Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus

Lieksan luonnonystävät ry                     MUISTUTUS

Kaskenkatu 44 09.12.2022

81700 Lieksa
lieksa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Keskijärventie 75

82120 Keskijärvi

pohjois-karjala@sll.fi

Lieksan kaupungin kirjaamo
PL 41 81701 Lieksa

kirjaamo@lieksa.fi

Asia: Muistutus PURNULAHDEN ASEMAKAAVAN EHDOTUKSEEN Kaavatyö 938 3.11.2022, Diaarinro 267/10.02.03.00/2021

Kiitämme mahdollisuudesta esittää muistutus Purnulahden asemakaavan ehdotukseen, joka käsittääKolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennuksen. Kaavahankkeen sijainti näkyy sinisellä aluerajauksella Kolin alueen ilmakuvassa (© MML) ja siihen todellakin ”päälle liimattuna” oranssilla rajauksella luonnosvaiheen jälkeen lisätyt laajennusalueet.

Toista laajennusaluetta Merilänrannantien pohjoispuolelle osoitettua LPA-pysäköintialuetta perusteellaan ulkoilureitistön ja moottorikelkkailijoiden käytön tarpeisiin ja toisen laajennuksen tarkoitusta ei selvennetä ehdotuksesta. Paikoitusalueen käyttö moottorikelkkailuun vaatii yhdistävät reitit nykyiselle moottorikelkkareitille, tämä tosin ei selviä kaavaehdotuksesta. Lisäksi uutta LPA-paikoitusaluetta perustellaan mahdollisilla Purnulahden käyttäjillä. Kaavahankealueen suunniteltu massiivinen rakentaminen, RM-alueiden kokonaisrakennusoikeus yhteensä noin 75 000 k-m2, ei juuri mahdollista alueen ulkopuolista käyttöä. Lisäksi sataman tukiparkki tulee jo hankealueen eteläosaan retkeilijöiden ja erilaisten tapahtumien osallistujien käyttöön

LPA-paikoitusalue on Koli-Ahmovaara osayleiskaavassa merkitty MY-alueeksi. MY-merkinnän kaavamääräys ”Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Metsänhoidolliset toimenpiteet on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että sen maisemalliset ja ympäristölliset arvot säilyvät”. Merilänrannantien pohjoispuolista LPA paikoitusalueen näkyvyyttä ei ole myös mitenkään huomioitu maisemaselvityksissä.Paikoitusalue muuttaa täysin alueen maisema- ja ympäristöarvoja. Kaavahankkeen luontoselvitys ei myöskään ulotu suunnitellulle paikoitusalueelle, joten ehdotus on tältä osin selvästi puutteellinen. Paikoitusalueen välittömään yhteyteen liittyy myös Vaakanaisenaution historiallinen kulttuuriperintökohde. (smh 19).

Kaavahanketta varten tarkennetun Purnulahden luontoselvityksen alue poikkeaa kaavahankkeen alueesta. Luontoselvityksestä puuttuu Rantatien ja Merilänrannantien kulmauksessa oleva Myllypuron alue, jolle voimassa olevassa kaavassa on merkitty ympäristöarvoja. Kaavassa alue osoitetaan urheilu- ja virkistyskäyttöön (VU) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Luontoselvityksessä ilmenee myös erittäin uhanalaisen luontotyypin (EN), joskin pienialaisen mustikkakorven alue. Kaavaselostuksen toteamukset, ”Pienialaista mustikkakorpea ei suojella, sillä alueen ympäristön muuttuessa muuttunee alueen lajisto” tai ”viereisen kansallispuiston alueella vastaavia biotooppeja runsaasti” tai ”Myllypuron alue, jolla on osoitettu olevan ympäristöarvoja”, muutetaan hoidetuksi urheilualueeksi, eivät osoita kaavoittajan vastuullisuutta luontokadon torjunnassa tai luonnon monimuotisuuden edistämisessä. Esitämme ELY-keskuksen tavoin mustikkakorven aluetta suojeltavaksi kaavamerkinnällä SL sekä esitämme, että kaavaselostuksessa tulee huomioida rakennusvaiheessa jätettävät riittävät suojaetäisyydet.

Vesialueen kaavamerkintä Purnulahdella W-1 ei edellytä alueen luonnonympäristön huomioimista. Kaavan luontoselvityksessä ei ole riittävästi huomioitu Purnulahden vesiluontoa, vaikka jo luonnosvaiheen lausunnossa on tuotu esille, ettei kaavassa ole huomioitu rakentamisen vaikutusta järven veden laatuun ja ranta-alueiden monimuotoisuuteen. Matalan Purnulahden rantaan asti rakentamisen, maansiirtotöiden, laiturirakenteiden sekä satamaa varten tehtävän ruoppaamisen vaikutukset vesiluontoon ja sen monimuotoisuuteen tulisi huomioida kaavassa.

Majoitusrakentamisen tarve Kolin kylän läheisyydessä tulisi arvioida uudelleen, kun kylälle on jo rakennettu mittavasti majoituskapasiteettia. Kaavan maisemaselvityksessä todetaan alueelle mahdollisesti rakennettavien jopa viisikerroksisten majoitusrakennusten näkyvän selvästi sekä Mäkrälle että järvelle lähestyttäessä Purnulahden mahdollista satamaa. Kaavassa tulisi asettaa tarkemmat rajoitukset maisemaan sopivalle rakentamiselle. Tätä tukisi esimerkiksi kerrosluvun laskeminen, rakennusten sijoittelun osoittaminen sekä aivan rantavyöhykkeelle jätettävä kasvillisuus.

Lieksassa 09.12.2022

Lieksan luonnonystävät ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry