Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Pyyryväisen alueella huomioitava viherkäytävät ja vaikutukset Kalimeenojaan

SLL Oulun mielipide Pyyryväisen osayleiskaavaan, jossa tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa yleiskaavaa mahdollistamaan vihreän siirtymän teollisuuden sijoittuminen Ruskonselän teollisuusalueen ja Kalimeenojan koillispuolelle. Pyyryväisen alue rajautuu luoteessa Alakyläntiehen, kaakossa Kuusamontiehen ja lounaassa voimassa olevan yleiskaavan kehätievaraukseen Kuusamontieltä Alakyläntielle.

Nykytilassa suuri osa kaava-alueesta on rakentamatonta metsämaata. Kaavoituksessa onkin erityisen tärkeä tunnistaa alueet, joilla on luontoarvoja sekä turvata riittävät viheryhteydet näiden ja ympäröivien alueiden välillä. Toinen tärkeä asia on huomioida vaikutukset Kalimeenojaan, jonka valuma-alueella kaava-alue sijaitsee.

Toivomme, että rakentaminen keskittyisi uuden Poikkimaantien varteen ja koko alueen läpi kaavoitettaisiin viherkäytävä. Alla (kuva 1) on esitetty VILMO-suunnitelman kartta, jossa on suunnitelmassa esitetyt viherkäytävät sekä karkea esitys uusista viherkäytävistä. Toki viherkäytävät tulee sijoittaa luontoselvitysten perusteella siten, että ne kattavat mahdollisimman arvokkaita luontoalueita ja myös muut kaava-alueella sijaitsevat arvokkaat luontoalueet tulee pyrkiä säilyttämään.

Kuva 1. Karkea esitys uudesta viherkäytävästä.

Seuraavassa kartassa (kuva 2) toinen viherkäytävä lähtee Huutilammelta ja menee Parsiaismaan laavulle kaupungin vasta kunnostamaa retkeilyreittiä pitkin ja yhtyy Myllykorven vanhan metsän reunaa pitkin toiseen viherkäytävään. Tämä viherkäytävä on jatkoa Uuden Oulun yleiskaavan viherkäytävälle ja yhtyy  kahden suonsaarekkeen kautta Pyyryväissuon reunaa poikittaiseen viherkäytävään, joka löytyy VILMOsta (Kuva 1). Suonsaarekkeet, joiden kautta ehdotettu viherkäytävä kulkisi, ovat komeaa vanhaa kuusikkoa.

Kuva pyyryväisen alueen ehdotetuista viherkäytävistä

Kuva 2. Viherkäytäväesitys.

Kaavoituksessa tulee huomioida vaikutukset Kalimeenojaan, jonka valuma-alueella kaava-alue sijaitsee. Laaja rakentaminen vaikuttaa jo itsessään alueen hydrologiaan mm. valunnan kasvuna ja virtaamien äärevöitymisenä. Mahdollisilla teollisuuden jäte- ja hulevesillä voi olla todella merkittäviä vaikutuksia Kalimeenojan ekologiseen ja kemialliseen tilaan. Näitä vaikutuksia vaaditaan selvitettäviksi viimeistään alueelle tulevien toimijoiden ympäristöluvituksen yhteydessä. Kaavoituksessa kannattaakin varautua vesistövaikutusten hallintaan ainakin osoittamalla riittävästi tilaa hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen sekä tarvittavilla hulevesiin liittyvillä kaavamääräyksillä.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2024 on esitetty yhtenä ympäristöohjelman toimenpiteenä luonnonsuojelualueiden perustaminen. Näin laajan kaavahankkeen yhteydessä olisi hyvä selvittää, löytyisikö kaupungin omistamista metsämaista suojeltavia kohteita joko kaava-alueelta tai muilta alueilta laajan rakentamisen kompensoimiseksi.