Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Tahkokankaan kaa­vas­luon­nok­ses­ta

Tahkokankaan metsää. Kuva Hannu Karvonen.
Tahkokankaan metsää. Kuva Hannu Karvonen.

Tahkokankaan alue Hiirosessa on Oulun keskustaan liittyvän taajama-alueen yksi tärkeimmistä ja laajin viheralue. Alueelle on valmisteilla asemakaavamuutos, joka mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen.  Valmisteluaineneistoon liittyvässä kuulemisvaiheessa yhdistyksemme näkemys on, että suunnittelua tulee jatkaa maankäyttövaikutuksiltaan suppeamman Bastille vaihtoehdon pohjalta, sillä laajempi rakentaminen peittäisiluonto- ja virkistysarvoiltaan arvokasta aluetta.

Yleinen lähtökohta

Oulun kaupunki on sitoutunut toiminnassaan vaalimaan luonnon monimuotoisuutta, tiivistämään kaupunkirakennetta ja säästämään hiilinieluja mm. siten, että uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei hävitetä eikä niiden olosuhteita heikennetä, ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen. (Yhdyskuntalautakunta, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Talousarvio 2019, Käyttösuunnitelma. s.7-10.)

Tahkokankaan alueen kehittämisen päälähtökohtana tulisi pitää sitä, että tuon seudun rakentamattomia ja luontoarvoja omaavia alueita tulisi säästää tuleville oululaisille ja pitää Tahkokankaan-Hiirosen-Laanaojan alue erityisenä Oulun keskustan läheisenä yhtenäisenä ”keskuspuisto”-alueena. Tämän alueen kehittäminen tosin edellyttää vain luonnon monimuotoisuutta säilyttävää metsänhoitoa, olevien tärkeimpien ja kulumisalttiimpien polkujen merkitsemistä ja pitkostamista / sorastamista ja Tahkokankaan kohdalla olemassa olevan huonokuntoisen sillan kunnostamista.

Suunnitteluvaihtoehdot

Oheiseen karttaan on koottu kaava- ja luontoselvityksessä olleiden eri karttojen tärkeimpiä asioita päällekkäin. Bastille -vaihtoehto on rajattu violetin punaisella ja Raitti sinisellä. Yläreunaan on merkitty keltaisella vanha pelto ja sinisellä korpimetsä, joka on vaarantunut luontotyyppi. Mustalla pisteviivoituksella on rajattu linnustollisesti arvokkaaksi arvioitu alue. Sen sisällä on harmaalla merkitty ”ei suositella rakentamista” -alue ja kellertävällä ”vältetään rakentamista” -alue. ”Vältetään rakentamista” -alueesta todetaan luontoselvityksessä seuraavasti: ”Alueella on huomattavia luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. Suositellaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. Alueen ekologiset yhteydet tulee säilyttää.” Kuten kartasta helposti näkee, Bastille -vaihtoehto noudattaa jokseenkin täysin näitä suosituksia, sen sijaan Raitti tuhoaa ”vältetään rakentamista” -alueen lähes täysin. Lisäksi hulevesiselvityksen yhteydessä todetaan, että Raitti tulee liian lähelle korpea ja vaarantaa sen säilymisen.

Kaava- ja luontoselvitysten  tuloksia yhdistettynä kaavan pohjakarttaan.
Kaava- ja luontoselvitysten tuloksia yhdistettynä kaavan pohjakarttaan.

Näillä perusteilla tulisi kaavan jatkosuunnittelun ehdottomasti perustua ensisijaisesti Bastille -vaihtoehtoon. Mikäli Bastille -vaihtoehdon tehokkuutta ei pidetä riittävänä, sitä voisi nostaa ensisijaisesti muutamalla korkeammalla talolla keski- /pohjois-koillisosassa tai ulottamalla aluetta Raitin tapaan, mutta vähemmän itään aivan suunnittelualueen eteläosassa ”soveltuu rakentamisen” -alueen puitteissa.