Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kuntalaisaloite Soidinkallion suojelemiseksi Savonlinnassa

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry teki joulukuun puolivälissä kuntalaisaloitteen Soidinkallion suojelusta. Savonlinnan kaupungin omistama, noin 31 hehtaarin laajuinen alue sijaitsee Savonlinnan kaupungin Varparannan kylässä Linnansaaren kansallispuiston itäpuolella.

Soidinkallio on kallioisten metsien, korpien ja norojen mosaiikki. Alueen metsät ovat rakenteeltaan pääosin luonnontilaisia kuusi- ja mäntyvaltaisia havumetsiä. Osa metsistä on vanhoja, osa nuorempia, mutta koko alue on luontoarvoiltaan merkittävä ja sillä on virkistyskäytöllistä merkitystä Savonlinnan asukkaille.

Rajattua aluetta esitetään suojeltavaksi METSO-ohjelman mukaisena pysyvänä luonnonsuojelualueena. METSO-ohjelmassa ELY-keskus korvaa suojelun täysimääräisesti puuston arvon mukaan ja suojelukorvaus on verotonta tuloa. Taloudellisesti suojelu on siis kilpailukykyinen vaihtoehto metsätaloudelle. Lisäksi kaupungin toiminnassa on tärkeää luoda asukkaille erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Suojeltavaksi esitetty kohde on retkeilyyn ja marjastukseen erinomaisesti soveltuvaa ja suojelu tukee alueen käyttöä kuntalaisten virkistyksessä.

Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on tutkitusti vaikeuksissa erityisesti avohakkuisiin perustuvan metsätalouden vuoksi. Siksi kaikkien metsänomistajien tulisi jättää osa metsäalueista myös luonnolle. Soidinkallion alue sopii hyvin suojelukohteeksi monimuotoisuusarvojensa vuoksi. Luontoarvot säilyttäen alueelle voisi kehittyä myös enemmän luontomatkailullista merkitystä.

Soidinkallion korvet ovat luonnontilaisia täyttäen METSO-kriteerit luokassa I. Osa korvista on myös metsälain 10 §:n tarkoittamia noroja. Rajauksen keskiosan korpinotkelmassa kasvaa runsaasti tervaleppää. Pohjoisosassa on laajempi puronvarsikorpi, jota ei ehditty inventoida, mutta joka vaikuttaa luonnoltaan varsin arvokkaalta.

Kangasmetsät täyttävät METSO-kriteerit tällä hetkellä pääosin luokissa II ja III. Metsät ovat luontaisesti syntyneitä ja rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia ja luonnolle arvokkaan järeän lahopuun muodostuminen on alkamassa. Karujen mäntyvaltaisten kumpareiden valoaukkojen ja tiheiden varjoisten korpinotkelmien pienipiirteinen vuorottelu saa alueen tuntumaan kokoaan suuremmalta.

Alueen lajisto tunnetaan puutteellisesti. Pikaisella inventointikäynnillä havaittiin ryväsjäkälä (vaarantunut uhanalainen, VU), samettikesijäkälä (silmälläpidettävä, NT), korpiluppo (NT), kuusenhäivelö (NT) ja vanhojen metsien indikaattorilaji ruostekääpä. Linnuista metsässä havaittiin metso.

Topografialtaan jännittävä vanhojen ja varttuneiden rakenteeltaan luonnontilaisten kaltaisten metsien ja korpinotkelmien kokonaisuus, joka soveltuu erinomaisesti myös virkistyskäyttöön.  Kolmenkymmenen hehtaarin laajuisena alue on poikkeuksellisen laaja yhtenäinen luontoarvokohde.

Tien päästä lähtee käytetty polku, joka kertoo alueen olevan jo nyt virkistyskäytössä. Soidinkalliosta olisi varsin pienin ponnistuksin mahdollista luoda oivallinen retki- ja virkistäytymiskohde, sillä etäisyyttä Savonlinnaan on vain parikymmentä kilometriä.

Suojeluesitysrajauksen ympäristössä on erinomaisesti jatkuvaan kasvatukseen soveltuvia metsiä. Näiden siirtäminen peitteisen metsätalouden piiriin täydentäisi alueen virkistysmahdollisuuksia ja tarjoaisi kävijöille mahdollisuuden tutustua erilaisiin metsänkäsittelytapoihin.