Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Ratinlammen ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys muistutti Mikkelin kaupunginhallitusta 24.4.2017 koskien Ratinlammen asemakaavamuutosta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10)

50101 Mikkeli

kirjaamo@mikkeli.fi

 

MUISTUTUS 0945 RATINLAMMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA (Kaupunginhallitus 13.3.2017)

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys muistuttaa Mikkelin kaupunginhallitusta seuraavasti koskien Ratinlammen asemakaavamuutosta.

1. Alueen Luontoselvityksissä (Liite 11) on osoitettu, että alueella on useita Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Ratinlammen alueella sijaitsee sekä kansallisesti että seudullisesti arvokkaita luontokohteita. Alueella on myös Metso-kriteerit täyttäviä kohteita (Mikkelin kaupungin Metso-selvitys).

2. Ratinlammen alueen läpi virtaa pääosa Lähemäen alueelta tulevista hule-, sade- ja sulamisvesistä, ja alue myös toimii osin vesien esikäsittely- ja imeytymisalueena ennen ko. vesien johtumista Saimaan Savilahteen. Ratinlampi sääntelyalueena parantaa täten Savilahden vedenlaatua.

3. Alueen rakentaminen on todettu teknisesti vaikeaksi ja erittäin kalliiksi, mikä käy ilmi Liitteenä 8 olevasta Rakennettavuusselvityksestä. Johtopäätöksenä selvityksessä todetaan: ” Suoalue ei sovellu rakentamiseen ilman erittäin huomattavia pohjarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Liitteessä mainitut Rakennettavuuskartat puuttuvat kaava-aineistosta, mistä johtuen rakennettavuusalueiden 1-3 tarkkaa sijaintia ja pinta-alasuhteita ei pysty arvioimaan.

Yhteenvetona lausumme, että esitetyn Ratinlammen asemakaavamuutoksen vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin ja -lajeihin sekä Satamanlahden vedenlaatuun ovat merkittävästi heikentäviä. Toisaalta alueen rakentamisen tekniset haasteet sekä sitä kautta kustannukset on arvioitu erittäin kokeiksi. Näillä perusteilla edellytämme alueen kaavamuutoksen hylkäämistä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.