Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­nä­kö­koh­dat huomioitu hyvin Tahkokankaan asuinalueen suunnittelussa

Yhdistyksemme on osallistunut aktiivisaesti Tahkokankaan uuden asuinalueen asemakaavoitusprosessiin. Monia yhdistyksemme esiintuomia näkökohtia on otettu huomioon nyt julkaistussa kaavaluonnoksessa huomioon ja luonnoksessa ehdotetut asemakaavamääräykset ohjaavat rakentamista ekologiseen suuntaan. Yhdistyksen muistutuksessa kiinnitämme edelleen huomiota siihen miten rakentamisen vaikutukset Tahkokankaan virkistysmetsään saataisiin minimoitua. Lue koko lausunto täältä.

Tahkokankaan metsää.

Muistutus Tahkokankaan asemakaavan muutokseen, tunnus 564-2347

Tahkokankaan alueen tultua Sairaanhoitopiiriltä kaupungin omistukseen sinne on suunniteltu täysin uusi n 2200 asukkaan asuinalue, joka laajentaa rakentamista viereisiin metsiin. Tahkokankaan rakentamisen sosiaalinen vaikutus on huomattava, koska rakentaminen Tahkokankaalla tapahtuu Hiirosen ulkoilualueen metsäisille reunamaille ja osin yleiskaavassa merkitylle V-alueelle. Metsä, joka pienenee rakentamisen myötä, on vilkkaassa virkistyskäytössä. Siksi onkin tärkeää, että alue on päätetty rakentaa ekotehokkaasti.

Retkeilimme alueella muutamia kertoja. Osalle meistä alue oli kovinkin tuttua. Maastoon oli tullut uusia polkuja, vanhat olivat kovin kuluneita ja suunnistusrasteja oli monta. Pyöräilijöitä tavattiin useita. Jututimme vastaantulijoita ja tieto rakentamisesta otettiin tyrmistyneenä vastaan.

Osallistuimme työpajoihin, joita asian tiimoilta järjestettiin ja toimme huolemme esiin virkistyskäytön ja erityisesti vanhempien metsäkuvioiden säilymisen osalta. Työpajoissa työskentely oli palkitsevaa, mielipiteitämme kuunneltiin ja ilmapiiri oli kannustava. Voimme tyytyväisenä todeta, että tämänhetkisessä kaavaluonnoksessa näkyvät osin mielipiteemme ja kiitämme siitä asian valmistelijoita. Erityisen tärkeää oli säästää vanha korpimetsä.

Ympäristön metsien kuluminen huolettaa, koska kuluminen oli jo tällä hetkellä paikoin erittäin voimakasta. Alue vaatii jatkossa maaston kulumisen seurantaa ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kulumisen estämiseksi.

Tahkokankaan alueelle kantautuu melua useasta lähteestä. Retkeillessämme metsissä saatoimme ilolla todeta, kuinka melu osin hukkui linnunlauluun. Kiitämmekin siitä, että alueelle on tehty linnuston kartoitus, tosin yksi kartoitus ei yleensä riitä. Ympäristön melu on erityisen tärkeä ottaa huomioon alueen rakentamisessa.

Joukkoliikenne sekä pyörätiet näyttävät erinomaisilta. Alueen nykyistä komeaa puustoa on tärkeä pyrkiä suojelemaan.

Virkistysmetsää kuitenkin katoaa ja pirstaloituu, kun alueelta tehdään latuyhteys Iinatin ladulle, pyörätieyhteys Kaakkuriin sekä esteetön polku ja läjitysalue kaakkoisnurkkaan. Niinpä ja koska ekotehokkuus on yksi tärkeä periaate tässä kaavassa, olisi syytä luopua itä- ja kaakkoisosaan suunnitelluista pientalotonteista tai vähentää niitä olennaisesti ja näin säästää yhteistä virkistysmetsää (kuva alla).

Muutosehdotus Tahkokankaan asemakaavaan, karttarajaus.

Samoin suunnitelmissa mainittu mahdollisuus asemakaava-alueen laajentumiselle tulevaisuudessa rautatien varren suunnalla Pihkakintuntien kautta ei saisi toteutua, koska tuon tien suunnassa alue laajenisi suoraan tuota virkistysmetsää kohti..

Kiitämme lisäksi suunnitelmia seuraavista positiivisista asioita:

  • Tahkokangas on kiertotalouden pilottihanke, jossa mm. purkutalojen materiaalia kierrätetään paikan päällä. 
  • Energia-asioita ei ole lyöty lopullisesti lukkoon, vaan on vielä mahdollisuus selvittää uusien ekologisten vaihtoehtojen käyttöä. 
  • Rakentamisessa kannustetaan vähähiilisiin ratkaisuihin ja käytetään viherkerrointa tontinluovutuksessa.
  • Tiiviit kerrostalokorttelit, joiden tosin olisimme toivoneet olevan paikoin vieläkin korkeampia. 
  • Hulevesien ja lumien luonnonmukaisesta käsittelystä. 
  • Kaavoituksella pyritään edistämään yhteisöllisyyttä asumisessa.
  • Myös alueen historiaa jää säilytettävien rakennusten osalta elämään.