Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Sarvikankaan asemakaava-alue hajauttaa turhaan yh­dys­kun­ta­ra­ken­net­ta

Sarvikankaan asemakaava-alueella Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosissa täydennetään aluerakennetta jo asemakaavoitettujen alueiden rajalla. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, ympäristöönsä sopivan sekä ympäristönsä toiminnot ja arvot huomioon ottavan pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen Hiukkavaaran keskuksen jatkeeksi. Suunnittelualue on n. 102 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa.

Yleisenä huomiona esitämme, että kaava lähtökohtaisesti edistää kaupunkirakenteen turhaa hajautumista ja sen negatiivisia vaikutuksia mm. liikenteeseen ja pysyvään luontoalueiden vähenemiseen. Oulu pyrkii strategiassaan kestävään kasvuun tiivistyvällä kaupunkirakenteella, sama tavoite on mm. parhaillaan laadittavassa keskeisten alueiden yleiskaavassa. Kaupungin laajentaminen metsään lisää turhaa luonnonvarojen käyttöä, lisää kaupunkilaisten riippuvuutta henkilöautoista, mikä taas lisää päästöjä. Hajaantunut yhdyskuntarakenne on kaupungille kallis, koska joudutaan rakentamaan ja huoltamaan uutta infrastruktuuria, mm. teitä, putkia, kouluja – tästä muodostuu jatkuvasti kustannuksia kaupungille. Lisäksi se johtaa siihen, että asukkaiden palvelut, mm. koulut karkaavat yhä kauemmas. Hajauttamalla yhdyskuntarakennetta syntyy myös riskejä, että vanhat jo rakennetut asuinalueet tyhjenevät, mikä voi johtaa näiden alueiden palvelutarjonnan huonontumiseen. Siksi mielestämme olisi järkevämpää tiivistää kaupunkirakennetta, mikä on ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta parempi vaihtoehto.

Lisäksi ehdotamme, että ainakin tausta-aineistossa tunnistetut arvokkaimmat luontokohteet Myllyojan varsi sekä Sarvikankaan laki esitettäisiin kaavassa luonnontilaisena säilytettäviksi alueiksi, joilla kiellettäisiin mm. kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Paras kaavamerkintä näille alueille olisi SL -luonnonsuojelulain nojalla perustettavaksi tarkoitettu suojelualue. Toiseksi parhaaksi merkinnäksi näemme alueiden rajaaminen luo-alueiksi.

Kaavaluonnoksessa on esitetty uusi tieyhteys Talvikankaan suuntaan. Ilmeisesti sen taustalla on Hiukkavaaran alueen laajeneminen edelleen. Jos uusi tieyhteys Talvikankaan suuntaan on välttämätön, tulee siinä huomioida Myllyojan ylitys mahdollisimman vähän luontoarvoja sisältävässä paikassa, ja myös kaava-alueen ulkopuolelle jatkuvan tielinjan alle jäävä luonto. Kaavaluonnoksessa ylityspaikka sijoittuu ojan kaivetulle osuudelle, minkä näemme parhaaksi vaihtoehdoksi. Sillan suunnittelussa on kuitenkin huomioitava Myllyojan varren viheryhteys, jonka silta katkaisee.