Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Har­taan­se­län­ran­nan kaavamerkinnät

Vuoden 2025 asuntomessualue Hartaanselänranta sijoittuu luonto- ja virkistysarvoiltaan tärkeän Oulujokisuiston ytimeen. Asemakaavaluonnos vaikuttaa sovittavan luontoarvot ja rakentamisen hyvin yhteen. Hartaanselän itälaidan Natura-alue tulisi kuitenkin merkitä SL-kaavamerkinnällä (suojeluvaraus), koska luonnonsuojelualueen perustaminen turvaisi parhaiten Natura-alueen perusteena olevien jokisuiston luontotyyppien säilymisen. Myös Mustasaarenlehto lähiympäristöineen tulisi ehdotetun VL-merkinnän (virkistysalue) sijaan merkitä kaavamerkinnällä, joka varmistaa vihheralueen hoidon luontoarvoja kehittäen. Lue koko lausunto täältä.

Hartaanselänranta

Mielipide koskien Hartaanselänrannan asemakaavan luonnosta, tunnus 564-2462

Ensiksi haluamme kiittää Hartaanselänrannan suunnitteluryhmää siitä, että rakentamisen sijoittelussa Hietasaaren puolella on melko hyvin huomioitu alueen arvokkaimmat luontokohteet. Arvokkaan lehtoalueen säästäminen asutuksen keskellä, luonnonmukainen hulevesien käsittely, Raakkulanpuiston kuusikon säilyttäminen ja Hartaanselänrannan säilyttäminen suurelta osin virkistysalueena ovat tärkeitä ratkaisuja, jotka tukevat Hietasaaren säilymistä luonnonläheisenä kaikkien kaupunkilaisten ulkoilu-, luonto- ja harrastusympäristönä. Sopivilla kaavamerkinnöillä voidaan vielä turvata alueen erityiset luontoarvot.

Hartaanselänrannan kaavaselostuksessa todetaan, että maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota virkistys- ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen. Nämä kulkevat usein käsi kädessä, mutta jotta luontoarvojen säilyminen voidaan todella varmistaa, ehdotamme, että Hartaanselän itälaidalla sijaitseva Natura-alue merkitään SL-1-suojeluvarauksella Mustasaaren rannan pyörätiehen saakka. Lisäksi luontoarvoja omaava metsäinen alue, johon kuuluvat Mustasaarenlehto, Raakkulanpuisto ja Parasniemenpuisto, tulisi merkitä nykyisen VL-merkinnän sijaan siten, että kaavamerkintä velvoittaisi hoitamaan viheraluetta luonnon monimuotoisuutta edistäen. 

Muistutamme lisäksi, että Oulun kaupungin meluntorjuntasuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi hiljaisten alueiden säilyttäminen hiljaisena. Hietasaari on kaupungin keskustasta katsoen lähin hiljainen virkistysalue, joten sillä on erityinen merkitys rauhallisena virkistysympäristönä varsinkin pyöräillen ja jalan liikkuville kaupunkilaisille. Hartaanselän liikenne-ennusteen ja meluselvityksen perusteella alueen melutaso tulee kasvamaan, vaikka suunnittelussa onkin panostettu kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edistämiseen. Melulla on vaikutusta alueen luontoon ja virkistysarvoihin. Jotta meluntorjuntasuunnitelmaa voidaan toteuttaa, on jatkossakin Hietasaaren toimintojen suunnittelulla pyrittävä ennaltaehkäisemään melupäästöt ja kiinnitettävä huomiota erityisesti tieliikenteen melupäästöjen vähentämiseen, mikä on kaupunkialueella merkittävin melun lähde.