Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Tiepenkereen rakentaminen mantereelta salmen poikki Isoon Ahvensaareen Pielisen vesialueella, Lieksa (ISAVI/4515/2020)

Hakemuksen suunniteltu toimenpidealue sijaitsee osittain Pielisen rantaosayleiskaavan MY-alueella eli metsätalousalueella, jossa on erityisiä ympäristöarvoja. MY-alueilla on otettava huomioon maisema- ja luontoarvojen säilyminen. Pielisen rantaosayleiskaavassa MY-alueilla ei ole rakentamisoikeutta. Pengertietä ei voi rakentaa MY-merkinnän päälle.

Pielisen rantaosayleiskaavaan liittyvä luonto- ja maisemaselvitys on tehty vuonna 1994. Tiedot alueen luontoarvoista ovat siis 27 vuoden takaa, eikä selvitys täytä nykypäivän vaatimuksia ajantasaisesta luontotiedosta. Riittäviin luontoselvityksiin kuuluisi tässä tapauksessa vähintään linnut, kalat, sudenkorennot ja viitasammakon elinympäristöt. Näissä lajiryhmissä on useita EU-luontodirektiivin mukaisia lajeja.

Osa Ahvensalmen ranta-alueesta on metsälain 10 § tarkoittamaa luhtaa. Luhdat ovat tärkeitä elinympäristöjä monille linnuille ja hyönteisille sekä toimivat kalojen kutupaikkoina. Metsälain 10 § mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen, tässä tapauksessa luhtien, ominaispiirteet on lain mukaan säilytettävä, eikä pengertietä voi rakentaa luhdan päälle.

Lopuksi on huomioitava, että Ison Ahvensaaren ja mantereen välisessä salmessa virtaava vesi vaikuttaa todennäköisesti viereisten Syvälahden ja Ahvenlahden veden laatuun, eikä ole selvää, riittäisivätkö suunnitellut rummut takaamaan veden virtauksen salmessa.