Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Muurakorven pientaloalue ei ole tarpeen

Yhdistyksemme on jättänyt mielipiteen koskien kaupungin suunnitelmaa asemakaavoittaa Martinniemen Muurakorpi pientaloalueeksi. Suunnittelualueeseen sisältyy noin 2 ha suuruinen monimuotoinen sekametsä, joka tulisi säästää rakentamiselta. Lisäksi on kyseenalaista onko koko pienalueen rakentaminen ylipäätään tarpeen.

Mielipide Muurakorpea koskevan asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kaavatunnus 564-2474

Kartoitimme hankkeen kohteena olevaa Muurakorven aluetta, johon kaupunki suunnittelee pääasiassa omakotitontteja metsäalueiden päälle, noin 14 hehtaarin alalle.

Kohteena olevalta alueelta luonnoltaan arvokkainta metsää oli koko vajaan kahden hehtaarin palsta heti Keiskan Salen länsinaapurina, kiinteistötunnus 564-410-36-262. Tämä sekametsä oli huomattavasti monimuotoisempaa kuin keskimääräinen talousmetsä on, ja siellä oli mukava metsän tunnelma. Sieltä löytyi myös useita suuria muurahaiskekoja, mikä lisää metsän luontoarvoja.

Muuallakin oli paikoin ihan viehättäviä metsiköitä, lähinnä länsi- ja pohjoispuolella. Joillakin alueilla, kuten pitkästi Salen pohjoispuolella Haukiputaantien varressa, taasen oli hyvin voimakkaita hakkuita kokeneita metsäkaistaleita, joille kovin merkittäviä luontoarvoja tulisi tuskin pitkään aikaan.

Muurakorven lähiympäristö on jo melko täyteen rakennettu, joten vähäisten metsien säilyminen olisi varmasti monille asukkaille tärkeää. Virkistys- ja marjametsät ovat useiden asukkaiden rakkaita paikkoja viettää aikaa, ja varsinaisia arjen henkireikiä, ja sellaisia olisi hyvä olla aivan lyhyen kävelymatkan päässäkin.

Omakotitaloja ja vapaita tontteja on Haukiputaan alueella runsaasti myynnissä, kaupungilla ja varsinkin yksityisillä myyjillä (1). Haukiputaan ja Martinniemen väkiluvut ovat olleet melko vauhdikkaassa laskussa (2), poislukien Martinniemen viime vuoden kehityksen, +5. Asuntotonttien jatkuvan haun tilanteen perusteella alueiden tontit eivät myöskään käy hyvin kaupaksi (3).

Lisäksi tuore Haukiputaan Niittyholman omakoti- ja rivitalorakentamista varten tehty asemakaava on vain kahden kilometrin päässä Muurakorvesta, ja se on vielä kokonaan rakentamatta. Suurin osa Haukiputaalla haettavaksi tulevista tonteista sijaitsevat siellä. Niittyholman asemakaavan selostuksessa (4 lukee seuraavasti:

Niittyholman asemakaava on laadittu turvaamaan lähiaikojen tonttitarjontaa Haukiputaan alueella. Asemakaavan kokonaismitoitus on n. 250 asuntoa. Asemakaavan laajennusalue sijaitsee Haukiputaan keskuksen reunalla verrattain kaukana joukkoliikennereiteistä, joten asemakaavan maankäyttö painottuu omakotitontteihin. Tonttikoko on väljähkö, keskimääräinen omakotitontti on n. 1100 m2 . Uusia omakotitontteja on asemakaavassa 113 kpl. Ennestään alueella on yksi omakotitalo. Asemakaavan rivitalo- ja pientalotonteille voi sijoittua arviolta n. 130 asuntoa.”.

Emme täten näe lainkaan perustelluksi kaavoittaa lisää metsää rakennettavaksi tällä alueella. Miten voisi olla niin, etteivät kaikki nämä olemassa olevat talot ja tontit riitä Haukiputaan ja Martinniemen vähenevälle väelle?

Metsien hävittäminen rakentamisen tieltä ei tue myöskään Oulun kaupunkistrategia 2026:n tärkeää tavoitetta hiilineutraalista Oulusta 2040 mennessä, koska siinä menetetään aina sekä hiilinieluja että -varastoja. Hiilen sidonnalla tulee varmastikin olemaan hyvin tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, koska muut ilmastotoimet ovat yleensä kalliita – ja metsien säästämistä huomattavasti kalliimpia.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden talousarvion ja toimintasuunnitelman kirjauksen mukaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä ei hävitetä eikä heikennetä, ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen. Mikäli Muurakorven kaavoitettavalla alueelta löydetään luontoselvityksissä uhanalaisia lajeja olisi siis selvitettävä miksi yleinen etu vaatii alueelle rakentamista. Välttämätöntä rakentaminen tuskin on, kun vapaita asuntoja ja tontteja on jo runsaasti olemassa muuallakin ja alueiden asukaslukukin on vähenevä.

Mikäli alueelle lopulta kuitenkin päädytään rakentamaan, esitämme, että ainakin ehdottomasti arvokkain, kiinteistötunnuksen 564-410-36-262 metsä säästettäisiin. Mielellään myös muita vielä metsäisiä alueita säästettäisiin. Jo nykyisellään hyvin harvoiksi hakattujen alueiden päälle rakentaminen ei olisi niin suuri tappio luonnolle, joten mahdollinen Muurakorven rakentaminen tulisi suunnata ennemmin niille.

Lähteet:

1

Esimerkkejä yksityisen puolen tilanteesta 10.6.:

Etuovi.com:issa on myytäviä omakotitaloja Haukiputaalta 37 kpl, Martinniemestä 3 kpl. omakotitalotontteja Haukiputaalla 6, Martinniemessä 1.

2

Haukiputaan asukasluvun muutos:

31.12.2017: 9256

31.12.2018: 9167

31.12.2019: 9125

Martinniemen asukasluvun muutos:

31.12.2017: 2833

31.12.2018: 2791

31.12.2019: 2796

Lähde: Oulun kaupungin tilastolliset vuosikirjat 2017–2019, ks. sivun oikea reuna: https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/tilastoja-oulusta

3

Martinniemessä 11 tonttia, 2 km Muurakorvesta. 2 tonttia tulossa lisää 2020.

Haukiputaalla 1 tontti, 2 km Muurakorvesta. 12 haettavana/tulossa hakuun 2020.

Ks. https://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/asuntotonttien-jatkuva-haku

4

https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=822, ks. “KH 19.12.2016 § 380 asemakaavan selostus.pdf