tiedotteilla, jotka julkaistaan verkkosivulla www.sll.fi/ita-savo, facebook-sivulla www.facebook.com/isluonto sekä Itä-Savo ja Savonmaa -sanomalehtien järjestöpalstalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Vuoden 2021 jäsenmaksuksi määriteltiin syyskokouksessa 38 euroa yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, 15 euroa perhejäseniltä sekä 28 euroa opiskelijajäseniltä. Summat ovat Suomen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaiset.

 

ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Savonlinnassa, Enonkoskella, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vaikutamme toiminta-alueellamme kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä edistämme toimia, jotka tukevat kestävää kehitystä, mm. kierrätyksen, energiansäästön ja ilmastonmuutoksen jarruttamisen keinoin.

Edistämme uhanalaisten ja suojeltavien lajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja alkuperäisluonnon säilymistä toiminta-alueellamme tukemalla luontoinventointeja ja suojelutyötä lajien ja luontokohteiden säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Vaikutamme toiminta-alueellamme liikennesuunnitteluun ja -ratkaisuihin tavoilla, jotka tukevat mm. pyöräilyä ja julkisia liikenneyhteyksiä.

Järjestämme yleisötapahtumia, työpajoja ja retkiä lähiluontoon sekä edistämme lasten luonto- ja ympäristökasvatusta. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistävien hankkeiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Viestitämme ja pidämme ajantasaisesti yhteyttä jäsenistöömme ja alueen asukkaisiin yhdistyksemme verkkosivun ja Facebook-sivun kautta. Facebookin Roskariihiryhmä keskittyy edistämään roskattomuutta ja Vieraslajivahti seuraa seudun vieraslajitilannetta ja aktivoi asukkaita torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä ja kasvua.

Osallistumme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimiston ylläpitämiseen yhdistyksen tulo- ja menoarviosta ilmenevällä tavalla vuonna 2021.

Vaalimme mm. talkootyöpanoksella perinnemaisemien hoitoa sekä edistämme kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden miljöiden suojelua ja ympäristön siisteyttä. Tuemme kulttuuripääkaupunkihanketta ja kansallisen kaupunkipuiston toteutumista.

Otamme kantaa ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja osallistumme tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tehdä tunnetuksi luonnonsuojelutyötä.

 

ITÄ-SAVON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N TALOUSARVIO VUODELLE 2021

MENOT

Retket:
Retket, tapahtumat, messut ym 1060
Tilaisuudet:
Mainonta, markkinointi 150
Jäsenyydet 200
Vuokrat:
Toimisto 400
Niittokoneen vuokra 120
Matkakulut 50
Muut kulut:
Hankinnat, investoinnit, tarvikkeet ym 300
Varainhankinnan kulut (kirjat, kalenterit ym) 420
Luonnonsuojelu, kartoitukset ym 1000
Postikulut 50
Pankkikulut ja kirjanpito 200
YHTEENSÄ -3950

TULOT
Jäsenmaksut 1500
Myyntitulot:
Myyntitavarat 200
Luonnonkalenteri 540
Retkituotot 1000
Myllyojan niitto 210
YHTEENSÄ 3450

TULOS -500

 

Päivitys 18.11.2020

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallituksen varajäsen Jyri Loikkanen todettiin eronneeksi hallituksen varajäsenyydestä hallituksen kokouksessa 17.11.2020. Hän oli ilmoittanut haluavansa erota ko. tehtävästä 22.10.2020.

Hallituksen kokouksessa päätettiin, että hänen tilalleen ei valita uutta varajäsentä, koska yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksella voi olla 0-4 varajäsentä.

Yhdistyksen hallituksen varajäseninä jatkavat vuoden 2019 syyskokouksen valitsemina Stephen Condit ja Arto
Koponen sekä vuoden 2020 syyskokouksen valitsemana Mauri Löppönen.