Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ruskonselkä-Välikylän alueen kaavoituksessa lähtökohdaksi on otettava luontokadon pysäyttäminen

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys jätti mielipiteen koskien Ruskonselkä-Välikylän työpaikka-alueen kaavahanketta. Hankkeessa pyritään osoittamaan sekä laajoja teollisuus- ja varastoalueita että monipuolisia työpaikkatoimintoja Liikasen, Heikinharjun ja Välikylän kaupunginosiin.

Suunniteltu uusi asemakaava ulottuisi Kuusamontien ja Ylikiimingintien risteyksestä luoteeseen Välikylän jo kaavoitettuun yrityskyläalueen eteläpuolta n. 300-500 m leveänä kaistana noin 2,8 km aina Myllykorpeen asti ja sieltä edelleen lounaaseen Kalimeenjoen yli n. 2,5 km aina Kalikkalammen välittömään läheisyyteen kaistana, joka on kapeimmillaan joen kohdalla n. 200-300 m ja leveimmillään n. 1,3 km leveä. Tavoitteena on saada isoja työpaikkatontteja ja yhdistää Välikylän ja Ruskonselän teollisuusalueet toisiinsa.

Kaavoitettava alue on kuitenkin suurelta osin erittäin tärkeää ulkoilu- ja virkistysaluetta sekä sisältää selvästi enemmän uhanalaisia lajeja ja muita luontoarvoja kuin talousmetsät keskimäärin. Alueella on merkittäviä virkistysreittejä ja Kalimeenjoki on merkittävä osa viheralueverkostoa. Sen vuoksi alue soveltuu erittäin huonosti rakentamiseen.

Näin arvokkaalla alueella kaavoituksen lähtökohdaksi on otettava luontokadon pysäyttäminen ja kaavoitettavan alueen luontoarvojen parantaminen tai vähintään luontoneutraali kaavoitus, jossa rakennettavaksi osoitettavien alueiden luontoarvojen menetystä vastaavasti parannetaan luontoarvoja rakentamatta jäävillä alueilla. Tätä tavoitetta on edistettävä ja sen toteutumista on arvioitava koko kaavoituksen ajan. Tätä voisi toteuttaa niin, että kaavoitukseen otetaan mukaan ekologisen kompensaation asiantuntijoita, jotta voidaan todentaa, että kaavaluonnos ja -ehdotus toteuttavat
vähimmäistavoitteen luonnon kokonaisheikentymättömyydestä. Tällä hetkellä luontoselvitykset ovat vielä keskeneräiset. Mm. viitasammakon ja saukon lisääntymisalueet pitäisi saada kartalle näkyviin.

Vaikka uusia teollisuustontteja tarvittaisiinkin tulevaisuudessa paljon, on tämän alueen rakentaminen pidettävä vähäisenä. Meneillään olevassa yleiskaavan päivityksessä voidaan osoittaa teollisuusalueiden laajennuksia luonnoltaan vähemmän arvokkaille alueille. Uusia teollisuustontteja voidaan nähdäksemme sijoittaa voin kaavoitettavan alueen itälaidalle Välikylän nykyisen yrityskylän tuntumaan ja rakentaminen olisi kohdistettava vain kangasmaille avohakatuille kuvioille, joilla luontoarvot ovat kaikkein vähäisimpiä. Arvokkaan viheryhteyden, Kalimeenjoen yli rakentamisesta tulee luopua
kokonaan.

Alueella on myös runsaasti pyöräilyä ja pyöräilijöiden edustajilta tulisi pyytää mielipide
suunnitelmaan.

Monimuotoista luontoa on oltava lähellä kaupunkia myös virkistyskäytön ja kaupunkilaisten luontosuhteen kehittymisen ja ylläpitämisen vuoksi. Alue on tärkeä myös opetuskäytössä mm. Timosenkosken luontokoulun läheisyyden takia. Lisäksi Oulun yliopisto on tehnyt alueella vuosikymmenten ajan merkittävää tieteellistä lintujen biologian tutkimusta, jota kaavoitettavaan alueeseen merkityt Kalikkalammen kaakkois- ja koillispuolen teollisuusalueet Kalimeenojan molemmin puolin heikentäisivät huomattavasti. Suurin osa kaavoitettavasta pinta-alasta tulee mielestämme osoittaa lakisääteiseksi suojelualueeksi. Liian suppeaksi rajattu tai liian kevyin määräyksin suojeltavaksi osoitettu viheralue ei riitä pysäyttämään luontokatoa. Vähintään Kalikkalammen ympäristö ja Kalikkalammen itäpuolinen korpimetsä sekä Myllykorven alue tulee suojella. Lisäksi asemakaavan tulee vahvasti tukea Kalimeenjoen hyvän tilan saavuttamista.