Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Tärkeät vanhat metsät ja viheryhteydet tulee säilyttää Maikkulan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­sa

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys otti kantaa Maikkulan täydennysrakentamisen asemakaavahankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on täydentää aluetta asuinrakentamisella sekä kehittää alueen virkistysalueita ja kuntorataverkostoa.

Kaavamuutos koskee Maikkulan, Oulunsuun ja Knuutilan kaupunginosissa sijaitsevia Svaaninsuon, Ellinsuon ja Maikkulantien varren alueita. Kaksi jälkimmäistä aluetta oli mukana jo Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelmassa vuonna 2019, ja lausuimme silloin Ellinsuon alueesta. Silloin käsiteltyyn Ellinsuon alueeseen on kuitenkin lisätty uusia alueita pohjois- ja länsipuolelle, ja Svaaninsuo on otettu tähän suunnitelmaan kokonaan uutena alueena. Näistä uusista alueista siis puuttuu asukkaiden kanssa käyty vuorovaikutus, joka muiden Maikkulan täydennysrakentamisalueiden suhteen on tehty varsin perusteellisesti.

Kannatamme periaatteessa täydennysrakentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä muun muassa liikkumisen kehittämisen ja laajempien yhtenäisten luontoalueiden säästämisen takia, mutta toisaalta myös kaupunkirakenteen sisällä olevat luontoa sisältävät alueet ovat tärkeitä asukkaiden viihtyvyyden ja luontosuhteen sekä ympäristön terveellisyyden takia. Erityisesti vähänkin varttuneemmat metsäalueet ovat myös yhtä arvokkaita hiilinieluja ja -varastoja kaupunkialueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Haluamme tässä vaiheessa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin ongelmiin:

Ellinsuon alue (2019 tavoitesuunnitelmaan annettujen lausuntojen lisäksi):

 • Kainuuntie aiheuttaa erittäin voimakkaan meluongelman, mikä vaatii korkean meluvallin.
  Toisaalta juuri tien läheisyydessä on varttunutta hienoa suojametsää, jota menetetään meluvallin alle. Tätä menetystä tulisi kompensoida jotenkin muualla. Sähkölaitoksen liittymän ja Plaanaojan sillan kohdalle ei voi tehdä meluvallia, joten sekin rajoittaa rakentamista.
 • Alueen länsiosassa on hieno vanha kuusikko, joka tulee ehdottomasti säilyttää. Kuusikon reunamilla on myös luonnon monimuotoisuudelle tärkeää haapaa. Kuusikko näkyy ilmakuvassa tummempana. Länsireunassa kulkee uusi kaupunkireitti ja Plaanaojan yli on tehty vasta uusi silta. Sillan ja Kainuuntien alikulun kautta pääsee Iinatin ulkoilualueelle. Koko tämä osa uudesta esitetystä alueesta on Vilmossa eli viherverkostosuunnitelmassa merkitty keskuspuistoksi eli keskeiseksi virkistysalueeksi. Kuusikko tuo runsaine lintuineen kaupunkireitille oman viehätyksensä. Vanhan kuusikon säilyttäminen lieventäisi myös liikenteen melua.
 • Viherkäytäväyhteys pohjoiseen Kajaanintielle ja siitä edelleen Kokkosaarenpolun alueen
  kautta Oulujoelle tulee säilyttää.

Svaaninsuon alue:

 • Vanha alava peltoalue voi olla osittain haasteellinen rakentamisen kannalta ja sisältää
  myös säilytettäviä metsittymiä. Alueen asukkaat tuntuvat arvostavan sitä luontoympäristönä, joten riittävästi luonnonmukaisesti hoidettavia puistovyöhykkeitä olisi säilytettävä alueen sisällä.
 • Erityisesti päiväkodilta Svaanintielle nousevan pyörätien vieressä oleva hieno ikääntynyt mäntyvaltainen sekametsä tulee säästää rakentamiselta.

Maikkulantien varsi:

 • Varttuneempia puita ja luonnonmukaista metsäpohjaa tulee säilyttää.