Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Isly kommentoi yleiskaavaa

Savonlinnassa on valmisteltu vuoteen 2040 asti ulottuva keskustaajaman strateginen yleiskaava. Kaavoituspäällikkö Päivi Behmin laatimaan yleiskaavaluonnokseen on ollut mahdollista ottaa kantaa parin kuukauden ajan. Myös luonnonsuojeluyhdistys antoi kaavaluonnoksesta palautetta:

SAVONLINNAN STRATEGINEN YLEISKAAVA

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n lausunto

YLEISTÄ

Kaavaluonnos on mielestämme erittäin seikkaperäinen ja huolellisesti laadittu. On erinomaista, että tämä tärkeä hanke on lopultakin etenemässä. Kommenttimme koskevat ainoastaan yhdistyksemme säännöissä mainittuja toimialoja eli kulttuuriperintöä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Kulttuuriympäristöjen, arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistokohteiden luettelo on käsittääksemme hyvin kattava eikä sen suhteen ole huomautettavaa.

LUONTOKOHTEET

Kaavaluonnoksessa on mainittu kattavasti luontokohteet, jotka kaavamääräyksillä on tarkoitus suojella. Tärkeimmät kohteet, kuten Talvisalo, Harakkasalo ja Miekkoniemen lehto tulisi mielestämme suojella pysyvämmin muodostamalla niistä virallisia luonnonsuojelualueita. Ko. alueet on haettu METSO-ohjelmaan eli metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (2014 – 2025). Talvisalossa ja Miekkoniemellä ei ole voimassa olevia kaavoja. Harakkasalo on asemakaavassa puistoa.

Natura-alueita koskevassa osassa todetaan: ”Näillä alueilla norpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.” On tietenkin selvää, että lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä kaikkialla.

Mertajärven osalta todetaan suojeltavana kohteena ”sudenkorento”. EU-direktiivilajeja esiintyy järvellä kolme eri lajia, joten ilmaisu tulisi vähintään olla monikossa, jos lajeja ei haluta erikseen luetella.

 

Savonlinnassa 17.2.2020

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry