Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ra­ken­nus­jär­jes­tys­tä tulee noudattaa

Yhdistys on valittanut hallinto-oikeudelle yhdyskuntalautakunnan päätöksestä, joka koskee yksittäisen vapaa-ajan asunnon rantarakentamista Jäälinjärvellä. Yhdistyksen mielestä rakennusjärjestyksen mukaista rantaviivan ja asuinrakennuksen minimietäisyyttä  tulee noudattaa. Lue koko valitus täältä.

Viite: Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätös 27.4.2021 OUKA/1763/10.03.00.01/2021 (liite 1)
Selvitys valitusajasta: valitusaika päättyy 9.6.2021 (liite 2)

Asia: Valitus hyväksyä oikaisuvaatimus asemakaavapäällikön 16.3.2021 §19 tekemästä poikkeamispäätöksestä Oulun kaupungin Kiimingin kylän (Jäälin kaupunginosa) Sirkkala 564-409-40-12 nimiselle kiinteistölle

Vaatimus

Yhdyskuntalautakunnan päätös hyväksyä oikaisuvaatimus on kumottava lainvastaisena ja asemakaavapäällikön tekemä Oulun kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen päätös on saatettava voimaan tai asia on palautettava uuteen käsittelyyn.

Perustelut

Perustelut käyvät ilmi päätöspöytäkirjan esittelytekstistä. Alkuperäisessä poikkeamispäätöksessä Oulun kaupunki suostuu hakemukseen edellyttäen, että kiinteistö liitetään viemäriin ja rakentamisessa noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä mm. etäisyydestä rantaviivaan ja kiinteistörajoihin sekä rakentamisen määrään. Oikaisuvaatimus on hyväksytty siten, että rakennusjärjestyksen määräyksistä poiketaan rantaviivan ja rakennuksen väliin jäävän etäisyyden osalta. Rakennusjärjestys on MRL:n 14§ määrätty asiakirja. Rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee noudattaa, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole asiasta toisin määrätty. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen perusteluista ei käy ilmi, miksi tässä tapauksessa tulisi poiketa rakennusjärjestyksen määräyksistä. Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä todetaan yksiselitteisesti, että rakennuksen etäisyys rantaviivasta on oltava vähintään 30 metriä. Rakennusjärjestyksessä ei ole erillisiä määräyksiä korvaavalle rakentamiselle. Näin ollen korvaava rakentaminen on rinnastettava uudisrakentamiseen.

Rakennusjärjestys on lainvoimainen asiakirja, jota on noudatettava kaikessa rakentamisessa. Rakennuksen etäisyys rannasta on tärkeä mitta mm. vesistöjen tilan ja virkistyskäytön tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusten siirtyminen kauemmas rannasta niiden käyttöiän päättyessä on vesistöjen kannalta tavoiteltava asia, josta ei ole syytä poiketa.

Lisäksi tulee huomioida, että rakennuspaikka sijaitsee Kiimingin keskeisten taajamaalueiden osayleiskaavan alueella. Kaava on hyväksytty 19.9.2011 ja se on tullut voimaan 3.6.2014. Osayleiskaavassa kiinteistö sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). APalue on tarkoitettu pääasiassa erillispientaloille ja rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Asemakaavoitusta ei ole tehty, joten osayleiskaavan määräysten mukaisesti toimittaessa lupia rakentamiselle ei tulisi myöntää. Näin ollen myönnetty poikkeaminen voidaan tulkita paitsi rakennusjärjestyksen myös osayleiskaavan vastaiseksi. Poikkeaminen rakennusjärjestyksessä määrätystä etäisyydestä aiheuttaa haittaa alueiden käytön järjestämiselle ja vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Liian lähellä rantaa olevat rakennukset ovat maisemallisesti haitallisia ja rakennuksista ja rakennustyömaalta voi valua vesistöihin niitä pilaavia jätevesiä tai muita aineita. Aivan rannassa olevat rakennukset voivat aiheuttaa myös haittaa kaavoitukselle, koska tällöin rakennuksia ei voida esimerkiksi sijoittaa rantaan nähden samaan linjaan riittävän kauas rannasta.

Päätöstä pitää tarkastella siten, että kaikkia vastaavia poikkeamishakemuksia tulisi jatkossa käsitellä samalla tavalla. Mikäli korvaava rakentaminen halutaan sallia lähemmäksi rantaa, tulisi sitä varten määritellä erikseen minimietäisyys rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestyksen määräysten noudattamatta jättäminen johtaa hallitsemattomaan rakentamiseen ja vaarantaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön sekä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista mukaan lukien tavoite vesien hyvästä ekologisesta tilasta.