Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Uhanalaiset lajit tulee kartoittaa ennen asemakaavan hyväksymistä

Ritaharjuntien asemakaavamuutosaluetta.

Nokian uuden toimistorakennuksen rakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta ollaan viemässä läpi nopealla aikataululla. Rakennus on tulossa Linnanmaalle, Kuivasojan tuntumaan, nykyisellään varsin luonnontilaiselle metsä- ja suoalueelle. Yhdistyksen asemakaavamuutosta koskevassa muistutuksessa tuodaan esiin uhanalainen pajukirjokoi. Kiireisestä aikataulusta huolimatta kaavan edellyttämät selvitykset on tehtävä lain säätämässä järjestyksessä. Uhanalaisten lajien esiintyminen tulee selvittää ja ottaa huomioon rakentamisen suunnittelussa. Lue koko lausunto täältä.

Muistutus koskien Linnanmaan kaupunginosan kortteleiden 60 ja 61 asemakaavaehdotusta (Ritaharjuntie, 564-2487)

Ehdotettuun kaavamuutokseen liittyy luonnonsuojelun kannalta joitakin kyseenalaisia puolia. Ritaharjuntien siirtäminen suunnittelualueen itäreunaan lisää huomattavasti mm. melua, pölyä yms. häiriöitä itäpuolen viheralueelle ja kuntoreitille verrattuna siihen, että siihen tulisi takapihoja. Lisäksi korttelin 63 myötä rakentaminen näyttää nyt ulottuvan lähemmäs Kuivasojan erittäin uhanalaiseksi luokiteltua puroluontoaluetta kuin aiemmassa asemakaavassa.

Erityisen huolestuttavaa on, että ilmeisesti suunnitteluvarauksen tekijän kiireen takia luontoselvityksiä on ryhdytty tekemään tavallisesta poikkeavalla tavalla. Uhanalaisten lajien selvitykset on tehtävä ennen kaavan hyväksymisvaihetta eikä niitä voi korvata aikaisempiin selvityksiin pohjautuvilla vaikutusten arvioinneilla. Tätä vaaditaan myös ELY-keskuksen jättämässä lausunnossa. Luontoselvitystä on ilmeisesti tarkoitus täydentää vielä tänä keväänä ainakin linnuston osalta. Linnustokartoitus on ehdottomasti tehtävä ja sen tulosten on voitava vaikuttaa suunnitteluun, mikäli jotain uutta löytyy. Ilman tietoa alueilla olevista uhanalaisista lajeista ei voida toteuttaa kaupungin omia linjauksia luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta.

Myönteisenä puolena on mainittava, että kaavaehdotuksen tekstissä on otettu huomioon luonto- ja ympäristöasioita ja joitakin niistä tehtyjen selvitysten tuloksia. On hyvä, että isovarpuräme säästyy edelleen ja Kuivasojan rantaan jätetään suojavyöhyke. Sen sijaan Ritaharjuntien vaikutusten arviointi -raportin lopusta on suoraan kopioitu virheellinen virke, jonka mukaan vaarantuneen perhoslajin pajukirjokoin esiintymiin ei kohdistuisi uuden asemakaavan myötä muutoksia. Kuitenkin nykyinen Ritaharjuntie, jonka varrella lajille sopivat varttuneemmat raidat ja halavat sijaitsevat, on muuttumassa tonttimaaksi ja puiden häviäminen on todennäköistä, ellei niiden säilyttämiseen erikseen kiinnitetä huomiota.

Suomen lajien uhanalaisuutta arvioivassa Punaisessa kirjassa (2019) pajukirjokoin uhanalaistumisen syiksi ilmoitetaan vanhojen puiden ja lahopuiden häviäminen sekä rakentaminen. Lajin häviämisen estämiseksi sille sopivat isoimmat raidat ja halavat tulee pyrkiä säästämään ja niiden ympäristö pitämään luonnontilaisena, jotta puulajijatkumo turvataan. Raidat ja halavat ovat mieluisia asuinpaikkoja myös monille muille hyönteisille, minkä vuoksi niiden säästäminen on muutenkin suotavaa. 21.4.2021 tekemämme maastokäynnin yhteydessä todettiin, että isompia raitoja tai halavia ei esiinny nykyisen Ritaharjuntien ja kuntoradan välillä, joten pajukirjokoipopulaation selviämistä ei voi laskea sen varaan, että se siirtyisi elämään viheralueelle. Pajukirjokoi liikkuu varsin lyhyitä matkoja, joten korvaavan elinpaikan tulisi löytyä läheltä.

Lopuksi on todettava se valitettava tosiseikka, että laajenevan rakentamisen myötä menetetään jälleen pala metsäluontoa kasveineen, lintuineen ja hyönteisineen. Toivomme, että rakentamisen alle jätetään ja asfalttipinnoiksi muutetaan mahdollisimman vähän luonnonmaisemaa, joka on välttämätöntä paitsi luonnon eliöille myös eduksi ihmisten henkiselle hyvinvoinnille. Luonnontilaisen metsäympäristön on todettu alentavan stressitasoja puistomaisemaa tehokkaammin ja siksi metsiä säästämällä voidaan helposti ja edullisesti parantaa myös alueelle tulevien työntekijöiden terveyttä.