Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Pirkkalan yhdistys

Pirkkala
Navigaatio päälle/pois

Adressi avattu Pirkkalan ja Lempäälän välisen metsäalueen säilyttämisen puolesta. Käykää al­le­kir­joit­ta­mas­sa ja antamassa tukenne.

https://www.adressit.com/pirkkalan_ja_lempaalan_valinen_virkistymetsa_ja_ekologinen_kaytava_tulee_sailyttaa_sellaisena_myos_tulevaisuudessa

Valtatie 3:n parantaminen välillä Lempäälä – Pirkkala

Kannatamme nykyisen valtatie 3:n parantamista asteittain tarpeen mukaan välillä Lempäälä Kuljun eritasoliittymä – Pirkkala – Nokia moottoritien eritasoliittymä rakentamalla väylälle kolmannet kaistat tai muulla tavoin parantamalla tien turvallisuutta. Suunniteltu Puskiaisten moottoritieoikaisun ja 2-kehän rakentaminen Lempäälän ja Pirkkalan maastokäytäviin ei ole toteuttamiskelpoinen, sillä se tuhoaisi luonnolle arvokkaan ekologisen käytävän ja merkittävän virkistysmetsän. Ongelmakohtia perusteluineen:

1. Virkistysalueisiin, luontoon ja kulttuurikohteisiin kohdistuvat vaikutukset

Erityisesti valtatie 3:n Puskiaisten moottoritieoikaisu rikkoo oleellisesti ja kohtuuttomasti alueen virkistyskäytön. Kun tähän vielä lisätään moottoritien molemmille puolille Lempäälän ja Pirkkalan kuntien suunnittelema teollisuus- ja kaupan alueet ja niihin kytkeytyvä paikallisten teiden verkosto, on yhteisvaikutus dramaattinen. Pirkkalassa moottoritieoikaisun alle jää Kurikkakallion arvokas lähivirkistysalue ja sen erittäinen suosittu luontopolku. Puskiaisten oikaisun koillispuolella on suunnitellussa moottoritiessä kiinni Taaporinvuoren – Kurikkakallion Luontohelmen Pehkusuon pitkospuut ja Isonaistenjärvi. Suomen Luonnonsuojeluliitto on valinnut tämän 500 hehtaarin alueen yhdeksi sadasta Luontohelmestä Suomen 100 juhlavuoden kunniaksi: Suomen 100 Luontohelmeä yhdistää luonnon kauneus. Monipuolista kokonaisuutta yhdistävät järvet ja purojen laaja verkosto. Korkeuserot ovat suuria ja Taaporinvuoren – Kurikkakallion alueelta löytyy kosteikko- ja suoalueita, joihin kuuluu muun muassa Pirkkalan suurin suo, Pehkusuo. Taaporinvuoren – Kurikkakallion alue on lähellä suuria asutustaajamia ja sen vuoksi asukkaiden tärkeä lähiluontokohde. Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän haarukkaan jää sekä Pirkkalan että Lempäälän puolelle luonnoltaan arvokas Pulkajärven Natura-alue, Lempäälän Kaitajärven suosittu retkeilyalue sekä laaja polkujen ja latujen verkosto lampineen ja pienvesineen. Lempäälän Birgitan polku, joka on arvokas kulttuuri- virkistysreitti, tuhoutuu Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän toteutumisen myötä. Lopullinen kuolinisku tälle melkein neitseelliselle maa-alueelle tulee viimeistään uusien rautatielinjausten ja järjestelyratapihan siirron mukana. Kaikki suunnitellut uudet väylät risteilevät kukin omassa maastokäytävässään ja niitä edistetään tällä hetkellä toisistaan erillisinä. Pirkkalan ja Lempäälän alueelle rakentuu lähivuosina Pirkan polut -niminen, noin 100 kilometrin polkureitistö, jonka polut yhdistyvät Birgitan polun kanssa. Maakuntakaavaan kuuluvia suunnittelu- ja suojelumääräyksiä on Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän suunnitelmien myötä tällä alueella mahdoton toteuttaa.

2. Ympäristömyrkkyjen vaikutus Arseeni on ympäristömyrkky, joka aiheuttaa syöpää ja on näin ollen kansanterveydellinen riskitekijä. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt arseenitutkimuksia Pirkanmaalla ja erityisesti Pirkkalassa jo useamman vuoden ajan. Kaivojen arseeniongelmaa on ratkaistu vesijohtoverkostoilla. Suunnittelualueen maaperässä on todettu arseenia. Arseenilta suojautuminen suunnittelualueella vaatii ennakoimattomia taloudellisia uhrauksia, eikä ihminen niistä huolimatta ole suojassa syöpäriskiltä.

3. Asukkaiden terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät vaikutukset Nykytutkimusten mukaan luonnolla ja erityisesti lähiluonnolla on terveyden kannalta mittavia positiivisia sekä fyysisiä että henkisiä samoin kuin sairauksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Asukkaita lähellä olevien ja helposti saavutettavien luontokohteiden säilyttäminen on edellytys terveysvaikutusten mahdollisimman laajalle saamiselle. Melu koetaan yhdeksi häiritsevimmistä liikenteen lieveilmiöistä. Erityisesti Puskiaisten moottoritieoikaisun molemmissa päissä, Pirkkalassa ja Lempäälässä korkealle nousevat eritasoliittymät aiheuttavat asukkaiden terveyteen vaikuttavan merkittävän meluhaitan, koska riittävää melusuojausta siltojen korkeuden vuoksi on lähes mahdoton toteuttaa.

4. Ilmastovaikutus

Pirkanmaan liitto edellyttää kunnilta kaavoituksessa ilmastovaikutusten ja hiilitaseen arviointia. Kaikki seudun kunnat ovat myös Hinku-kuntia, jotka ovat sitoutuneet olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Laajan metsäalueen tuhoaminen sopii huonosti tähän yhtälöön, jossa erityisesti metsiä tulee säästää. Pirkanmaan kunnat ovat myös sitoutuneet laatimaan strategisen yleiskaavan koskien maankäyttöä, asutusta ja liikennettä (MAL-sopimus). Maakuntakaavan toteutusvaihe pitää kytkeä kuntien strategiseen yleiskaavatyöhön, jolloin tämän ja kaikkien muidenkin hankkeiden erilaiset vaikutusten arvioinnit ovat lähtökohdiltaan oikeita.

5. Eri hankkeiden ja jo toteutettujen infra-hankkeiden yhteisvaikutus

Väylähankkeisiin on laskettava mukaan myös alueen ratahankkeet ja arvioitava kaikkien hankkeiden yhteisvaikutus. Suunniteltavalla alueella Tampere-Pirkkalan lentokentän lentoliikenteen meluvaikutus on jo nykyään merkittävä. Kaikkien kolmen: suunnitellun maantie-, raide- ja lentoliikenteen laaja-alainen yhteisvaikutus on kestämätön.

6. Taloudelliset vaikutukset Kun otetaan huomioon virkistysalueen ja luonnon tuhoutumisen kielteiset vaikutukset sekä vaikutukset asuinalueille, voidaan perustellusti kyseenalaistaa
moottoritieoikaisun tarve. Taloudellisesti tuottavampaa on panostaa resurssit digiteknologiaan ja viestintäliikenteeseen. Vaikeammin euromääräisiksi muunnettavat aineettomat hyödyt on saatava tässä hankkeessa vertailuun taloudellisten hyötyjen kanssa. Millä taataan luotettava taloudellinen mittaaminen ja kokonaisuudessaan kattava laskelmien vertailu.

Ehdotus: Ehdotamme, että selvitetään mahdollisuudet perustaa luonnonsuojelualue suunnittelualueelle. Tavoitteena olisi saada aikaan helposti saavutettava lähivirkistyskohde, jonka laajaa polku- ja latuverkkoa ylläpitävät julkisten toimijoiden lisäksi myös yhdistykset. Suunnittelussa tulee huomioida alueen saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla sekä riittävät pysäköintialueet ja taukopaikat. Yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa rakennettava alue lisäisi asukkaiden hyvinvointia ja kasvattaisi kunnan vetovoimaa. Se myös parantaisi ja lisäisi laajasti pirkanmaalaisten terveyttä ja hyvää mieltä. Myös matkailulle luonnonsuojelualueella olisi merkitystä, sillä juuri luontokohteissa retkeily jalan ja maastopyöräillen on erittäin suosittua.

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry, Veikko Hahmo

Pirkkalan Omakotiyhdistykset OKYT ry, Matti Pirhonen

Jaakko Pitkänen

Linkkejä ja lähdeluettelo: https://vayla.fi/vt-3-lempaala-pirkkala https://100luontohelmea.fi/helmi/taaporinvuori https://www.pirkkala-seura.fi/pirkkalanluontokohteita/pirkanpolku-hanke/ https://www.sll.fi/pirkkala/ ”Arseeni Suomen luonnossa: ympäristövaikutukset ja riskit” Kirsti Loukola-Ruskeenniemi ja Pertti Lahermo (toim.), GTK, Espoo 2004 ”Arseeni Pirkanmaalla – esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta, RAMAS-hankkeen tärkeimmät tulokset” Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi, Annika Parviainen ja Birgitta Backman (toim.), TKK, Espoo 2007 ”Pirkkalan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuuden esiselvitys” Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Samrit Luoma, GTK, Espoo 2010 ”Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa …” Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, GTK, Espoo 2014

https://www.adressit.com/pirkkalan_ja_lempaalan_valinen_virkistymetsa_ja_ekologinen_kaytava_tulee_sailyttaa_sellaisena_myos_tulevaisuudessa