Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ylöjärven yhdistys

Ylöjärvi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Teivon-Mäkkylän yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

LAUSUNTO TEIVON-MÄKKYLÄN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Teivon-Mäkkylän yleiskaava sijoittuu toiminnallisesti ja strategisesti merkittävälle ja
maisemallisesti keskeiselle alueelle Tampereen kaupunkiseudun seuturakenteessa ja
Ylöjärven kaupungin taajamarakenteessa. Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven
yhdistys ja Pirkanmaan piiri haluaavat kiinnittää erityisesti huomiota kolmeen ympäristön
kannalta keskeiseen näkökulmaan: Valtakunnalliset maisema-alueet, maakunnalliset
kulttuurimaisemat ja seudullinen joukkoliikenne.

Valtakunnallinen maisema-alue

Lamminpään-Soppeenharju ovat osa valtioneuvoston hyväksymää Hämeen harjujen
maisema-aluetta, joka sijoittuu Pälkäneen, Kangasalan, Tampereen, Ylöjärven ja
Ikaalisten-Hämeenkyrön alueilla. Lamminpäänharju on maisemallisesti ja geologisesti
arvokas kokonaisuus tässä ketjussa. Sieltä avautuu laaja maisemanäkymä Pispalan
suuntaan ja Näsiselän yli. Yleiskaavassa on valtakunnallisesta maisema-alueesta
osoitettu ma-merkinnällä vain Lamminpäänharjun Teivon puoleinen vajaa puolikas
rajautuen harjun laella pääulkoilureittiin. Valtakunnallisen maisema-alueesta pääosa,
mm.geologisesti arvokaimmat suppa-alueet harjun länsipuolelta on jätetty kaavan ma-
merkinnän ulkopuolelle. Kuitenkin merkinnän selityksessä todetaan:” Merkinnällä on
osoitettu TeivaalanharjuVAMA 2021).” Yleiskaavan ma-aluvarausmerkintä on ristiriidassa
merkintöjen selityksen ja määräysten kanssa. Yleiskaava antaakin väärän ja virheellisen
kuvan valtioneuvoston päätöksestä valtakunnallisesta maisema-alueesta.

Allekirjoittaneet yhdistykset katsovat, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
edellyttävät, että yleiskaavaan sisällytetään Lamminpäänharjun osalta valtakunnallinen
maisema-aluevaraus kokonaisuutena. Merkintöjen selitys edellyttää rajauksen
tarkistamista vastaamaan valtioneoston päätöksen mukaista rajausta. Edelleen esitämme,
että nyt ma-merkinnän ulkopuolelle jätetty varsin edustava suppaluekokonaisuus liitetään
yleiskaavaan suojelualueena samalla maisemallisella statukselle kuin Pikku-
Ahvenistonjärven, Julkujärven ja Pinsiön harjukokonaisuudet. Teivaalan harjun
jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että alueet valtakunnalliset arvot säilyvät.

Katsomme myös, että yleiskaavan Teivon raviradan ympäristön AK-1 ja AK-2 tulisi
rakennusmassojen kerroskorkeudessa ottaa erityisesti huomioon valtakunnallisen
maisema-alueen vaatimukset kaukomaiseman avoimuudesta sisällyttämällä ne
kaavamääräyksiin.

Maakunnalliset kulttuurimaisema-alueet

Kaava-alue rajoittuu voimassa olevassa maakuntakaavassa varattuihin Mäkkylän ja
Teivaalan maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemiin. Teivaalan kulttuuurimaisema
on kaavaan rajoittuvilta osin osoitettu aluevarauksena MA ja huomioitu kaavaratkaisuissa.
Sen sijaan Mäkkylän kulttuurimaisema-alue ei ole osoitettu yleiskaavassa. Tätä ei voida
pitää mitenkään perusteltuna eikä tasapuolisena ratkaisuna. Se ei vastaa yleiskaavan
sisältövaatimuksia eivätkä tue maakuntakaavan ratkaisua. Alue tulisi huomioida
yleiskaavassa samoilla perusteilla kuin Teivaalan kohdalla on toteutettu. Mäkkylän osalta
merkittävää on myös peltomaisemaan rajautuva Keijärven järvimaisema osana Mäkkylän
kulttuurimaisemakokonaisuutta. Tämä kokonaisuutta voidaan pitää kantatie 65 avautuvana
Ylöjärven käyntikorttina. Nyt valittu AK-kaavavaraus tulee sulkemaan tämän
maisemaelementin näkyvyyden kokonaisuudessaan.

Esitämme, että maakunnallisen AK-varaus katkaistaan riittävän leveällä vihervyöhykeellä,
joka turvaa näkyvyyden kulttuuri- ja järvimaisemaan.

Joukkoliikenteen kehittäminen

Ilmastomuutoksen torjunnan kannalta monipuolisen joukkoliikenteen kehittäminen ja
erilaisten tulevaisuuden ja pitkänaikavälin ratkaisujen mahdollistaminen ja varmistaminen
on yleiskaavoituksen keskeisiä tehtäviä. Yleiskaava on tavoitteiltaan pitkänaikavälin
suunnitelma, jossa tulee varautua myös 20-30 vuoden päästä toteutettaviin
liikennehankkeisiin säilyttämällä riittävät aukot toteutukselle kaupunkirakenteessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ja Pirkanmaan piiri katsovat
ympäristönäkökulmasta tärkeänä joukkoliikenteen kehittämistä molempien sekä
ratikkaliikenteen että lähijunaliikenteen osalta. Lähijunaliikenne ja ratikkaliikenne eivät
kilpaile keskenään. Ratikalla korvataan lähinnä bussiliikenne. Varaus pääradan
lisäraiteelle, kuten ratikkareitille, on kaavassa osoitettu, mutta varausta Mäkkylä-Teivo
lähijuna-asemalle ei ole yleiskaavassa osoitettu.

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisohjelman pitkänaikavälin visiossa
2030+ (Ramboll) on kolme lähijuna-asemaa Ylöjärvellä: Mäkkylä-Teivo, keskusta ja
Siltatie. Tulevaisuudessa lähijunaliikenne tullee muodostamaan ratikkahankkeen ohella
merkittävän mahdollisuuden kehittää Tampereen kaupunkiseudulle tehokaita ja nopeita
raideliikennejärjestelmiä. Myös tuleva Pirkkalan oikorata tuonee mahdollisuuden
Tampereen kaupunkiseudun läntiselle kehäradalle Tampere-lentoasema-Pirkkala-Ylöjärvi-
Tampere. Tämä nostaisi tulevaisuudessa lähijunaverkon kapasiteetin ja toimivuuden aivan
uudelle tasolle myös Ylöjärvellä.

Teivon lähijuna-aseman paikkaa on selvitetty Ilmarinjärventien kohdassa, jossa se on
osoittautunut kalliiksi toteuttaa. Keijärventien kantatien ylityssillan kohdalla sen sijaan on
radan lakipiste, jossa ei liene samoja ongelmia ja paikka on edullinen erityisestiTeivon-
Mäkkylän nauhakaupunkirakenteen ja asutuksen painopisteessä.

Väylävirasto on käynnistänyt Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen raidesuunnitelman teon ja
radan toteutus ja sen vaatimet louhintatyöt käynnistynevät noin10 vuoden sisällä.
Pääradan lähijuna-aseman vaatiman lisäraiteen toteutus ja sen vaatimat louhintatyöt
voisivat olla edullisinta toteuttaa kokonaishankkeen yhteydessä esim. allianssimallilla. Sitä voisi perustella lisäraiteen toteutuksen kiviainestarpeella ja myös Aronrannan
asemakaavassa Keijärven ylityksen ratapenkkaan suunnitellun kevyenliikenteen reitin
toteutuksella ja sen kiviainestarpeella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ja Pirkanmaan piiri esittävät, että
yleiskaavassa turvataan raideliikenteen pitkänaikavälin tarpeet Vision 2030+ mukaisesti ja
Teivo-Mäkkylä lähijuna-aseman selvittämistä jatketeen ja asemalle varataan
sijoituspaikka yleiskaavassa tulevaisuuden kehittämistarpeita varten. Esitämme aseman
paikaksi Keijärventien kohtaa. Lisäksi esitämme Teivon KTY-alueen laajennuksen
jatkoselvittelyä erityisesti myös lähijuna-aseman kehittämisen näkökulmasta.

Yhdyskuntatalouden ja liikenteellisten näkökulmien kannalta raviradan toiminnallinen
säilyttäminen on erinomainen ja kauaskantoinen ratkaisu. Se sijoittuu tulevaisuudessa
raideliikenteen viereen ja takaa isojen tapahtumien ympäristöllisesti kestävän
joukkoliikenteeseen perustuvan logistiikan. Teivon ja Lamminpään-Soppeenharjun alue on
myös merkittävin vihervyöhyke Länsi-Tampereella. Toteutettuna yleiskaava poistaa
nykyiset laajat pysäköintialueet, mikä myös korostaa tehokkaan joukkoliikenneinfran
tarvetta.

Ylöjärvellä 14. 2. 2024

Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys

Hannu Raittinen
puheenjohtaja

Halla Savisaari
sihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

Antti Virnes
puheenjohtaja

Sari Hämäläinen
järjestösihteeri