Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Liikasenperän rakentaminen tulee kohdentaa vä­hä­puus­toi­sil­le alueille

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen palaute koskien Liikasenperän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asuinaluetta katuverkkoineen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueen viheryhteyksiä ja virkistysmahdollisuuksia kehitetään huomioiden alueen olevat ja tulevat ulkoilureitit sekä alueen luonto- ja maisema-arvot.

Luonto- ja virkistysarvojen kannalta rakentamista olisi paras kohdentaa mahdollisimman paljon vähäpuustoisille alueille suunnittelualueen etelä-, keski- ja itäosissa.

Alueen metsäinen pohjoisosa on ekologisesti arvokas itsessään ja myös ekologisena käytävänä pohjoiseen sekä Ruskon metsäisiin osiin alueen kaakkoispuolella. Alue on paikoin varttunutta metsää, jossa on myös luonnontilaisia piirteitä. Korkean, paikoin eri-ikäisrakenteisen puuston lisäksi lahopuuta on paikoitellen runsaasti. Arvokkaimmat ja luonnontilaisimmat osat ovat Liikasentien päässä ja alueen pohjoisosassa. Näitä on käsitelty jäljempänä. Alueella kulkee valaistu hiihtoreitti sekä polkuja. Jos metsäisille osille rakennetaan, olisi virkistyskäytön ja myös asukkaiden viihtyvyyden kannalta tärkeää säilyttää puustoa mahdollisimman leveälti hiihtoreitin ympärillä. Tämä mahdollistaisi myös viheryhteyksien säilymistä vähintään jossain muodossa, kuten kaikki metsän säästäminen alueella.

Liikasentien päässä on selvästi erottuva, pieni metsäkaistale, jolla on säästynyt erityisen komeaa vanhaa puustoa. Metsikkö on merkitty numerolla 1 alla olevaan karttaan luontoarvoja omaavista metsäkuvioista. Tämän kaistale tulisi mielestämme säästää rakentamiselta arvokkaana niin luonnon, maiseman kuin nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistyksenkin kannalta.

Myös alueen keskiosissa on kaksi metsäaluetta, joissa on luonnonmetsän piirteitä ja ne tulisi huomioida kaavan toteutuksessa. Alla olevan kartan kuvio 2 on varsin luonnontilaisen oloista korpea. Ojia ei ole ja paksu rahkasammalkerros peittää laajoja alueita. Myös metsäkortetta kasvoi monin paikoin. Puustossa on myös erirakenteisuutta, vaikka metsä ei kaikilta osin vanhaa olekaan. Myös Kivikankaankujan päässä olevien talojen itäpuolella on säilynyt sekapuustoista metsää (kartan kuviuo 3), joka tarjoaa erirakenteisena ja paikoin tiheänä metsänä suojapaikan monille metsän eliöille. Eteläreunalla lähellä kuntoreittiä metsä on vesitaloudeltaan luonnontilassa olevaa nuorehkoa korpea. Pohjoisempana on tuoretta havupuuvaltaista kangasta. Puusto on erirakenteista ja lahopuuta on paikoin runsaastikin. Metsän läpi kulkee vanha kärrytie, joka näyttää olevan ulkoilijoiden polkuna käytössä paljon nykyisinkin.

Myös alueen pohjoisreunalla on varttunutta havumetsää (kartan kuvio 4). Pohjoisreuna ei ole ollut peltona ja on saanut kehittyä pitkään luonnontilassa. Nämä vanhat puut, mm. kuuset olisi tärkeä säästää kaavan toteutuksessa.

Muistutamme, että koko alueelle ja etenkin alueen monimuotoisiin ja ekologisesti tärkeisiin metsäisiin osiin tulee laatia riittävät ja oikea-aikaiset luontoselvitykset mm. linnuston, kääpien ja muiden erityisten luontoarvojen osalta.

Ilmakuvassa näkyy alueen metsäinen pohjoisosa sekä Liikasentien pään vanhan metsän kaistale (kohde 1). Erirakenteiset korpimetsäkuviot 2 ja 3 ovat alueen pohjoispuoliskossa, samoin pohjoisreunalla oleva vanhemman puuston alue (kuvio 4 kartalla).