Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Lähimetsien suojelu on tärkeää – Nielutien kaavamuutoksessa hyvä suunta

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen mielipide koskien Nielutien kaavamuutosta

Kellon Kiviniemeen sijoittuvaan ehdotettuun kaavamuutokseen sisältyy sekä
luonnonsuojelun kannalta myönteisiä että vielä kehitettäviä asioita.

Tarpeettomaksi osoittautuneen julkiselle rakentamiselle varatun alueen muuttaminen
asuintonteiksi on kannatettavaa täydennysrakentamista, koska näin vähennetään
painetta kaavoittaa kokonaan uusia asuinalueita kauemmas keskuksista.
Kiviniemessä kulkuyhteydet ja muu infrastruktuuri ovat jo valmiina, mikä
mahdollistaa myös autottoman asumisen.

Kiitettävää ehdotuksessa on rakentamisen rajaaminen Y-alueelle, jolloin puisto ei
pienene. Metsän säästäminen näinkin pienessä kaavoituskohteessa on hyvä
kehityssuunta, onhan lähiluonnolla ja luonnontilaisilla metsillä itseisarvonsa sekä
asukkaiden terveyttä parantava vaikutus. Myös metsäalueen kaavamerkinnän
muutos P-alueesta VL/s:ksi on sen säilymisen kannalta todella hyvä.

Esitämme, että VL/s-merkintä laajennettaisiin koskemaan koko Raappananpuistoa,
mikäli kaava-aluetta on mahdollista vielä hieman laajentaa. Näin varmistettaisiin
riittävän kokoinen lähimetsä mm. koulun ja päiväkodin käyttöön jatkossakin.

Parannettavaa löytyy siitä, että mm. uusittu linnustoselvitys ei ole nähtävillä
suunnitelman kortilla. Tietojen puuttuminen rajoittaa kansalaisvaikuttamisen
mahdollisuuksia. Luonnosvaihe on kuitenkin tärkein vuorovaikutuksen osa, jossa
suunnitelmiin on vielä mahdollista tehdä merkittäviäkin muutoksia.