Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Luontoarvot tulee säilyttää Hiirosen ulkoilualueen asemakaavan muutoksessa

Mielipide koskien Hiirosen ulkoilualueen asemakaavan muutosta (Saunamaan urheilukeskus 564-2489)

Saunamaan urheilukeskus -nimisen suunnitelman tarkoituksena on “lisätä tonttivarantoa erityyppisille urheilurakentamisen hankkeille”. Suunnitelmasta ei selviä, mitä alueelle tarkalleen ottaen rakennettaisiin, mutta nimi ja kaavoitettava 30 hehtaarin ala viittaavat laaja-alaiseen rakentamiseen. Retkeilimme alueella ja kartoitimme alueen luontotyyppejä ja piirteitä. Virkistysreitillä tapasimme lukuisia lenkkeilijöitä ja ulkoilijoita. Suunnitelma-alueella kulkee useita ulkoilijoiden suosimia polkuja.

Suunnitelma-alue on kauttaaltaan metsän peittämä. Keskiosissa on aikanaan ojitettua rämettä, jossa ojat ovat kasvamassa umpeen. Koillisosassa kasvaa ojitettua korpea. Paikoin puusto on varttuneempaa ja kuuset monin paikoin naavaisia ja luppoisia. Etenkin luoteispuolella kuuntelimme kaunista lintukonserttia ja näimme useita haapoja, pikkuhiljaa järeytyviäkin, sekä alueen järeimmät männyt ja muutamia kelomäntyjä. Lounaisosissa havaitsimme pyyn, joka on uhanalainen (vaarantunut) lintulaji. Eri puolilla aluetta havaitsimme maassa muutamia järeämpiä lahopuita, jotka ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä.

Kauttaaltaan alueen metsissä lienee tehty voimakkaita harvennuksia muutama vuosikymmen sitten, jolloin varttuneemmat puut on pääosin poistettu. Ajan kuluessa metsän virkistys- ja luontoarvot kasvavat, kun puusto järeytyy ja metsän luonnolliset piirteet palautuvat. Alueen lahopuissa voi elää harvinaistunutta vanhan metsän lajistoa.

Tunnettu ja pidetty pitkä hiihto- ja lenkkeilyreitti vilkkaiden kaupunkialueiden keskellä, vain viisi kilometriä Oulun keskustasta, lisää alueen virkistysarvoja huomattavasti. Kaavoitettava alue yltää huolestuttavasti aivan kuntoilureitin tuntumaan. Oulun ydinalueella isompia yhtenäisiä metsäalueita ei juuri ole, joten alueen merkitys myös kävellen ja pyörällä saavutettavana luontoympäristönä on suuri. Yhtenäisyys ja laajuus lisäävät alueen luontoarvoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavasuunnitelmaan vaikuttaa taustalla myös kaupunkistrategian kirjaukset, kuten “Vahvistamme terveysliikuntaa ja hyvinvointiaktiivisuutta sekä kulttuurihyvinvointia edistäviä toimia. Tuemme monipuolista harrastustoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Huomioimme rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman.“ Nähdäksemme alueen arvokkaimpien metsien säilyttäminen ja soistumien ennallistaminen alueen keskiosissa tukisi parhaiten näitä tavoitteita. Kevyet retkeilyrakenteet, kuten pitkospuut voisivat edistää luontoympäristön arvoa virkistyskäytössä. Vähiten arvokkaalle metsäalueelle Oulunlahdentienvarteen, jossa jo on uusi parkkipaikkakin, voitaisiin sallia maltillista rakentamista.
Emme näe luonnon monimuotoisuuden, ilmaston tai virkistyskäytön kannalta kestävänä, jos aluetta ryhdytään rakentamaan voimakkaasti. Märkä maapohja on myös rakentamisen kannalta haastava, kallis ja epäekologinen vaihtoehto.

Lisäksi on nostettava esille, että metsäkato on todellinen haaste myös Suomessa. Lähes 19 000 hehtaaria metsää eli noin 0,1 % metsäalastamme hävitetään vuosittain raivaamalla sitä muihin tarkoituksiin. Tästä aiheutuu noin 6 % kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä. Noin puolet metsäkadosta aiheutuu rakentamisesta ja infrastruktuurin kehittämisestä. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että metsäkato ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä.

Alueelle on tehty muun muassa luonto- ja linnustoselvityksiä vuonna 2020. Selvityksissä ei kuitenkaan selvitetty jäkälä-, kääpä-, sammal- tai hyönteislajistoa, kuten kovakuoriaisia. Ennen kaavoittamista olisi tarpeen tietää, elääkö alueella, ja missä määrin, näiden eliöryhmien uhanalaista, silmälläpidettävää tai vanhan metsän indikaattorilajistoa. Etenkin alueen kosteat korpisemmat kohdat voisivat olla tällaisen harvinaistuneen lajiston potentiaalista elinympäristöä.

Ehdotamme, että osallistumis- ja arviointivaiheessa selvitetään ja arvioidaan urheilukeskukselle muut mahdolliset paikat. Vähintään pitäisi selvittää, missä laajuudessa alueelle voidaan rakentaa ilman, että alueen luontoarvot merkittävästi kärsivät. Ennen hankkeen eteenpäin viemästä alueelle tulee ennakkoon tehdä luontovaikutusten arviointi. Arvioinnin pohjalta voidaan tunnistaa alueen luontoarvot ja selvittää keinot, joilla niitä voidaan mahdollisimman paljon säilyttää.