Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Maikkulan asemakaavan muutoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry jättää Maikkulan kartanoa koskevasta asemankaavan muutoksesta seuraavan muistutuksen: pdf: Muistus Maikkulan asemakaavasta

 

Esitetty kaavamuutos herättää suuren huolen, että Maikkulan kartanon omistajan tähän asti erittäin ansiokkaasti vaalima hieno luontoympäristö ja perinnemaisema tulisivat kärsimään olennaisesti. Jos näin kävisi, se epäilemättä myös vähentäisi matkailuyrityksen vetovoimaisuutta.

Nyt käytössä oleva linnusto- ja luontoselvitys on tehty vasta viime kesänä (2016) eikä näin ole ollut mukana kaavamuutoksen valmistelussa aiemmin. Sen mukaan: ”Mikäli uhanalaiset ja muut arvokkaat lajit halutaan säilyttää pellon pesimälinnustossa, ei lammaslaitumena olevaa peltoa saa yhtään pienentää.” Tämä lausunto tulisi nyt ottaa erittäin vakavasti huomioon. Esitetyt kolme omakotitalotonttia ja lomaosakkeet vievät kuitenkin tärkeän osan pellosta, minkä vuoksi esitämme, että rakentaminen tulee rajata maisemaselvityksen luokan 1 eli rakentamiseen soveltuvalle alueelle ja jättää lammashaan luokan 2 alue (”soveltuu rakentamiseen varauksin”) rakentamatta, vaikka vähentämällä lomaosakkeiden määrää. On otettava huomioon myös se, että alueen linnuston tilannetta uhkaa lisäksi vastarannan maisemallisesti arvokkaalle pellolle siirrettäväksi suunniteltu voimalinja.

Kartanon takainen vanha puusto on olennainen osa maisemaa, ja sitä tulisi varjella.

Kaava-alueen itäkulmassa oleva ns. Tuhkatörmän vanha venevalkamapaikka, jossa oli ennen Turkansaaren laivan laituri, on erittäin suosittu virkistyskohde ja sen tulee säilyä yleisessä käytössä. Tämä on yksi harvoja kohtia, joissa Tuhkatörmän törmää pahemmin kuluttamatta pääsee

rantaan. Vastaavasti kaava-alueen lounaiskulmassa Rantarinteen päässä oleva aikoinaan suunniteltu venevalkamapaikka tulisi säilyttää yleisessä käytössä ja mahdollistaa ihmisille sinne kulku kävelemällä (mm. pellon lintuja tarkkailemaan).

Matkailuyritys ei saisi tuoda alueelle tai sen ympäristöön luonnolle ja virkistyskäytölle haitallisia melua aiheuttavia harrastustoimintoja, kuten vesiskoottereita, moottorikelkkoja, vesihiihtoa tms.