Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin (jatkossa tekstissä piiri) toiminta keskittyy
vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton (jatkossa liitto) teemojen mukaisesti luontokadon ja
ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen sekä soveltuvin osin osallistuu kampanjoihin. Keskeinen
teema on myös elinympäristöjen uhanalaisuuskehityksen hillitseminen. Piiri panostaa myös
edelleen vesiensuojeluun, perinnemaisemien hoitoon sekä ympäristökasvatukseen.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Piirin toiminnasta vastaavat yhdessä piirihallitus sekä aluepäällikkö. Aluepäällikön työajasta osa
kuluu liiton valtakunnallisiin tehtäviin. Aluepäällikkö on vuorotteluvapaalla 1.1.-29.6., jona aikana
tehtäviä hoitaa sijainen. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Jäsenet ja jäsenhankinta priorisoidaan edelleen
korkealle ja paikallisyhdistyksiä tuetaan resurssien mukaisesti.

Toiminta-avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille
Piiri myöntää jäsenyhdistyksille toiminta-avustuksia pääsääntöisesti kahdesti vuodessa (maalis- ja
lokakuussa). Avustuksia voidaan myöntää myös muina ajankohtina, jos piirin talous sen sallii ja
jäsenyhdistyksen tilanne vaatii. Piiri voi myöntää erityistapauksissa hakemuksesta avustuksia myös
piirin ulkopuolisille tahoille. Piiri voi myöntää jäsenyhdistyksille tukea eri oikeusasteisiin tehtävien
valitusten kulujen korvaamiseksi.

Ympäristöpalkinto
Piirin ympäristöpalkinto myönnetään vuosittain syyskokouksessa henkilölle tai taholle, joka on
edistänyt merkittävästi luonnon- tai ympäristönsuojelua piirin toimialueella.

Työharjoittelu
Piiri voi yhdessä jäsenyhdistysten tai muiden yhteistyötahojen kanssa tarjota mahdollisuuden
palkattomiin työharjoittelujaksoihin.

Liittotaso
Syyskuussa 2022 Porin liittokokouksessa valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon
kaudelle 2023-2025 varsinaisiksi edustajiksi Katja Samsten ja Anna Schauman ja varavaltuutetuiksi
Essi Ruohisto ja Risto Timonen.

Piiri osallistuu resurssiensa mukaan luonnonsuojeluliiton valtakunnallisten teemaviikkojen ja –
päivien viettoon, kuten Luonnonkukkien päivään ja hankkeisiin ja rohkaisee paikallisyhdistysten
aktiiveja osallistumaan liittotason työryhmiin ja valiokuntiin.

LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tavoitteet:
Piirin tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua alueellaan.
Toiminta:
• Suojelualoitteiden laatiminen ja tukeminen
• Ympäristön kannalta haitallisten hankkeiden seuraaminen sekä tarpeen tullen
muistuttaminen ja valittaminen
• Osallistuminen suojelu- ja muiden alueiden maankäytön suunnitteluun sekä hoito- ja
käyttökysymyksiin
• Vaikuttaminen YVA-prosesseihin esimerkiksi ohjausryhmien jäsenyyden tai lausuntojen ja
aloitteiden kautta
• Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa
• Kansalaisilta tulleiden suojeluun liittyvien tai muiden merkittävien havaintojen
välittäminen viranomaisille
• Seminaarien ja koulutusten järjestäminen yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa
• Yleinen neuvontatyö
• Helmi-hankkeiden hyödyntäminen ja yhteistyö soveltuvin osin piirin toimintaan ja
tavoitteisiin.
Vesiensuojelu
Tavoitteet:
• Saaristomeren ja Selkämeren rehevöitymisen ehkäisy ja ravinnepäästöjen vähentäminen
sekä vesiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
• Rantarakentamisen ja -kaavoituksen, ruoppauksien, tarpeettoman vesiliikenteen sekä
väylä- ja siltahankkeiden seuranta ja niihin puuttuminen tarvittaessa
• Vesiensuojelutyö
Edustukset:
• Saaristomeren suojelurahaston hoitokunta, Hannu Klemola, Sanna Tikander (varajäsen)
• Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä, Jussi Laaksonlaita
• Coalition Clean Baltic (SLL), Hannu Klemola
• Saaristomeren vesistöalueryhmä, Hannu Klemola
• V-S ELY-keskuksen merimetsotyöryhmä, Hannu Klemola
• Itämeripaneeli (SLL), varajäsen Hannu Klemola
• Öljysuojarahasto (SLL), Hannu Klemola
• Vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmä ja työpajat
• Meripolitiikkapäivät, valtioneuvosto (SLL), osallistujana Hannu Klemola
• Rannikkostrategia (SLL), Hannu Klemola
• VELMU, merenalaisen luonnon inventointiohjelma, Hannu Klemola
• EU-15:n meripolitiikkajaos, Hannu Klemola
Perinnemaisemien hoito
Tavoitteet:
Piiri tukee perinnemaisemien hyväksi tehtävää työtä. Piiri pyrkii olemaan yhteistyökumppanina
maisemanhoito-, maaseudun luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkohankkeissa, sekä
perinnemaisemalajien uusympäristöhankkeissa.
Piiri järjestää yhdessä Metsähallituksen kanssa Saaristomeren kansallispuistossa kolme
perinnemaisemien kunnostus- ja hoitotalkooleiriä sekä aktiiveille kesäretken Jungfruskäriin
yhdessä Metsähallituksen kanssa.
Piiri osallistuu erittäin uhanalaisen laukkaneilikan hoitotöihin yhdessä Uudenkaupungin seudun
ympäristöyhdistyksen ja Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Piiri tekee
yhteistyötä Perinnemaisemayhdistyksen kanssa ja pyrkii järjestämään vuoden aikana
yleisteistyössä seminaarin tai muuta.
Edustukset:
• Perinnebiotooppien alueellinen yhteistyöryhmä, Hannu Klemola
• HELMI -ohjelman alueellinen yhteistyöryhmä, Hannu Klemola
• Yhteispohjoismainen luonnonkukkien päivä (SLL), ohjausryhmän puheenjohtaja Hannu
Klemola
Metsät
Piiri seuraa metsä-, vesi-, ja luonnonsuojelulain suojelemien kohteiden kartoitusta ja huomioon
ottamista, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma METSOn
edistämistä ja edistää jatkuvan kasvatuksen menetelmien ja lahopuun määrän lisäämistä metsissä.
Myös taajamametsien luonnonhoitoa ja avo- ja kesähakkuiden kieltämistä edistetään.
Piiri pyrkii vuoden aikana käynnistämään yleisen neuvontahankkeen jatkuvan kasvatuksen
menetelmistä yhteistyössä mm. Metsäkeskuksen, Riistakeskuksen ym. kanssa.
Edustukset:
• Lounais-Suomen metsäneuvoston pyöreän pöydän tapaamiset, Hannu Klemola
• Alueellisen metsäohjelman ympäristötyöryhmä, Hannu Klemola
• Tapion metsänhoidon pyöreän pöydän verkostoyhteistyö, Hannu Klemola
Suurpedot
Piiri seuraa maakunnallista suurpetotilannetta ja osallistuu tarvittaessa keskusteluun. Piiri pyrkii
toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja noudattaa kannanotoissaan tutkimustietoon
pohjautuvaa linjaa.
Piiri järjestää tarvittaessa sidosryhmätapaamisia eri tahojen kanssa niin suurpetoihin kuin
muihinkin riistaeläimiin liittyvissä asioissa.
Edustukset: Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta, Hannu Klemola, varajäsen Saija
Porramo.
Ympäristökasvatus ja muut
Lasten luontokerhon toimintaa jatketaan Luonnonsuojelukeskuksessa yhdessä Luonto-Liiton
Varsinais-Suomen piirin ja Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Piiri tukee mahdollisuuksien mukaan liiton Vieraslaji LIFE -hankkeen toteutusta maakunnan
alueella. Hanke päättyy vuonna 2023.
Piiri pyrkii edistämään luontopohjaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sen
hillinnässä. Nämä ovat toimia, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja
samalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Näin voidaan turvata monien uhanalaisten lajien
elinympäristöjä ja ekosysteemien luontaista kykyä sitoa ja varastoida hiiltä. Tällaisia toimia ovat
mm. luonnonmukaisen vesirakentamisen ja vesienhallinnan sekä talousmetsien jatkuvan
kasvatuksen edistäminen, soiden ja metsien ennallistaminen ja suojelu. Myös
maatalousympäristössä pyritään edistämään luontopohjaisia ratkaisuja mm. vesiensuojelussa,
toimissa maatalousympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi, hiilensidonnassa maaperään ja
turvemaiden ilmastopäästöjen hillinnässä.
Jaokset
Piiri voi tarpeen mukaan perustaa ja lakkauttaa ympäristön- ja luonnonsuojelun eri teemoihin ja
kysymyksiin perustuvia vapaaehtoisia jaoksia ja asiantuntijaverkostoja. Jaoksessa on oltava
hallituksen edustaja, mutta muutoin jaos voi päättää itsenäisesti omasta kokoonpanostaan ja
toiminnastaan. Aluepäällikkö ja puheenjohtaja ovat jokaisen jaoksen viestintäringissä. Jaokset
voivat kehittää toimintansa tueksi hankkeita, joille piirihallitus voi päättää hakea ulkopuolista
rahoitusta. Jaokset raportoivat toiminnastaan vuosittain piirihallitukselle. Jaoksen piiriä koskevat
rahankäyttöasiat sekä piirin nimissä tehtävät julkilausumat käsitellään piirihallituksessa.
Metsäjaos
Metsäjaoksella on vuonna 2023 kahdestoista toimintavuosi. Metsäjaoksen tavoitteena on edistää
METSO-ohjelman toteutumista Varsinais-Suomen alueella. Piirillä on kohteiden kartoituksesta
yhteistyösopimus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Jatkossa metsäjaoksen toiminnan
painopiste METSO-kartoitusten rinnalla ovat vaihtoehtoiset metsänhoitotavat, lahopuun
lisääminen, taajamametsien suojelu ja ympäristökasvatuksen tukeminen. Vastuuhenkilönä toimii
Kati Pihlaja. Jaoksessa on tukee olla mukana myös piirihallituksen jäsen.

MAANKÄYTTÖ
Tavoitteet:
Piiri on mukana vaikuttamassa siihen, että yhteiskunnalle välttämättömien hankkeiden
toteuttamisesta seuraisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
Edustukset:
• Varsinais-Suomen viherrakenneselvityksen työpaja / Hannu Klemola
Toiminta:
Suuria turpeennosto- ja maa-aineshankkeita seurataan ja tarvittaessa reagoidaan.
Maakuntasuunnitelmista, kaava-, energia- ja liikenneratkaisuista sekä tavoiteohjelmista ja YVAhankkeista
annetaan tarvittaessa lausuntoja sekä laaditaan Natura-arviointialoitteita.
Vuoropuhelua kestävästä maankäytöstä edistetään eri toimijoiden kanssa ja yhdistyksiä
avustetaan lausunto- ja valitusasioissa.

TIEDOTUS
Tavoitteet:
Piiri profiloituu viestinnässään ensisijaisesti maakunnallisen tason toimijana, vaikka se tiedottaa
myös kansallisista ja paikallisista ajankohtaisista teemoista. Tiedotuksen päämääränä on vahvistaa
piirin asemaa ja tunnettuutta luotettavana luonnonsuojelun alueellisena asiantuntijana. Myös
järjestön sisäisen näkyvyyden kannalta on tärkeää, että meneillään olevista hankkeista ja
projekteista sekä niiden saavutuksista viestitään kattavasti ja monipuolisesti. Viestinnän
tavoitteena on tuoda luontoharrastusta ja luonnonsuojelutyötä esille positiivisena, yhteisöllisenä
ja innostavana asiana ja saada siten innostettua ihmisiä toimimaan luonnon puolesta.
Toiminta:
• Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään.
• Piiri jatkaa tiedottamista kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa vapaaehtoisten
avustuksella.
• Piirin uutiskirjettä julkaistaan säännöllisesti.
• Ajankohtaisista asioista tiedotetaan piirin nettisivuilla.
• Yhteistyötä tehdään muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen kanssa.
• Piiri osallistuu Kuntametsä-oppaan päivittämiseen yhdessä Uudenmaan
ympäristönsuojelupiirin kanssa.

HANKKEET
Toiminnan tukemiseksi piiri hakee tarvittaessa hankerahoitusta tai osallistuu piirin toimintaa
tukeviin hankkeisiin.

Toiminta

Mitä teemme ja mitä sinä voit tehdä? Edistämme varsinaissuomalaisen luonnon- ja ympäristön suojelua ja ihmisten luontosuhdetta talkoin…

Lue lisää

Vesijaos

Vesijaos on osa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin toimintaa. Jaos on perustettu syyskuussa 2014. Sen päämääränä on edistää vesiekosysteemien…

Lue lisää

Metsäjaos

Metsäjaos perustettiin vuoden 2010 alussa ja sen toiminnassa on mukana metsiensuojelusta kiinnostuneita henkilöitä. Toiminta on ollut onnistunutta…

Lue lisää

Talkooleirit

Jungfruskär on mannersuomen läntisin saari keskellä kuohuvaa Kihtiä, aavaa merta jonka länsipuolella avautuu Ahvenenmaan saaristo. Jungfruskärin…

Lue lisää