Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Vastine

Vaasan hallinto-oikeus VASTINE

Korsholmanpuistikko 43 6.10.2022

lieksa@sll.fi

.

Vastine valituksiin vesilain mukaisesta päätöksestä diaarinumero 544/2022

Lieksan luonnonystävät ry jätti 23.2.2021 muistutuksen vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Tiepenkereen rakentaminen mantereelta salmen poikki Isoon Ahvensaareen Pielisen vesialueella, Lieksa (ISAVI/4515/2020).

Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, johon nyt on tehty kaksi valitusta. Valituksista ei ilmene suoritetun muistutuksessamme esille tuomia ajanmukaisia ja riittäviä luontoselvityksiä eikä huomioitu lainmukaisia tärkeitä elinympäristöjä maa- ja vesialueilla tai pengertien todenmukaista vaikutusta salmen virtausoloihin.

Pielisen rantaosayleiskaavaan/Lieksa pohjoinen (19.2.2007) liittyvä Pielisen (Varisvaara-Keskusta) luonto- ja maisemaselvitys on vuodelta 1994. Kyseistä hankealuetta ei selvityksessä ole huomioitu mitenkään, joten luonto- ja maisema-arvojen suhteen tiedot ovat olemattomat eikä esimerkiksi EU-luontodirektiivin mukaisia lajeja ole kartoitettu ollenkaan. Kaavoituksessa ei ole osoitettu tieyhteyttä saareen eikä hakemuksessa ole myöskään selvitetty, mistä mantereelta yhteys kyseiselle pengertielle tulisi kulkemaan ja mitkä olisivat tällöin ympäristövaikutukset. Ahvensaaren kiinteistöjen omistajille on osoitettu venepaikat Hiekkalahden venesatamassa.

Ahvensaaressa on maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M ja MY) ja pengertietä perustellaan mm. metsätaloushyötynä. Saarissa tehtävät metsähakkuut, joissa on huomioitava erityisesti maisemalliset arvot ja kestävä metsätalous, ovat nykyään mahdollisia suorittaa ilman pengerteiden rakentamista, niin myös Ahvensaaren kyseessä ollessa. Suunniteltu pengertie sijoittuu myös MY-alueelle eli metsätalousalueelle, jossa on erityisiä ympäristöarvoja. Metsälain 10 §:n mukaisessa erityisen tärkeässä elinympäristössä, rantaluhdassa, ei ole rakentamisoikeutta, ei saa tehdä uudistushakkuita, metsäteitä eikä siis pengertietä.

Suunniteltu pengertie katkaisee yhteydet Ahvenlahden ja Syvälahden väliltä. Tällä on haitallinen vaikutus vesiympäristöön, veden virtauksiin, veden laatuun, vesieliöstöön ja monenlaiseen veden virkistyskäyttöön. Suunniteltu pengertien käyttö hyödyttää ainoastaan yksityisiä saarikiinteistöjen käyttäjiä ja loukkaa suuresti yleistä etua muun muassa estämällä veneilyn ja siirtymisen lahdesta toiseen

Lieksan luonnonystävät ei kannata pengertien rakentamista puutteellisten luonto- ja maisemaselvitysten takia.

Lieksassa 6.10.2022

Lieksan luonnonystävät ry