Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Kierrätykselle kyllä, Tuuloksen kier­to­ta­lous­puis­tol­le kiitos ei!

Paadenkolu Oy:n suunnitteleman Tuuloksen kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus on perjantaihin asti nähtävillä ja kommentoitavana. Yhtiön suunnitelmana on perustaa Tuulokseen vaarallisiakin jätteitä vastaanottava ja loppusijoittava ”kiertotalouspuisto”, siis vaarallisten jätteiden kaatopaikka. Hämeen ELY-keskukselle lähettämässään lausunnossa Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri pitää vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja loppusijoittamista alueelle mahdottomana vaihtoehtona. Muina vaihtoehtoina yhtiö aikoo joko aloittaa maa-ainesten oton ja vastaanoton tai aloittaa edellä mainitun lisäksi jätteiden vastaanoton, käsittelyn ja hyödyntämisen. Tällöin alueelle tulisi lisäksi puuterminaali ja lumenkaatopaikka.

Paikka on kaatopaikkatoiminnalle täysin sopimaton, sillä tontti sijaitsee vedenjakaja-alueella ja on osin soinen. Tällaiselle paikalle ei pääsääntöisesti edes saisi perustaa kaatopaikkaa. Suuunitelmat ovat uhka seudun pohjavesille ja alapuoliselle vesistölle, kuten Ormijoelle ja ekologisesti arvokkaalle Suolijärven pohjoispäälle. Lisäksi sijaintipaikka on etäällä jätteen syntypaikoista ja sotii alueellisia toimintojen keskittämistavoitteita vastaan. Luonnonsuojelupiiri katsoo, että YVA-selostuksessa on kauttaaltaan aliarvioitu toiminnan kielteisiä vaikutuksia.

Kiertotalouspuisto tuhoaa tontin luontoarvoja, kuten arvokkaita metsäkohteita sekä riista- ja lepakkoalueita. Toiminta heikentäisi vääjäämättä lähialueen lajiston elinympäristöä ja -oloja. Lähimpään kesäasutukseen on matkaa vain 300 metriä. Lisääntyvä raskas liikenne on vaaratekijä ja ympäristöhaitta. Suunnitelmalla olisi maamassojen kasaamisineen myös haitallisia ja pysyviä maisemallisia vaikutuksia.

Kiertotalous ja kierrätys ovat tärkeitä työkaluja ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Jokaisen kiertotaloushankkeen kohdalla on kuitenkin varmistuttava, ettei hanke itsessään aiheuta haittaa. Muuten hyvä tavoite kääntyy itseään vastaan.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry