Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Toivomme, että Oulun kaupunki ja jal­ka­pal­los­ta­dion­hank­keen toteuttaja tekevät selvityksen vaihtoehtoisista si­jain­ti­pai­kois­ta stadionille

Muistutus koskien uudelleen nähtävillä olevaa Nuottasaaren asemakaavan muutosta (Heinäpään jalkapallostadion). Tarkoituksena on rakentaa alueelle jalkapallostadion sekä siihen liittyvät parkkipaikat.

Nuottasaaren asemakaavan muutosehdotus on asetettu uudelleen nähtäville. Asemakaavan muutosehdotusta on täydennetty meluselvityksellä sekä linnusto- ja lepakkoselvityksellä.
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys (muistuttaja) toteaa, että yksityisautoilu on viemässä jälleen kerran valtavan alueen yhdyskuntarakenteesta stadionalueelle rakennettavien pysäköintipaikkojen vuoksi. Stadion päätettiin sijoittaa keskustan läheisyyteen ilman todellista vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen selvitystä. Olisi ollut toivottavaa, että lähelle keskustaa ja joukkoliikenneyhteyksiä sijoitettavalle stadionille kulkeminen perustuisi kestäviin kulkutapoihin. Pysäköintialueella on käyttöä noin 15 päivänä vuodessa, mutta alue on pois liikunta- ja virkistyskäytöstä koko vuoden. Samalla menetetään merkittävä muuttolintujen ruokailu- ja levähdysalue sekä paikallisten lintujen elinympäristö. Asfalttikenttä on myös pois hiilensidonnasta. Itse stadionilla on käyttöä hieman enemmän, mutta sen alustaksi on ilmeisesti valittu tekonurmi ja kumirouhe, jonka tiedetään kuormittavan ympäristöä ja olevan elinympäristönä kelvoton.

Tehdyn lintu- ja lepakkoselvityksen perusteella kentän nurmilla on poikkeuksellisen paljon lintuja. Levähtävistä lintulajeista seitsemän oli uhanalaista ja viisi silmälläpidettävää. Huomionarvoisimpina selvityksessä pidettiin säännöllisenä ja/tai huomattavan runsaina ruokavieraina esiintyneitä karikukkoa (5 yksilöä), varpusta (38 yksilöä) ja erityisesti järripeippoa (969 yksilöä). Todellisuudessa karikukkojen määrä lienee ollut raportoitua pienempi. Joka tapauksessa karikukon esiintyminen näin kaukana vesistöistä on poikkeuksellista. Myös sepelrastaan ilmoitettu yksilömäärä (7) saattaa olla yliarvio. Rastaat ovat yömuuttajia ja päiväaikaan tehdyt havainnot ovat luultavasti koskeneet alueella liikkuvia samoja yksilöitä. Selvitys on tehty sinänsä seikkaperäisesti ja sitä voidaan pitää muuten uskottavana. Kunnollista kasvillisuuskartoitusta ei ole vieläkään tehty, mutta ottaen huomioon kulttuurivaikutteinen ympäristö, voitaneen ajatella että maankäyttö- ja rakennuslain minimivaatimukset kaavan vaikutusten arvioinnista olisi täytetty.

Heinäpään nurmialuetta voidaan pitää merkittävänä lintujen levähdys- ja ruokailualueena. Keskeisen sijaintinsa vuoksi alue on muun virkistyskäytön ohella merkittävä lintuharrastuskohde. Lintujen elinympäristön hävittäminen ei tue tavoitteita luontokadon pysäyttämisestä ja sillä on haitallinen vaikutus ihmisten virkistäytymiseen ja hyvinvointiin. Muistuttaja toivoo, että kaupunki ja stadionhankkeen toteuttaja tekevät selvityksen vaihtoehtoisista sijaintipaikoista.