Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lua­lue sopii suistoon

Hartaanselänrannan tulevalle asuntomessualueelle on valmistunut asemakaavaehdotus. Alue rajautuu Naturaan kuuluvaan vesialueeseen, jossa esiintyy erityisesti suojeltavaa lietetatarta. Lietetatar- esiintymispaikat ovat tiukasti lain suojaamia, joten lakisääteisen suojelualueen perustamisesta nykyiselle Natura-alueelle on vaikea nähdä muuta kuin hyötyjä. Lisäksi esitämme muutamia täsmennyksiä viheralueiden kaavamerkintöihin. Lue koko muistutus täältä.

Muistutus kaavaehdotukseen Lehtokylä 564-2522

Kaavaehdotuksessa on kokonaisuutena huomioitu luontoarvot hyvin ja ne on selvitetty asianmukaisesti. Jotta luontoarvojen säilyminen ja kehittyminen voidaan varmistaa, ehdotamme seuraavia tarkennuksia kaavamerkintöihin.

Esitimme luonnosvaiheessa Natura-alueen merkitsemistä SL-merkinnällä. Näin ei kuitenkaan olla menettelemässä. Lietetarkasvustojen paikat on merkitty luo-5 merkinnällä. Natura-alue on merkitty kaavakarttaan nat-rajauksella.           

Esitimme myös, että VL-merkintää tarkennettaisiin niin, että kaavamerkintä velvoittaisi hoitamaan viheraluetta luonnon monimuotoisuutta edistäen. Hietasaaren puolella lähivirkistysalueet merkittiin VL-4. Parasniemenpuiston ja Raakkulanpuiston VL-4 -puistoalueet vaatisivat suunnitelmaa luontoarvojen vahvistamiseksi.

Lehtomaiset luonnontilaisimmat metsät on huomioitu luo-6-merkinnöillä. Luo 6 -merkintä edellyttää hoito- ja käyttösuunnitelman tekemistä luontoarvojen vahvistamiseksi. Nämä alueet ovat kuitenkin jo niin luonnontilaisia, että niiden luontoarvot säilyvät parhaiten tekemättä niille mitään. Suunnitelmalla turvataan niiden luontoarvojen säilyminen ja luontainen kehitys.

Luo 6 -merkinnän ulkopuolelle jäävä alue on osittain ylitiheää istutuskuusikkoa, jonka kuuluisi luonnostaan olla lehtipuustoista lehtoa. Pitäisi suunnitella, miten sen luontoarvoja voidaan lisätä. Toinen osa luo-6 -merkinnän ulkopuolista VL-4 -aluetta on liian harvaksi harvennettua aiemmin luonnontilaista lehtoa. Harventamisen vuoksi pensaskerros on kasvanut ylitiheäksi, läpitunkemattomaksi. Tälle alueelle tulisi laatia suunnitelma, jossa arvioidaan, voisiko lehdon luonnontilaistumista jotenkin nopeuttaa. Kaavamerkinnöin tulisi turvata tälle harvennetulle, mutta nyt palautumassa olevalle alueelle luontoarvojen säilyminen vastaavalla tavalla kuin luo-6 -merkintä turvaa säilyneen lehdon. Kaavan luo-6 -alueelta tulee olla luonnontilainen yhteys Hartaanselän rannan VL-4/s alueelle, joka on paras järjestää hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä mielellään koko viheralueen leveydeltä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tulisi laatia kaavaehdotuksessa mainituin periaattein koko Raakkulanpuiston ja Parasniemenpuiston VL-4 -alueelle yhtenä kokonaisuutena huomioiden viheryhteyksien säilyminen ja yhtenäisyys. Parasniemenpuiston niitty tulisi sisällyttää hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Esitämme, että nat- ja VL-4/s alueet perustettaisiin lakisääteiseksi suojelualueeksi. Kaavamerkintöihin voisi esimerkiksi lisätä tekstin, että ”VL-4/s – …alueelle voidaan perustaa lakisääteinen luonnonsuojelualue”. ja ”nat … alueen suojelu voidaan toteuttaa lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.”

Luonnonsuojelualueet lisäisivät tulevan asuntomessualueen sekä kaupunginosan vetovoimaa. Tällä hetkellä Oulusta puuttuvat tällaiset kaupungin keskustan läheiset suojelualueet. Muihin suuriin kaupunkeihin niitä perustetaan jatkuvasti lisää. Hietasaari on oululaisille tärkeä paikka ja aiemmat luontoarvojen heikennykset ovat aiheuttaneet runsaasti vastustusta. Myös lisääntyvä rakentaminen antaa lisäsyyn luontoarvojen lisäämiseen ja vaalimiseen siellä, missä se on mahdollista.