Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Sastamalan yhdistys

Sastamala
Navigaatio päälle/pois

SLEY lausunto

Huomautus Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys r.y:n maisematyölupahakemukseen avohakkuuseen kiinteistölle 790-431-1-71, Mainiementie 50

Tämä huomautus koskee maisematyölupahakemusta avohakkuuseen kiinteistölle 790-431-1-71, Mainiementie 50.

Sastamalan ympäristöyhdistys on koko kaupungin alueella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä yhdistys, joten asiasta lausuminen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

  • Maisemalliset arvot. Hakkuuta suunnitellaan maisemallisesti herkälle alueelle, joka on osa Rautaveden ja Riippilänjärven arvokkaita maisema-alueita. Avohakkuun aiheuttamat muutokset järvien välissä olevalla harjanteella muuttavat sekä historiallisesti arvokkaan Riippiläntien maisemaa että kaukomaisemaa Rautavedeltä ja Riippilänjärveltä.

 

  • Suunnitellulta hakkuualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä on tehty liito-oravahavaintoja. Suunnitellun hakkuualueen koillispäässä on suuria haapoja, jotka ovat liito-oravan kannalta tärkeitä. Kielto liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisestä ja heikentämisestä perustuu EU:n luontodirektiiviin ja on säädetty luonnonsuojelulakiin.

Edellä mainittujen maisema- ja luontoarvojen perusteella Sastamalan ympärisitöyhdistys esittää, että hakkuu toteutetaan asteittain niin, että kaukomaisema säilyy puustoisena ja lähimaisemassa säilyy metsän tuntu tielle. Lisäksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on huomioitava luonnonsuojelulain mukaisesti.

 

Yhdistys haluaa vastauksen huomautukseensa.

 

Sastamalassa 9.4. 2019

 

 

Elena Sattilainen, puheenjohtaja                                                  Antti Lepistö, varapuheenjohtaja