Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le metsästyksestä Evon tie­de­kan­sal­lis­puis­tos­sa

Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirit eivät hyväksy metsästystä tulevan Evon tiedekansallispuiston alueella

Metsästys ei sovellu alueille, joiden tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuutta ja edistää luontoharrastusta, tutkimusta ja virkistyskäyttöä. Kansallispuistoissa tulee voida nauttia luonnon rauhasta kaikille turvallisella tavalla. Kansallispuistojen tavoitteena on muodostaa laaja yhtenäinen suojelualue, joka turvaa luonnon monimuotoisuutta, eli lajien ja ekosysteemien säilymistä pidemmällä aikavälillä. Luonnonsuojelulaki kieltää metsästyksen kansallispuistoissa, mikä mahdollistaa lajien luontaisten kantojen kehityksen elinympäristön kantokyvyn rajoissa.

Etelä-Suomessa vanhat metsät ja monien lajien luontaiset elinympäristöt ovat hävinneet ja pirstaloituneet metsätalouden ja metsien ikärakenteen muuttumisen seurauksena. Elinympäristöjen heikentyessä myös monen riistalajin kannat ovat vähentyneet. Esimerkiksi metsoa ja metsäjänistä ei pitäisi kannan pienen koon vuoksi  metsästää lainkaan. Metsästämisestä etenkin koirien kanssa on häiriöitä myös muille kuin riistalajeille.

Rauhoitusalueet, kuten kansallispuistot, muodostavat kaikille eläinlajeille turvallisen elinympäristön ja lisääntymisaluesaarekkeen ympäristössä, jossa kaikkialla muualla metsästys on sallittua. Myös riistalajien osalta rauhoitusalueet voivat toimia alueina, joilla poikastuotanto on turvattu ja populaatio tuottaa uusia yksilöitä ympäröiville alueille. Siellä missä on ravintoa, on pian myös petoja, jotka säätelevät luontaisesti riistaeläinten kantoja. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Yellowstonen kansallispuiston esimerkki osoittaa, että alueilla, joilla luonnollinen petodynamiikka toimii, myös riistakannat voivat hyvin. Petoeläinten keskittyminen suojelualueille vähentää ympäröivien alueiden ihmisille ja kotieläimille mahdollisesti koituvaa haittaa.

Metsästyksen sallimista Evolla on perusteltu kauriskannan räjähdysmäisellä kasvulla Hämeessä. Esimerkiksi Teijon kansallispuistossa metsästyskiellosta on poikettu liikenteen hirvieläinkolarien vähentämiseksi. Evolla tällaiseen poikkeamiseen ei ole perusteita. Vaikka hirvieläinkolareiden määrä Hämeessä on lisääntynyt, Evolla kauriskolarit painottuvat alueen reunamille. Kauriit viihtyvät viljelymaiden reunamilla Evon metsäisiä alueita paremmin. Metsästyspaine tulisi suunnata kansallispuistorajauksen ulkopuolelle.

Kansallispuistot ovat myös tärkeitä retkeily- ja virkistyskohteita, joihin kaikilla on ympärivuotisesti vapaa pääsy. Viimeistään koronapandemian seurauksena suomalaiset löysivät kotimaan luontoaarteiden äärelle, joskin kansallispuistojen vierailumäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa koko 2010-luvun. Luonnossa oleskelun on todettu tuottavan mitattavia positiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Ihmisten virkistykseen tarkoitetulla tai käytetyllä alueella ei tulisi hyväksyä metsästystä ampumalla. Metsästys aiheuttaa tarpeettoman riskin muille luonnossa liikkujille. Kansallispuistossa retkeilijöiden turvallisuuden tulee olla etusijalla. Metsästys rajoittaa alueen muiden käyttäjien mahdollisuuksia liikkua ja virkistäytyä turvallisesti.

Kansallispuistojen tulee olla metsästyksestä vapaita alueita, joilla lajit voivat elää ja lisääntyä rauhassa ja ihmiset voivat nauttia luonnonrauhasta turvallisesti. Metsästystä Evon tiedekansallispuistossa ei pidä hyväksyä.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri         Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri