Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Nelikaistainen Kuusamontie ei sovi il­mas­to­ta­voit­tei­siin

Kuusamontien kehittämisselvityksen mukaan tien laajentaminen nelikaistaiseksi lisää henkilöautoliikennettä. Liikenne lisääntyy, koska: 1) nopeampi liikenneyhteys madaltaa kynnystä valita asuinpaikka kauemmaksi työpaikasta sekä palveluista ja muista asiointikohteista, joihin liittyy säännöllinen liikkumistarve ja koska 2) nopeampi liikenneyhteys madaltaa kynnystä lähteä autoilemaan, kun matka ei ole välttämätön. Yhdistyksemme kannanotossa tuodaan esiin hankkeen aiheuttaman liikenteen lisääntymisen ja ilmastotavoitteiden välinen ristiriita. Henkilöautoliikennettä lisäävät liikenneinvestoinnit ovat kansallisten aluiden käytön tavoitteiden vastaisia eivätkä siten hyväksyttäviä Oulussakaan.

Mielipide Vt 20:n Korvenkylä-Kiiminki -osan tiesuunnitelman kehittämisselvitykseen, asianumero OUKA/5982/2020

Kehittämisselvityksen tavoitteena on selvittää, voidaanko Oulussa leventää Korvenkylä—Kiiminki-välin maantie nelikaistaiseksi. 2+2-kaistojen keskelle tulisi kaide.

Elämme keskellä vakavaa ilmastokriisiä. Mikäli emme onnistu pikaisesti saamaan sekä kasvihuonepäästöjä huomattavasti vähäisemmiksi että hiilinieluja suuremmiksi maailmanlaajuisesti, ilmasto tulee lämpenemään lähivuosikymmeninä useita asteita, mikä on tutkimusten mukaan koko maapallon elämälle ja ihmiskunnalle hyvin kohtalokasta.

Myös Oulun kaupunki on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä[1]. Tavoitteen aikamääre on kriisiin nähden vaatimaton, mutta edes siinä täytyy ehdottomasti Oulunkin pysyä. Suomen hiilineutraaliustavoitevuosi on 2035, ja toteutuakseen sekin vaatii toimia kaikkialla Suomessa.

Ihmettelemmekin, miten tällaisia hankkeita voidaan ajaa, kun ne ovat selvässä ristiriidassa kaikkien hiilineutraaliustavoitteiden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Hankkeen 48-sivuisessa suunnitelmassa ei edes lue mitään hiilineutraaliudesta tai ilmastonmuutoksesta.

Suunnitelmassa myönnetään päästöjen kasvavan paljon, mutta niiden oletetaan vähenevän verrattuna tulevaan tilanteeseen ilman lisäkaistoja. Tämä on mielestämme väärä johtopäätös, sillä tien liikenteen sujuvoittaminen kannustaa entisestään yksityisautoiluun, mikä tulisi lopulta lisäämään päästöjä vielä enemmän. Mielestämme päästöjen vähentämiseksi ihmisiä pitäisi kannustaa joukkoliikenteeseen.

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen tuottamassa Ilmasto-oppaassa mainitaan seuraavaa, perustuen valtioneuvoston selontekoon keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikasta vuoteen 2030: “Päästöjen tulisi kuitenkin laskea nykyistä nopeammin, jotta päästökaupan ulkopuoliselle sektorille asetetut päästövähennystavoitteet saavutettaisiin. Liikenteen osuus päästökaupan ulkopuolisista hiilidioksidipäästöistä on huomattava, noin 40 prosenttia, ja siksi sillä on keskeinen asema päästöjen vähentämisessä.”[2]

Hiilineutraaliusnäkökulma pitäisi siis ottaa tosissaan huomioon, mutta hanke ei huomioi sitä lainkaan. Emme näe ollenkaan realistisena, että Oulu olisi hiilineutraali kaupunki edes 2040, jos jo nykyisellään hiilineutraaliustavoitteellekin liiallinen yksityisautoilu lisääntyy entisestään.

Nähdäksemme tällaisia hankkeita ei voida päästää läpi, jos haluamme pysäyttää ilmaston lämpenemisen ja välttyä edes sen pahimmilta seurauksilta. Mielestämme ELY:n tulisi valtion virastona toteuttaa kansallisia ilmastotavoitteita, eikä se täten voisi päästää tätä hanketta läpi.

Lisääntyneet liikennepäästöt eivät edes olisi ainoa ekologinen lisähaitta. Paljon elävää, hiiltä sitovaa maata peittyisi asfaltin alle. Myös itse asfaltoinnista seuraa runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi eläinten kulku tien toiselta puolen toiselle hankaloituisi merkittävästi.

Esitämme, että vaihtoehtoisesti selvitettäisiin, miten välimatkan julkista liikennettä ja koko liikennekulttuuria kehitettäisiin parhaiten siten, että mahdollisimman moni vaihtaisi yksityisautoilun julkisiin liikennevälineisiin. Paikallisena ratkaisuna esimerkiksi linja-autovuorojen lisääminen siten, että osa olisi ns. pikavuoroja vähemmillä pysäkeillä, saattaisi kannustaa ihmisiä käyttämään linja-autoa oman auton sijasta. Ihmisiä tulisi kannustaa entistä enemmän myös pyöräilyyn.

Lähteet:

[1] Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa, Oulun kaupungin verkkosivut.

[2] Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja, Ilmasto-oppaan verkkosivut.