Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

VIREILLEPANO – HYVINKÄÄN SAHANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN METSÄNHAKKUIDEN KESKEYTYSPYYNTÖ

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pyytää keskeyttämään parhaillaan käynnissä
olevat hakkuut Hyvinkään Sahanmäen asemakaavan alueella, kunnes alueelta on laadittu
riittävät ajantasaiset selvitykset liito-oravan esiintymisestä sekä arvokkaiden
pienvesikohteiden tilasta, ja tarvittavat toimenpiteet luontoarvojen turvaamiseksi on tehty.
Vireillepano koskee Liitteessä 2 kaavakartalle rajattuja alueita.
Alueella on maastohavainnon mukaan iltapäivällä 31.1.2023 hakkuut käynnissä. Hakkuut on
aloitettu kaava-alueen länsiosasta tien läheisyydestä. Tarkkaa tietoa suunniteltujen
hakkuiden laajuudesta ei ole saatavilla. Metsänkäyttöilmoitusta ei ole tehty, koska hakkuut
kohdistuvat asemakaava-alueelle.

Piiri on tuonut alueen luontoarvot kaupungin tietoon vuonna 2016 antamassaan
muistutuksessa Sahanmäen asemakaavaehdotuksesta (Liitteet 1-4). Muistutuksessa on
todettu alueen olevan osa liito-oravan elinpiiriä sekä esitetty kartalla kaavan valmistelussa havaitsematta jääneet pienvedet (noro ja lähteet). Piirin muistutuksessa (Liite 2) on rajattu
alueet, jotka olisi pitänyt säästää kaavassa, mutta näin ei ole toimittu. Nyt käynnissä olevat
hakkuut kohdistuvat osittain samaan vanhaan metsään, josta liito-oravahavainnot on tehty, ja
uhkaavat muistutuksessa todettuja luontoarvoja.
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti toiminta on keskeytettävä eikä sitä tule käynnistää
uudelleen, ennen kuin koko alueelta on laadittu tarkemmat oikeaan vuodenaikaan toteutetut
selvitykset ja varmistettu ettei hakkuissa tärvellä luontoarvoja.

 

 

Vireillepano Uudenmaan piiri_Sahanmäen metsähakkuiden keskeytyspyyntö 31.1.2023

Muistutus asemakaavaehdotuksesta Sahanmäki, Lääninrajankatu 13.6.2016

Muistutus asemakaavaehdotuksesta Sahanmäki, Lääninrajankatu 13.6.2016_liite1

Muistutus asemakaavaehdotuksesta Sahanmäki, Lääninrajankatu 13.6.2016_liite2

Muistutus asemakaavaehdotuksesta Sahanmäki, Lääninrajankatu 13.6.2016_liite3

Muistutus asemakaavaehdotuksesta Sahanmäki, Lääninrajankatu 13.6.2016_liite4