Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Oulujokilaakson maisema-arvoja ei saa vaarantaa le­vä­pe­räi­sel­lä rakentamisella

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus laatia rakentamista ohjaavat mitoitusperiaatteet Sanginsuun - Pikkaralan - Lapinkankaan alueelle. Jokivarsi Turkansaaresta ylöspäin on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Uutta rakentamista on siksikin tehtävä harkiten. Lue koko lausunto täältä.

hirvenkello. Kuva Ilmari Juutilainen.

Kannanotto Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistukseen (OAS OUKA 2249/2021)

Osayleiskaavan tavoitteena on toimiva, taloudellinen, terveellinen ja ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne. Tiheän rakentamisen alueita on osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi, mutta maanomistusolojen takia asemakaavoitus ei ole edennyt, mikä on estänyt rakentamisen alueilla. Nyt on tarkoitus poistaa tuo määräys asemakaavoittamisesta ja tutkia, voiko pelkän yleiskaavan perusteella myöntää alueelle uusia rakennuspaikkoja. 

Mielestämme kaava-aineistossa olisi voinut selvemmin kuvata tämän tilanteen ja erityisesti niitä käyttöön otettavia vaihtoehtoisia menettelyjä ja niiden rajoituksia. Asemakaava olisi mahdollistanut tiiviin rakentamisen. Yleiskaavalla ei kuitenkaan voida osoittaa taajamamaista tiivistä rakentamista, kuten asemakaavalla olisi voinut. 

Mielestämme osayleiskaavan tavoitteiden toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tarkistus rajoitetaan vain asemakaavoitettaviksi merkityille alueille. Muiden alueiden osalta osayleiskaava on ajantasainen eikä hajautettua rakentamista ole syytä lisätä. Erityisesti tulee varoa, ettei Oulujoen rantaan muodostu uusia rakennuspaikkoja ilman asemakaavoitusta eikä loma-asuntoja muuteta pysyviksi ilman, että rakennukset liitetään viemäriverkkoon. 

On ymmärrettävää, että alueen asukkaat toivovat mahdollisimman suurta mitoitusta uusien rakennuspaikkojen määrälle, mutta se tarkoittaa vastaavasti vähemmän viheraluetta. On mielestämme perusteltua, että tiivistä rakentamista ei saa syntyä ilman asemakaavaa. Vain asemakaavallisella suunnittelulla voidaan turvata riittävät viheryhteydet ja virkistysalueet. Turkansaaresta Muhoksen Hyrkkäälle jatkuva maisema-alue on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi jokilaaksomaisemaksi ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi on määritelty alue, johon sisältyy Oulujoen suisto sekä Oulujokilaakson alue suistosta Turkansaareen asti. Näitä arvoja ei tule vaarantaa.