Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide

Lieksan luonnonystävät ry

MIELIPIDE

lieksa@sll.fi 18.7.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

pohjois-karjala@sll.fi

Lieksan kaupungin kirjaamo

PL41, 81701 Lieksa

kirjaamo@lieksa.fi

Asia. Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kiitämme mahdollisuudesta lausua mielipiteemme Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittaisesta muutoksesta ja laajennuksesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 8.6.2023 diaarinro 651/10.02.03.00/2022.

Koli on yksi Suomen tunnetuimmista maisemanähtävyyksistä ja se onkin nimetty yhdeksi maamme 27:stä kansallismaisemasta. Kolin alue on lisäksi määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi (Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021). Rintasenvaaran suunniteltu asemakaava-alue kokonaisuudessaan kuuluu Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, jota uudistetussa VAMA-listauksessa on merkittävästi laajennettu aikaisemmasta valtakunnallisesti arvokkaan maisemanähtävyyden rajauksesta. Ympäristöministeriön sivuilla VAMA-alueiden suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuvataan näin:

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa.

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita, muodostavat tietopohjan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten kulttuuriympäristön arvojen huomioimiselle.

Maisema-alueen kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa Kolin kansallismaisemaa tulee arvioida paljon monipuolisemmin kuin vain Ukko-Kolin huipulta avautuvana näkymänä Pieliselle.

Perusluonteeltaan Kolin maisema-alue on suurimuotoista luonnon maisemaa, jossa harkitsemattomat rakennus- ja tiehankkeet voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Tästä on valitettavia esimerkkejäkin, kuten Purnulahden venäläinen kylpylärakennus, jonka rakennusluvan P-K:n ELY-keskus käsittämättömästi hyväksyi sillä perusteella, että laatikkomainen rakennus ei tulisi näkymään Ukko-Kolin näköalapaikalta. ELY lausunnossaan kyllä pahoitteli, että hankesuunnittelija ei ollut toimittanut havainnekuvia hankkeesta. Tuloksena oli, että (nyt jo vuosia tyhjillään seisonut) rakennus töröttää näkyvänä maisemavauriona Ukko-Kolin klassisessa maisemanäkymässä.

On myös myönteisiä esimerkkejä: ELYn edeltäjä, P-K:n ympäristökeskus keskeytti Käränkävaaran laelle ja rinteeseen kaavaillun lomarakennushankkeen, johon kuului myös vaaran eteläpuolen harjannetta nouseva ajotie, aivan samaan tapaan kuin nyt on luonnosteltu Rintasenvaaralle. Hylkäysperusteena oli uhkaava merkittävä maisemavaurio. Tämä toiminee ennakkotapauksena ja valitusperusteena Rintasenvaaran mahdolliseen asemakaavaehdotukseen, josta luonnonsuojelupiiri on aikanaan valmis tarpeen vaatiessa valittamaan.

Kansallismaisemaan suunniteltavia rakennus- ja tiehankkeita tulee siis tarkastella kriittisesti myös näkyminä muilta kansallispuiston vaaroilta, esimerkiksi Mäkrältä tai puiston ulkopuolisilta vaaroilta tai mikä on erityisen tärkeää, kansallismaisemaa lähestyttäessä joko maitse tai vesitse. Voimakkaasti suunniteltua ympärivuotista yhteysreittiä Vuonislahdesta Pielisen yli Kolille matkaavat matkailijat kohtaavat jo nykyisellään Rintasenvaaran ammottavat avohaavat, laskettelurinteet. Rintasenvaaran ranta-asemakaavassa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan maankäyttösuunnitelman mukaisesti näille jyrkille lasketturinteille suunnitellaan rakennettavaksi mökkikylä tiestöineen. Tämä näkyy väistämättä lähestyttäessä Kolia vesitse tai jäitse.

Toteamme lisäksi, että maankäyttösuunnitelman toteutuminen vaatii myös valtavaa kallion louhimista ja alueen pengertämistä. Kolin vaarat on määritelty myös arvokkaiksi kalliomuodostumiksi. Suunnittelualueella voimassa olevan Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan Rintasenvaara on valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta (geo), jonka erilaiset kivilajit ovat luoneet otollisen alustan harvinaiselle kalliokasvillisuudelle.

Luontoselvityksen mukaan myös suunnittelualueen itäosa ulottuu Heinälammin ja Heinäsuon arvokkaalle luontokokonaisuudelle (luo). Heinälammit on arvokas pienvesi, jonka vesitalous on säilynyt luonnontilaisena ja Heinäsuon pohjoisreunalla rinteen tyvellä on selvästi erottuvaa lehtoa. Osayleiskaava-alueella ja juuri suunnittelualueeseen rajoittuen sijaitsee Kuikkalampien suojelualue.

Esitämme, että kaavoittaja pidättäytyy näin voimallisesta maankäytön muutossuunnitelmasta, perusteluina alueen erityispiirteet Rintasenvaaran arvokas kallioalue, Kolille ominaisen itärinteen jyrkkyys, näkyvyydet joko lähestyttäessä Pieliseltä tai kansallispuiston katselukohteilta sekä arvokas luontokokonaisuus suunnittelualueen itäosassa. Nämä eivät ole mitään vähäisiä seikkoja menetettäväksi. Esitämme lasketturinteiden ennallistamista metsittämällä, myös luonnon monimuotisuutta tältä osin edistäen.

Lieksassa 18.7.2023

Lieksan luonnonystävät ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry