Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide

Lieksan luonnonystävät ry

lieksa@sll.fi 18.7.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry.

pohjois-karjala@sll.fi

Lieksan kaupungin kirjaamo

PL41, 81701 Lieksa

kirjaamo@lieksa.fi

Asia. Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus osallistumis- ja

arviointisuunnitelma (OAS)

Kiitämme mahdollisuudesta lausua mielipiteemme Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittaisesta

muutoksesta ja laajennuksesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 8.6.2023 diaarinro

651/10.02.03.00/2022.

Koli on yksi Suomen tunnetuimmista maisemanähtävyyksistä ja se onkin nimetty yhdeksi maamme

27:stä kansallismaisemasta. Kolin alue on lisäksi määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi

maisema-alueeksi (Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021). Rintasenvaaran

suunniteltu asemakaava-alue kokonaisuudessaan kuuluu Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen

maisema-alueeseen, jota uudistetussa VAMA-listauksessa on merkittävästi laajennettu

aikaisemmasta valtakunnallisesti arvokkaan maisemanähtävyyden rajauksesta.

Ympäristöministeriön sivuilla VAMA-alueiden suhdetta valtakunnallisiin

alueidenkäyttötavoitteisiin kuvataan näin:

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) valtakunnalliset

alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaiden

kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan. Tämä

on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan otettava huomioon valtion

viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön

suunnittelussa.

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, jotka koskevat valtakunnallisesti

arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja

kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita,

muodostavat tietopohjan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten

kulttuuriympäristön arvojen huomioimiselle.

Maisema-alueen kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa Kolin kansallismaisemaa tulee

arvioida paljon monipuolisemmin kuin vain Ukko-Kolin huipulta avautuvana näkymänä Pieliselle.

Perusluonteeltaan Kolin maisema-alue on suurimuotoista luonnon maisemaa, jossa

harkitsemattomat rakennus- ja tiehankkeet voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Tästä on

valitettavia esimerkkejäkin, kuten Purnulahden venäläinen kylpylärakennus, jonka rakennusluvan

P-K:n ELY-keskus käsittämättömästi hyväksyi sillä perusteella, että laatikkomainen rakennus ei

tulisi näkymään Ukko-Kolin näköalapaikalta. ELY lausunnossaan kyllä pahoitteli, että

hankesuunnittelija ei ollut toimittanut havainnekuvia hankkeesta. Tuloksena oli, että (nyt jo vuosia

tyhjillään seisonut) rakennus töröttää näkyvänä maisemavauriona Ukko-Kolin klassisessa

maisemanäkymässä.

On myös myönteisiä esimerkkejä: ELYn edeltäjä, P-K:n ympäristökeskus keskeytti Käränkävaaran

laelle ja rinteeseen kaavaillun lomarakennushankkeen, johon kuului myös vaaran eteläpuolen

harjannetta nouseva ajotie, aivan samaan tapaan kuin nyt on luonnosteltu Rintasenvaaralle.

Hylkäysperusteena oli uhkaava merkittävä maisemavaurio. Tämä toiminee ennakkotapauksena ja

valitusperusteena Rintasenvaaran mahdolliseen asemakaavaehdotukseen, josta luonnonsuojelupiiri

on aikanaan valmis tarpeen vaatiessa valittamaan.

Kansallismaisemaan suunniteltavia rakennus- ja tiehankkeita tulee siis tarkastella kriittisesti myös

näkyminä muilta kansallispuiston vaaroilta, esimerkiksi Mäkrältä tai puiston ulkopuolisilta vaaroilta

tai mikä on erityisen tärkeää, kansallismaisemaa lähestyttäessä joko maitse tai vesitse. Voimakkaasti

suunniteltua ympärivuotista yhteysreittiä Vuonislahdesta Pielisen yli Kolille matkaavat matkailijat

kohtaavat jo nykyisellään Rintasenvaaran ammottavat avohaavat, laskettelurinteet. Rintasenvaaran

ranta-asemakaavassa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan maankäyttösuunnitelman mukaisesti näille

jyrkille lasketturinteille suunnitellaan rakennettavaksi mökkikylä tiestöineen. Tämä näkyy

väistämättä lähestyttäessä Kolia vesitse tai jäitse.

Toteamme lisäksi, että maankäyttösuunnitelman toteutuminen vaatii myös valtavaa kallion

louhimista ja alueen pengertämistä. Kolin vaarat on määritelty myös arvokkaiksi

kalliomuodostumiksi. Suunnittelualueella voimassa olevan Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan

luontoselvityksen mukaan Rintasenvaara on valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta (geo), jonka

erilaiset kivilajit ovat luoneet otollisen alustan harvinaiselle kalliokasvillisuudelle.

Luontoselvityksen mukaan myös suunnittelualueen itäosa ulottuu Heinälammin ja Heinäsuon

arvokkaalle luontokokonaisuudelle (luo). Heinälammit on arvokas pienvesi, jonka vesitalous on

säilynyt luonnontilaisena ja Heinäsuon pohjoisreunalla rinteen tyvellä on selvästi erottuvaa lehtoa.

Osayleiskaava-alueella ja juuri suunnittelualueeseen rajoittuen sijaitsee Kuikkalampien suojelualue.

Esitämme, että kaavoittaja pidättäytyy näin voimallisesta maankäytön muutossuunnitelmasta,

perusteluina alueen erityispiirteet Rintasenvaaran arvokas kallioalue, Kolille ominaisen itärinteen

jyrkkyys, näkyvyydet joko lähestyttäessä Pieliseltä tai kansallispuiston katselukohteilta sekä

arvokas luontokokonaisuus suunnittelualueen itäosassa. Nämä eivät ole mitään vähäisiä seikkoja

menetettäväksi. Esitämme lasketturinteiden ennallistamista metsittämällä, myös luonnon

monimuotisuutta tältä osin edistäen.