Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Kehä IV osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma 26.2.2019

Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                              26.2.2019
C/O Laura Kujansuu
Kiuruntie 12, 04320 Tuusula                                                              Lausunto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEHÄ IV, ASEMAKAAVA NRO 3579

Kehä IV Tielinjaus ja Focus lävistävät huomattavan pohjavesialueen ja sen huomioiminen tulee olla
suuressa roolissa. Alueen pohjoisosassa on myös lähettyvillä asutusta ja vanhaa metsää (liitteenä
edellinen lausuntomme alueesta, jolloin meillä oli maastokäynnillä mukana Luonnonsuojeluasiantuntija
Keijo Savolainen). Kaava on edelleen voimakkaasti luontoarvoja heikentävä. Focus-alueen
osayleiskaavan yleiskaavaselostus s.33 on mainittuna arvokkaat luontotyyppikohteet. Alueen
toteutuksen tulee täten olla balanssissa ympäröivään alueeseen.
Kehä IV ei ole vain tie, vaan mahdollistaja useille suurille rakennuksille ja esim. jo suunnitelmissa
näkyvillä olevalle kauppakeskukselle. Alue on helposti kasvava, nyt kun sen kehitys pääsee
toteutukseen.
Pohjavesialue ja vedenotto: Kaava sijaitsee pohjavesialueella ja jopa sen lähisuojavyöhykkeen päällä.
Tuusulan kunnan voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on annettu maaperään, pohjavesiin ja
pohjavesialueiden huomioon ottamiseen liittyviä määräyksiä, joista alla yksi;
”-Suunniteltaessa rakentamista on pohjavesialueella tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset
pohjaveden laatuun ja korkeusasemaan sekä liitettävä tämä tutkimus lupahakemuksen mukaan. ”
Kaava-alueella ei ole kunnallista hulevesiviemäriverkostoa. Toivomme kyseiset tutkimukset nähtäville,
vielä niitä ei liitteissä ollut:
· selvitys pilaantuneista maista · hulevesisuunnitelma · pohjaveden antoisuustarkastelu
Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelma Päivitys 2017 s. 17 löytyy myös tärkeä pointti:
”Kaavaluonnoksen yleismääräyksissä on huomioitu Sammonmäen teollisuusalueen toimintahistoria ja
useat pilaantuneeksi todetut tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet. Yleismääräysten mukaan ”ennen
rakentamiseen ryhtymistä alueen maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää ja sopia tarvittavista
toimenpiteistä viranomaisten kanssa”. Erityisellä kaavamerkinnällä ns. Kinis-hallien alue ja niiden

eteläpuolella oleva laitosalue on arvioitu puhdistettavaksi/kunnostettavaksi maa-alueeksi (merkintä saa-
1), jonka pilaantuneisuuden laajuus on selvitettävä ja maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen

ryhtymistä. Pohjavesialueeseen liittyen edellytetään, että ”ennen rakennusluvan ja toimenpideluvan
myöntämistä tulee laatia pohjaveden hallintasuunnitelma, jolla turvataan pohjaveden puhtaus sekä
pinnan korkeuden ja virtaussuunnan säilyminen.”
Tällainen historia vaatii ylläolevan suunnitelman ehdottomasti, sekä tutkimuksen rakentamisen
vaikutuksesta pohjaveden laatuun. Lisäksi kaikki kriittinen arviointi kauppakeskuksen kohdalla on
paikallaan, koska Ramboln 2009 tekemässä YVA- menettely arviointi selostuksessa on arvioitu vain
louhintaa koskeva tielinjauksen keskiosa, ei kauppakeskuksen tonttia.

Hulevesien vaikutus: Hulevesien johtamisessa läheisiin puroihin ja mm. Tuusulanjokeen tulee kiinnittää
huomiota mahdolliseen tulvimiseen, veden laatuun silmällä pitäen vuollejokisimpukka Tuusulanjoessa ja
Vantaanjokea kohti mentäessä vaelluskalojen lisääntymispaikat ja niiden virtaumat.
Focus Retail Stadium Alueelle suunniteltu suuri kaupan keskus sijoittuu Kuninkaanlähteen
vedenottamon lähisuojavyöhykkeen sisäpuolelle. Näin lähellä vedenottamoa oleva kauppakeskus tuo
monta riskitekijää ja huomioitavaa asiaa. Lähisuojavyöhykkeellä mm. pohjavettä suojaavien
maakerrosten vedenpitävyyttä ei saa rikkoa. Herää kysymys kuinka rakennus ja sen jälkeinen kulutus
rasittavat vedenoton aluetta? Varsinkin jos alueelta löytyy pilaantunutta, poistettavaa maata. Miten esim.
kauppa keskuksen paalutus tällaisella alueella?

Yleisesti kaavaluonnoksesta : Tielinjauksen suunnittelu on ollut jo pitkään käynnissä ja yhdistyksemme

pettyneenä toteaa, että liitteenä ollut liito-orava selvitys on (vuodelta 2007 )mitätön, sillä liito-oravan
esiintymisalue on huomattu kaadetuksi.
Toivoisimme hankekortteihin nähtäville linkkeinä kaikki suunnittelualuetta koskevat selvitykset, niin
kuntalaisilla olisi mahdollisuus tutustua täysipainoisesti kaavan arviontiin.

Tuusulassa 28.8.2019

Tiina Järvenkylä Laura Kujansuu
Puheenjohtaja Sihteeri