Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Sastamalan yhdistys

Sastamala
Navigaatio päälle/pois

Mätikkö lausunto

Huomautus Sastamalan kaupungin maisematyölupahakemukseen Mätikköjärven rannassa

 

Tämä huomautus koskee Sastamalan kaupungin maisematyölupahakemusta asemakaavassa osoitettujen puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden puuston käsittelyyn Uotsolan kylässä tilojen 790-510-1-44, 790-510-1-151, 790-510-2-13 ja 790-510-8-53 sekä Selkeen kylän tilan 790-511-11-25 määräaloilla Mouhijärventien ja Mätikköjärven välisellä alueella.

Sastamalan ympäristöyhdistys on koko kaupungin alueella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä yhdistys, joten asiasta lausuminen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Yhdistyksen jäsen, joka on ammatiltaan luontokartoittaja, on käynyt kohteella tekemässä havaintoja. Lausunto perustuu näihin havaintoihin.

Mätikön ”puustonkäsittelysuunnitelma” kohdistuu monimuotoiselle asutuksen läheiselle alueelle ja siihen kuuluu myös puron vartta ja mahdollista lähteisyyttä tihkupintaa. Pohjavesi on siis lähellä. Tällaisen alueen arvot ovat ensisijaisesti luonnon monimuotoisuudessa ja estetiikassa. Asutuksen läheisyydessä niiden arvoa lisää se, että muu alue on suuressa määrin rakennettua. Suunnitelman kohteena olevat laikut tarjoavat elinmahdollisuuksia monille lehtomaisille lajeille. Toisaalta alueella on merkkejä pihoista levinneistä pensaslajeista ja puutarhajätteiden kippaamisesta. Tähän aikaan vuodesta oli kuitenkin mahdotonta havainnoida lajistoa kunnolla, joten lajiston todellisesta monimuotoisuudesta ja arvosta ei ole riittävästi tietoa.

Yhdistys toteaa, että suunnitelma Mätikön rantametsikön ja puronvarren puuston käsittelystä on ylimalkainen ja turhan voimaperäinen kohteen luonteeseen nähden, eikä se perustu ekologiseen ymmärrykseen puron, mahdollisen tihkupinnan ja niiden lähiympäristön ekologiasta. Minkäänlainen maanpinnan rikkominen – edes jyrsimellä – ei sovellu tällaiselle alueelle. Kedon perustaminen absurdi ajatus, sillä keto on kuivan paikan ekosysteemi. Ketolajisto ei mitenkään menestyisi paikalla.

Esitämme, että alueelle tehdään lajistoselvitys erityisesti ruohovartisten lajien monimuotoisuuden selvittämiseksi. Mahdolliset hakkuut suunnitellaan ja toteutetaan porrastetusti niin, että puronvarren varjoisa ja viileä pienilmasto ei muutu. Alueelle jätetään lahopuuta. Alueella olevaa pihoista levinnyttä vieraslajistoa (terttuselja ja kanukka) voidaan poistaa.

Yhdistys haluaa vastauksen lausuntoonsa.

 

Sastamalassa 3.4. 2019

 

Elena Sattilainen, puheenjohtaja                                                  Antti Lepistö, varapuheenjohtaja