Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Jokelan hevoskylä, osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma

Suomen luonnonsuojeluliitto 26.4.2019
Tuusulan yhdistys ry Lausunto
Kiuruntie 12
04320 Tuusula

TUUdno 2019-635

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOKELAN HEVOSKYLÄ, ASEMAKAAVA NRO 3600

– Huomattava osa Hevoskylän asemakaava-alueesta on Uudenmaan maakuntakaavatyön yhteydessä todettu vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi, ja saman luontokokonaisuuden arvot on todettu myös Tuusulan kunnan omissa METSO-selvityksissä. Edellä mainitun arvokkaan (kts. liite) luontokokonaisuuden arvot koostuvat edustavista lehdoista, muista rehevistä metsistä, kosteikoista ja pienvesistä. Alueella esiintyy myös liito-oravaa. Lahokaviosammalen esiintymistä alueella ei liene selvitetty, joten se tulee kaavatyön yhteydessä selvittää. Tämä osa asemakaava-alueesta ei sovellu rakentamiseen ja se tulee osoittaa kaavassa suojelualueeksi virkistyskäytön sallivin kaavamääräyksin.
– Edellä mainitun arvokkaan luontokokonaisuuden alueella risteilee jo nykyisin polkuverkosto joka soveltuu myös ratsastusreittikäyttöön, ja palvelee siten hyvin hevoskylän tarpeita
– Hevoskylään tuleva rakentaminen tulee osoittaa edellä mainitun luontokokonaisuuden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden (asemakaava-alueen eteläosan puronotko) ulkopuolelle.
– Tuusulan yleiskaava 2040:n kaavaehdotuksessa em. luontokokonaisuuden läpi on osoitettu täysin tarpeeton tielinjaus (kts. liite), joka toteutuessaan tuhoaisi mm. alueen edustavimmat tulvametsät, lehtoja, kosteikkoja jne., ja pirstoisi alueen pahasti. Kyseinen tieyhteys on myös hevoskylälle asetettujen tavoitteiden (ratsastusreittien jatkuvuus ilman että ne risteävät autoliikenteen väylien kanssa) vastainen. Tästä tieyhteydestä tulee kaavoituksen yhteydessä luopua. Tielinjan sijaa sijaan lienee tarpeen osoittaa kaava-alueelta (ja sen läpi) 2-3 kevyen liikenteen yhteyttä Palojoen yli sen länsipuolelle (kts. liite).
– Edellä mainittujen reunaehtojen toteutuessa hevoskylähanke on huomattavasti alueelle aiemmin kaavailtua rakentamista viisaampi hanke.
Tuusulassa 26.4.19

Laura Kujansuu
Puheenjohtaja

Tiina Järvenkylä
Sihteeri