Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Sompion yhdistys

Sompio
Navigaatio päälle/pois

Osoita tukesi Soklin luonnolle!

Sokliaapa 2019. Kuva: Marika Kavakka

Hyvä Sompion luonnon ystävä!

Nyt voit vaikuttaa Koilliskairan säilymiseen erämaisena. Soklin fosfaattikaivosta puuhataan aivan UK-puiston rajalle. Maanpoistomassojen valumavedet kulkeutuisivat sen läpi virtaavaan Nuorttijokeen. Lohikaloistaan tunnetun Nuorttijoen virtaama vähenisi, kun louhosten kuivanapitovedet päätyisivät Kemijokeen. Rikastukseen liittyvät ja muut jätevedet ohjattaisiin Kemijoen luonnontilaisille latvavesille, jotka ovat tärkeitä vaelluskalojen kutualueita. Tulppion ainutlaatuinen luonto turmeltuisi teollisuusalueen noustessa sinne. Louhoksilta leviäisi raskasmetalleja ja melu- ja valosaastetta pitkälle UK-puistoon. Soklin malmissa on radioaktiivisuutta. Lopputuote ei siten tulisi olemaan puhdasta fosforilannoitetta. Alueen porotaloudelle ja luontomatkailulle kaivos aiheuttaisi ennen näkemättömiä vaikeuksia. Satojen rekkojen päivittäinen liikenne tappaisi eläimiä ja aiheuttaisi vaaroja alueella liikkuville. Erämaan rauha olisi mennyttä.

Käy allekirjoittamassa Soklin kaivoshanketta vastustava adressi osoitteessa: https://www.adressit.com/soklin_kaivoshanke_on_pysaytettav