Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin (jatkossa tekstissä piiri) toiminta keskittyy vuonna 2019 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuoden mukaisesti metsien suojeluun sekä perinnemaisemien hoitoon ja ympäristökasvatukseen. Vuonna 2019 on Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin 50. toimintavuosi.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Piirin toiminnasta vastaavat yhdessä piirihallitus sekä aluepäällikkö. Aluepäällikön työajasta 30% kuluu SLL:n valtakunnallisiin tehtäviin. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Piiri tekee yhteistyötä Luonto-liiton Varsinais-Suomen piirin kanssa.

Piiri pyrkii saamaan palkkatuetun, vähintään osa-aikaisen järjestötyöntekijän avustamaan viestinnässä ja yhteydenpidossa paikallisyhdistyksiin.

Jäsenhankinta priorisoidaan edelleen korkealle. SLL:n vapaaehtoisrekisteriin ilmoittautuneiden henkilökohtaisia tapaamisia jatketaan ja kaikille pyritään löytämään sopiva toimintaryhmä tai -tapa.

Paikallisyhdistyksiä tuetaan resurssien mukaisesti. Piiri järjestää yhdistysten jäsenrekisterivastaaville koulutusta uuteen tietosuojalainsäädäntöön sekä liiton jäsenrekisteriuudistukseen liittyen.

LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Projektiavustukset yhdistyksille ja muille toimijoille

Piiri myöntää jäsenyhdistyksille projektiavustuksia kahdesti vuodessa, pääsääntöisesti maalis- ja lokakuussa. Piiri voi myöntää erityistapauksissa hakemuksesta avustuksia myös piirin ulkopuolisille tahoille. Piiri voi myöntää jäsenyhdistyksille tukea eri oikeusasteisiin tehtävien valitusten kulujen korvaamiseksi.

Ympäristöpalkinto

Piirin ympäristöpalkinto myönnetään vuosittain syyskokouksessa henkilölle tai taholle, joka on edistänyt merkittävästi luonnon- tai ympäristönsuojelua piirin toimialueella.

Työharjoittelu

Piiri voi tarjota resurssiensa puitteissa yhdessä luonnonsuojeluyhdistysten kanssa eri oppilaitoksissa opiskeleville mahdollisuuden palkattomiin työharjoittelujaksoihin.

Liittotaso

Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustossa Varsinais-Suomea edustavat vuosina 2017-kevät 2019 Riikka Armanto ja Lassi Suominen, varavaltuutettuina Jussi Laaksonlaita ja Pertti Sundqvist. Piirin kevätkokouksessa 2019 valitaan piirin edustajat vuoden 2019 liittokokoukseen sekä piirin esittämät ehdokkaat liittovaltuustoon ajanjaksolle 2019-2022. Piiri osallistuu resurssiensa mukaan luonnonsuojeluliiton valtakunnallisten teemaviikkojen ja -päivien viettoon ja rohkaisee paikallisyhdistysten aktiiveja osallistumaan liittotason työryhmiin ja valiokuntiin.

LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tavoitteet:
Piirin tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristön suojelua alueellaan.
Toiminta:
Yhteistyö ja vuoropuhelu alueen metsästäjäjärjestöjen ja riistaviranomaisten kanssa
Suojelualoitteiden laatiminen ja tukeminen
Jäsenistöltä ja yleisöltä tulleiden havaintojen välittäminen viranomaisille
Osallistuminen suojelu- ja muiden alueiden maankäytön suunnitteluun ja hoito- ja käyttökysymyksiin.
Pyrkiä vaikuttamaan YVA-prosesseihin esimerkiksi ohjausryhmien jäsenyyden kautta.
Metsäseminaarin järjestäminen kuntien vaikuttajille ja taajamametsien kanssa työtä tekeville, ympäristökasvattajille sekä paikallisyhdistyksille suunnattuna.
Perinnemaisemaseminaari kesäkuun alussa
Ympäristökasvatusaiheisen seminaarin järjestäminen.
Yleinen neuvontatyö

Vesiensuojelu

Tavoitteet:
Saaristomeren ja Selkämeren rehevöitymisen ehkäisy ja ravinnepäästöjen vähentäminen.
Rantarakentamista ja -kaavoitusta, tarpeetonta vesiliikennettä sekä luonnolle haitallisia väylä- sekä siltahankkeita seurataan.
Monipuolinen vesiensuojelutyö.

Edustukset

Saaristomeren suojelurahaston hoitokunta: Hannu Klemola, Oili Pyysalo varajäsen
Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä: Jussi Laaksonlaita
Coalition Clean Baltic: Jussi Laaksonlaita (SLL)
Vakka-Suomen vesistöalueryhmä: Vesa Raivo
Salon seudun vesistöalueryhmä: Sanna Tikander
Aurajoen vesistöalueryhmä: Sanna Tikander
Saaristomeren vesistöalueryhmä: Hannu Klemola
Paimionjokiyhdistyksen hallitus: Sanna Tikander, Hannu Klemola varajäsen
Paimionjokiyhdistys (piirin edustaja): Hannu Klemola
V-S ELY-keskuksen merimetsotyöryhmä: Hannu Klemola
Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto-hanke: Eva-Liisa Raekallio, Hannu Klemola varajäsen
Merialueen suunnitteluyhteistyöryhmä: Hannu Klemola

Vesistöalueryhmät eivät ole kokoontuneet, mutta toimintaa ollaan uudelleen käynnistämässä.

Perinnemaisemien hoito

Tavoitteet:
Piiri tukee perinnemaisemien hyväksi tehtävää työtä. Piiri pyrkii olemaan yhteistyökumppanina maisemanhoito-, maaseudun luonnon monimuotoisuus-, kosteikko- sekä perinnemaisemalajien uusympäristöhankkeissa.

Piiri järjestää yhdessä Metsähallituksen kanssa Saaristomeren kansallispuistossa kolme perinnemaisemien kunnostus ja hoito –talkooleiriä
Piiri järjestää perinnemaisemaseminaarin 7.-8.6.
Piiri osallistuu uhanalaisen laukkaneilikan hoitotöihin yhdessä yhdistysten kanssa.

Suurpedot

Piiri seuraa maakunnallista suurpetotilannetta ja osallistuu tarvittaessa keskusteluun. Piiri pyrkii toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja noudattaa kannanotoissaan maltillista linjaa.

Piiri järjestää tarvittaessa sidosryhmätapaamisia eri tahojen kanssa niin suurpetoihin kuin muihinkin riistaeläimiin liittyvissä asioissa.

Edustukset:
Maakunnallinen suurpetoneuvottelukunta: Hannu Klemola (jäsen), Saija Porramo (varajäsen).
Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan susireviiriyhteistyöryhmä.

Metsät

Edustukset:
Lounais-Suomen metsäneuvoston pyöreän pöydän tapaamiset: Hannu Klemola
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta: Saija Porramo

Ympäristökasvatus ja muut

Lounais-Suomen ympäristökasvatusverkosto: Saija Porramo

Piiri tukee mahdollisuuksien mukaan liiton vieraslaji LIFE-hankkeen toteutusta maakunnan alueella.

Jaokset

Piiri voi tarpeen mukaan perustaa ja lakkauttaa ympäristön- ja luonnonsuojelun eri teemoihin ja kysymyksiin perustuvia vapaaehtoisia jaoksia ja asiantuntijaverkostoja. Jaoksessa on oltava hallituksen edustaja, mutta muutoin jaos voi päättää itsenäisesti omasta kokoonpanostaan ja toiminnastaan. Aluepäällikkö ja puheenjohtaja ovat jokaisen jaoksen viestintäringissä. Jaokset voivat kehittää toimintansa tueksi hankkeita, joille piirihallitus voi päättää hakea ulkopuolista rahoitusta. Jaokset raportoivat toiminnastaan vuosittain piirihallitukselle. Jaoksen piiriä koskevat rahankäyttöasiat sekä piirin nimissä tehtävät julkilausumat käsitellään piirihallituksessa.

Vesijaos
Vesijaoksen päämääränä on edistää vesiekosysteemien ja vesistöistä riippuvien luonnonlajien suojelua pääasiassa Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Toiminta keskittyy veteen sekä vesiluontoon ja ponnistaa luonnonsuojelun näkökulmasta. Vesijaos on perustettu loppuvuodesta 2014. Vastuuhenkilönä toimii Outi Mäkinen

Metsäjaos
Metsäjaoksella on vuonna 2019 kymmenes toimintavuosi. Metsäjaoksen tavoitteena on edistää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn toteutumista Varsinais-Suomen alueella. Jatkossa metsäjaoksen toiminnan painopiste METSO-kartoitusten rinnalla on valtakunnallinen metsiensuojelun teemavuosi, vaihtoehtoiset metsänhoitotavat, lahopuun lisääminen, taajamametsien suojelu ja ympäristökasvatuksen tukeminen. Vastuuhenkilönä toimii Kati Pihlaja.

MAANKÄYTTÖ

Tavoitteet:
Piiri on mukana vaikuttamassa siihen, että yhteiskunnalle välttämättömien hankkeiden toteuttamisesta seuraisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Piiri kyseenalaistaa luonnon ja ympäristön kustannuksella tapahtuvaa yksityistä voitontavoittelua ja talouskasvua.

Toiminta:
Suuria turpeennosto- ja maa-aineshankkeita seurataan, ja niistä valittavia jäsenyhdistyksiä tuetaan.
Annetaan tarvittaessa lausuntoja maakuntasuunnitelmista, kaava-, energia- ja liikenneratkaisuista, tavoiteohjelmista ja YVA-hankkeista sekä laaditaan Natura-arviointialoitteita.
Avustetaan yhdistyksiä lausunto- ja valitusasioissa.

TIEDOTUS

Tavoitteet:
Piiri profiloituu viestinnässään ensisijaisesti Suomen luonnonsuojeluliiton maakunnallisen tason toimijana vaikka se tiedottaa myös kansallisista ja paikallisista ajankohtaisista teemoista. Tiedotuksen päämääränä on vahvistaa piirin asemaa ja tunnettuutta luotettavana luonnonsuojelun alueellisena asiantuntijana. Myös järjestön sisäisen näkyvyyden kannalta on tärkeää, että meneillään olevista hankkeista ja projekteista ja niiden saavutuksista viestitään kattavasti ja monipuolisesti. Viestinnän tavoitteena on tuoda luontoharrastusta ja luonnonsuojelutyötä esille positiivisena, yhteisöllisenä ja innostavana asiana ja saada siten innostettua ihmisiä toimimaan luonnon puolesta.

Toiminta:
Piiri jatkaa tiedottamista kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa vapaaehtoisten avustuksella.
Piirin uutiskirje lähetetään 8-10 kertaa vuodessa, lisäksi ajankohtaiset asiat löytyvät jatkossa suoraan piirin nettisivuilta.
Yhteistyö muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen kanssa
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

HANKKEET

Toiminnan tukemiseksi piiri hakee tarvittaessa hankerahoitusta tai osallistuu muiden hankkeisiin, jotka tukevat piirin toimintaa.

Toiminta

Mitä teemme ja mitä sinä voit tehdä? Edistämme varsinaissuomalaisen luonnon- ja ympäristön suojelua ja ihmisten luontosuhdetta talkoin…

Lue lisää

Vesijaos

Vesijaos on osa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin toimintaa. Jaos on perustettu syyskuussa 2014. Sen päämääränä on edistää vesiekosysteemien…

Lue lisää

Metsäjaos

Metsäjaos perustettiin vuoden 2010 alussa ja sen toiminnassa on mukana metsiensuojelusta kiinnostuneita henkilöitä. Toiminta on ollut onnistunutta…

Lue lisää

Talkooleirit

Jungfruskär on mannersuomen läntisin saari keskellä kuohuvaa Kihtiä, aavaa merta jonka länsipuolella avautuu Ahvenenmaan saaristo. Jungfruskärin…

Lue lisää