Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ritaportin suun­nit­te­lua­lu­een metsäarvot tulee kartoittaa perusteellisesti ja huomioida kaa­va­suun­nit­te­lus­sa

Ritaportin asemakaava koskee Herukan ja Pateniemen kaupunginosien osia, jonne tavoitteena on suunnitella keskustatoimintojen alue, jossa sijaitsee esimerkiksi päivittäistavarakauppaa, erikoistavarakauppaa ja liikuntapalveluja. Yhdistyksemme mielestä Ritaportin suunnittelualueella on metsäluontoarvoja, kuten kuusivaltaista kangasmetsää, jotka tulee kartoittaa perusteellisesti ja huomioida kaavasuunnittelussa. Koko lausunto kuvan jälkeen.

Mielipide Ritaportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ritaportin suunnittelualueella on mielestämme metsäluontoarvoja, jotka tulee kartoittaa perusteellisesti ja huomioida kaavasuunnittelussa. Yhdistyksemme aktiiveja tutustui viime syksynä, 11.10.2021 suunnittelualueeseen. Arvokkain metsäkuvio sijaitsee suunnittelualueen itäosassa rajautuen moottoritiehen ja etelässä Ritakummuntiehen ja sen luona olevaan entiseen talon pihapiiriin (ks. Kuva 1). Tämä noin kahden hehtaarin laajuinen metsikkö on tuoretta kuusivaltaista kangasmetsää, jota ei ole käsitelty vuosikymmeniin ja se on saanut luonnonmetsän piirteitä. Puusto on erirakenteista ja koivulahopuuta on paikoin melko paljon sekä pystypökkelöinä että maapuuna. Myös vanhoja, alkavaa kilpikaarnaa muodostavia mäntyjä on siellä täällä. Länsireunalla on muutamia varttuneita haapoja.

Alueen linnusto on tärkeä selvittää pesimäaikaisella kartoituksella. Luonnontilaisuutensa perusteella metsässä voi elää joitakin vanhoista havumetsistä riippuvaisia lintulajeja, kuten hömötiainen ja töyhtötiainen. Metsikkö on luultavasti ollut aiemmin samaa metsäkuviota nyt moottoritien itäpuolella olevan vanhan havumetsän kanssa (Kuva 1). Tuohon metsikköön kohdistui aiemmin Bilteman kaavavaraus, mutta se on nyt siirretty moottoritien länsipuolelle Ritaportin kaava-alueelle. Itäpuolen vanha metsä tulisi merkitä asemakaavassa suojelumerkinnällä. Nyt sen pohjoispuolitse on suunniteltu Ritakierros-nimistä tieyhteyttä Ritaporttiin moottoritien alitse. Mikäli tie rakennetaan, tulee se linjata niin, että moottoritien länsipuolinen vanha metsä voidaan säästää. Tie kulkisi sen pohjoispuolelta kuten Kuvaan 1 on merkitty.

Kaavahankkeesta Kalevassa 15.2.22 olleen jutun perusteella vanhan kuusikon kohdalle on kaavailtu ns. BigBox-myymäläkokonaisuutta. Esitämme, että tälle myymälälle etsitään toinen paikka toisaalla Ritaportin 30 hehtaarin kaava-alueella, esimerkiksi lähempää rataa.

Kaavasuunnitelmissa oleva varaus lähijunaliikenteen pysäkille on kannatettava, samoin kevyen liikenteen yhteys Ritaportista Pateniemen suuntaan. Päästöttömien liikkumismuotojen merkitys ja arvo kasvaa lähivuosina merkittävästi ja tähän on hyvä varautua kaavoituksessa, ollaanhan tässä luomassa pohjoisen Oulun palvelurakenteita vuosikymmeniksi eteenpäin.

Viheralueita on hyvä jättää ihmisten arkiympäristöön. Palveluiden alueen ja moottoritien välissä oleva metsä sitoo melua ja pölyä sekä pehmentää muuten tehokkaasti rakennettua kaupunkiympäristöä. Se on myös osa alueen viherverkostoa ja voi olla turvapaikka vanhoja puita ja metsäelinympäristöä vaativille eliölajeille.

Kuva 1. Vanhan havumetsän sijainti Ritaportin kaava-alueella, ehdotettu tieyhteys moottoritien alitse ja moottoritien itäpuolen arvokkaan metsän sijainti.