Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Tuusulan kunnan ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma 24.11.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                             24.11.2016
C/O Tiina Järvenkylä                                                                                                      Mielipide
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula

Tuusulan rakennusjärjestyksen OAS

Kiitämme mahdollisuudesta osallistua rakennusjärjestyksen uudistamiseen. Pyydämme kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

Pohjavesialueet
Pv-1 alueelle ei tule sallia rakentamista ja tämä tulee myös rakennusjärjestyksessä huomioida.
Suunniteltaessa rakentamista on pohjavesialueella ja pohjavedenkertymisalueella tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohjaveden laatuun, ja korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin sekä liitettävä tämä tutkimus lupahakemuksen
mukaan.

Pohjavesialueilla voidaan imeyttää vain puhtaita hulevesiä. Kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää
omalle tontille.

Pohjavesialueella tehtävässä työssä on kiinnitettävä huomiota maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jäätävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineksien oltava laadultaan täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Täyttötoimet on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai roskaantumista.

Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisen aineiden säiliöitä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Jätevesiä ei saa käsitellä pohjavesialueilla, vaan ne tulee johtaa jätevedenpuhdistuslaitokselle.

Maalämmön ja vesistöstä otettavan lämmön hyödyntämisessä on putkistoissa lämmönsiirtoon käytettävän aineen oltava sellaista, ettei siitä ole vaaraa pohjavesille ja vesistöille. Lupakäsittelyn yhteydessä on erikseen selvitettävä käytettävän lämmönsiirtoaineen laatu.

Erityiset luontoarvot tonteilla

Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että erityiset luontoarvot säilyvät. Myös muut luontoarvot sekä paikan kasvillisuus ja pinnanmuodot on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Koskien myös rantaviivaa, jonka kasvillisuutta eikä muotoa saa muuttaa, täyttämällä tai muulla tavalla ilman asianmukaista lupaa.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja niiden juuristoalueet sekä merkittävät luonnontilaiset tontinosat
on suojattava työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen tulisi edellyttää, että rakentaja laatii tarvittavan suojaussuunnitelman.

Energia-asiat

Vaihtoehtoisten energialähteiden (aurinko- ja tuulivoiman) rakentaminen ilman toimenpidelupaa tulisi sallia ilman koko- tai korkeusrajoituksia.
Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet

Rakennettaessa Natura- tai luonnonsuojelualueen läheisyyteen, tulee toimenpiteiden ympäristövaikutusta suojelualueelle arvioida.

Tuusulassa 24.11.2016

Puheenjohtaja
Tiina Järvenkylä

Sihteeri
Laura Kujansuu