Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Päijät-Hämeen jät­teen­kä­sit­te­ly­alue

Muistutus Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Etelä-Hämeen luonnosuojelupiiri toteaa, että kaavaehdotuksen mukainen kierrätyspuisto sijoittuu liian lähelle olemassa olevaa taajamaa. Tämä aiheuttaa vakavia riskejä nykyisten asukkaiden elinympäristön terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Riski korostuu erityisesti mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Ehdotetut toimenpiteet haitallisten ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten välttämiseksi ovat riittämättömiä.

Kaavaehdotuksen mukaisesti kierrätyspuisto sijoittuisi maakunnallisesti tärkeälle luonnon ydinalueelle. Luonnonsuojelupiiri katsoo, että luonnon ydinalueen nakertaminen ei ole ekologisesti kestävää. Suomalaisista metsälajeista yli 800 lajia on uhanalaisia ja Etelä-Suomessa metsälajien tilanne on kaikkein tukalin. Kierrätyspuiston rakentaminen tuhoaa pysyvästi alueen metsäisyyden ja mahdollisuuden kehittyä aidosti luontoarvoja tukevaksi monimuotoisuuden ydinalueeksi.

Kaavaselostuksessa on mainittu myös lähialueen asukkaiden jokamiehenoikeudella käytettävissä olevan metsäalueen poistuminen. Helposti saavutettava lähiluonto on ilmainen ja tutkitusti vaikuttava hyvinvoinnin lähde. Luonnonsuojelupiiri katsoo, että kierrätyspuiston rakentaminen vähentää asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Kaavaehdotus tuhoaa Koivusillanjoen luontoarvoja ja erityisesti arvokasta taimenkantaa. Luonnonsuojelupiiri ei hyväksy luontoarvojen tuhoamista.

Hankkeessa asetetaan elinkeinoelämän tarpeet korvaamattomien luonnon- ja ympäristöarvojen edelle. Piirin vaatimus on, että vaihemaakuntakaavaehdotusta ei tule hyväksyä vaan kaavoitus tulee käynnistää uudelleen YVA:sta annetuista lausunnoissa esitetyn vaihtoehdon”VE 0 plus” pohjalta.